1026/2021

Helsingissä 25.11.2021

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (519/2014) liite 1,

muutetaan 1 ja 4 §, 5 §:n 1 momentin 1 kohta, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentin 5 kohta, 14–16 §, 19–22 §, liitteen 2 otsikko ja liite 5 sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a §, 12 §:n 1 momenttiin uusi 6 kohta ja 12 §:ään uusi 3 momentti, asetukseen uusi 14 a ja 16 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimista, joilla vähennetään sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevan romun määrää ja haitallisuutta, edistetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytön valmistelua, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä sekä parannetaan tällaisen romun käsittelyn laatutasoa.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 2 tarkoitettuihin laiteluokkiin kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ottaen huomioon, että sähkö- ja elektroniikkalaite kuuluu aina johonkin mainituista laiteluokista.

Poiketen siitä mitä 2 momentissa säädetään, tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin:

1) sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut aseet, ammukset ja sotatarvikkeet sekä muut jätelain (646/2011) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyvät laitteet;

2) laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja asennettu osiksi toiseen laitteeseen, johon tätä asetusta ei sovelleta, ja jotka toimivat tarkoitetulla tavalla vain osana kyseistä laitetta;

3) hehkulamput;

4) laitteet, jotka on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen;

5) suuret kiinteät teollisuuden työkoneet;

6) suuret kiinteästi asennetut laitteistot lukuun ottamatta laitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu ja asennettu osaksi kyseisiä laitteistoja;

7) kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen, lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty;

8) liikkuvat työkoneet, joita ei ole tarkoitettu maantiekäyttöön ja jotka asetetaan saataville yksinomaan ammattikäyttöön;

9) laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin ja asetetaan saataville ainoastaan yrityskäyttöön;

10) in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut ja muut terveydenhuollon laitteet, joiden oletetaan muuttuvan tartuntavaarallisiksi ennen laitteen käyttöiän päättymistä sekä aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet.

4 §
Keräysaste

Tuottajien on huolehdittava siitä, että erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysaste on vuosittain vähintään 65 painoprosenttia.

Keräysaste lasketaan jakamalla tiettynä kalenterivuotena Suomessa erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paino niiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keskimääräisellä painolla, jotka on saatettu markkinoille Suomessa kolmena edellisenä kalenterivuotena, ja ilmaistaan prosenttiosuutena.

Muun kuin kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteen romu, jonka erilliskeräyksen ja muun jätehuollon laitteen haltija on järjestänyt, otetaan huomioon laskettaessa 1 momentissa tarkoitettuja keräysasteita ja arvioitaessa niiden täyttymistä, jos Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kokoamista tämän asetuksen toimeenpanon seurantaa ja valvontaa varten toimitetuista tiedoista luotettavasti ilmenee, että laitteen haltijan järjestämä jätehuolto täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

5 §
Erilliskeräystä koskevat yleiset vaatimukset

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys on järjestettävä siten, että:

1) vastaanottopaikoissa huolehditaan uudelleenkäyttöön valmisteltavien laitteiden erottelusta muusta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ennen romun kuljetusta muualle varaamalla uudelleenkäyttöä harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus laitteiden toimintakunnon arviointiin ja hankintaan sekä kehittämällä toimintaa muutoinkin uudelleenkäytön valmistelun edistämiseksi ottaen lisäksi huomioon mitä jätelain 11 a §:ssä säädetään;


7 §
Varastointi ja käsittely

Erilliskerättyä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa toimittaa loppukäsiteltäväksi, jollei romua ole käsitelty 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyn mukaisesti. Kiellosta polttaa tai sijoittaa kaatopaikalle uudelleenkäytön valmistelua tai kierrätystä varten erilliskerättyä jätettä säädetään jätelain 15 a §:ssä.


8 §
Hyödyntämistavoitteet

Hyödyntämistavoitteiden toteutumista on arvioitava kunkin sähkö- ja elektroniikkalaitteen laiteluokan osalta jakamalla uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- tai muuhun hyödyntämislaitokseen toimitetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paino, sen jälkeen kun romu on käsitelty 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn mukaisesti, vastaavan erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun kokonaispainolla. Romun hyödyntämistä edeltävää lajittelua ja varastointia sekä muita vastaavia alustavia toimia ei saa ottaa huomioon laskettaessa tavoitteiden toteutumista. Hyödyntämistavoitteiden arvioinnissa on lisäksi noudatettava tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista koskevista säännöistä ja tietojen toimittamismuotojen vahvistamisesta sovellettaessa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2012/19/EU annettua komission täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/2193.

