1035/2021

Helsingissä 25.11.2021

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1286/2015) 2 §:n 14 ja 15 kohta, 5 §:n 1 momentti, 6 ja 7 § sekä 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 § asetuksessa 751/2016, 7 § asetuksissa 1015/2019 ja 1176/2020 ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 1176/2020, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1176/2020, uusi 16 kohta seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Ympäristöministeriön tehtäviä ovat:


14) rakentamisen ja kiinteistönpidon ohjaus;

15) asunto-olojen kehittäminen;

16) 1–15 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvien tietojärjestelmien ja tietovarantojen kehittämisen ja yhteentoimivuuden ohjaus.

5 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto sekä ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö -tulosalue, viestinnän tulosalue ja kansliapäällikön esikunta. Osastojen ja tulosalueiden tehtävistä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä.


6 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osastonpäällikkönä on ylijohtaja. Ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö -tulosalueen päällikkönä on ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja ja viestinnän tulosalueen päällikkönä viestintäjohtaja. Johtavia virkamiehiä ovat lisäksi kansliapäällikön esikuntaan kuuluvat lainsäädäntöjohtaja, tutkimusjohtaja ja kehittämisjohtaja.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtajalla ja viestintäjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus;

3) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun sekä lainsäädäntöjohtajalla lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla, kehittämisjohtajalla, henkilöstö- ja hallintojohtajalla ja muulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) muulla kuin 2 ja 3 kohdassa mainitulla neuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstöpäälliköllä, talouspäälliköllä sekä viestintäpäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

8 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, ylijohtajan, ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtajan, viestintäjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöjohtajan, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, kehittämisjohtajan, henkilöstö- ja hallintojohtajan, muun johtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtioneuvosto nimittää myös henkilöstöpäällikön, talouspäällikön ja viestintäpäällikön.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 25.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Emma Kari

Lainsäädäntöjohtaja
Johanna Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.