10 §
Kansainväliset siirrot

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kansainvälisistä siirroista säädetään jätelaissa ja jätteiden siirrosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1013/2006. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirroissa on lisäksi noudatettava liitteessä 6 tarkoitettuja vähimmäisvaatimuksia.


11 a §
Tuottajien maksuosuudet

Kaikki tuottajan tuottajavastuuvelvollisuuden hoitamiseksi maksamat jätelain 63 a §:ssä tarkoitetut maksuosuudet tulee mahdollisuuksien mukaan määritellä liitteessä 2 tarkoitettuihin laiteluokkiin seuraavien perusperiaatteiden mukaisesti:

1) maksut suhteutetaan tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrään siten, että tuottajan markkinoille saattamien laitteiden kokonaismäärä ei vaikuta tuotteesta maksettavaan yksikkömaksuun;

2) maksut kannustavat jätelain 8 §:ssä säädetyn etusijajärjestyksen edistämiseen erityisesti kannustamalla jätteen määrän vähentämiseen siten, että maksuosuudet ovat pienempiä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, jotka ovat kestäviä, korjattavia ja päivitettäviä;

3) maksut kannustavat laitteiden pitkäikäisyyteen siten, että maksut ovat pienempiä laitteilla, joilla on pidempi takuuaika ja varaosia vaivattomasti saatavissa;

4) maksuosuuksien määrittelyssä otetaan huomioon käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätettävyys ja muut ominaisuudet;

5) maksut ovat korkeampia sellaisilla sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, joissa on lajittelua haittaavia tekijöitä, jotka eivät ole kierrätettäviä, ovat vain osin kierrätettäviä tai sisältävät vaarallisia aineita tai vaikeuttavat olemassa olevien kierrätysjärjestelmien toimintaa;

6) maksut kannustavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämän kierrätetyn materiaalin osuuden lisäämiseen, ottaen kuitenkin huomioon laitteiden muut ominaisuudet 1–5 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti;

7) kaikkien tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien maksuosuuksien kokonaismäärä kattaa tuottajayhteisölle säädettyjen velvollisuuksien hoitamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset;

8) maksuosuuksien perusteina käytettävät kriteerit ovat laitevalmistajien yleisesti käyttämiä, julkisia, läpinäkyviä ja selkeästi tuotekohtaisesti todennettavissa olevia.

Hallinnollisiin maksuihin ei sovelleta 1 momentin 2–6 kohtaa.

Hallinnollisten maksujen osalta voidaan poiketa siitä, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään maksujen suhteuttamisesta tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrään. Hallinnolliset maksut tulee tällöin määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrään ja niiden jätehuollosta ja muista tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

12 §
Tiedottaminen käyttäjille

Tuottajan on julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että kotitalouksille annetaan kattavasti tietoja:


5) 11 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta tunnuksesta;

6) jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen mahdollisuuksista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä.


Tuottajan velvollisuudesta julkaista tietoja jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvoitteiden täyttymisestä säädetään jätelain 54 §:ssä. Tuottajayhteisön velvollisuudesta julkaista tietoja omistajistaan ja jäsenistään, tuottajilta perittävistä maksuista sekä palveluhankinnoissaan noudatettavista yleisistä periaatteista ja menettelyistä säädetään mainitun lain 63 ja 66 §:ssä.

14 §
Valtuutetun edustajan velvollisuus tiedottaa

Jätelain 66 a §:ssä tarkoitetun valtuutetun edustajan on viivytyksettä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja hyväksymisestään tuottajarekisteriin sekä valtuutuksen tai hyväksymisen muuttamisesta tai peruuttamisesta sellaiselle tuottajalle, jonka velvollisuuksien täyttämisestä valtuutettu edustaja vastaa. Jos edellä mainittu tuottaja, jonka sijasta valtuutettu edustaja hoitaa kyseisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tuottajavastuuvelvoitteet, on tuottajayhteisön jäsen, valtuutetun edustajan on lisäksi viipymättä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja valtuutuksen ajankohdasta kyseiselle tuottajayhteisölle.

Valtuutetun edustajan on 1 momentissa säädetyn mukaisesti tiedotettava markkinoille toimittamiensa tuotteiden lajista, laadusta ja määrästä sekä esitettävä, miten tuottajavastuuvelvoitteiden täyttäminen on järjestetty. Tuottajayhteisölle on lisäksi tiedotettava, kuka olisi ilman saatua valtuutusta vastannut tuottajavastuuvelvoitteista mainittujen tuotteiden osalta.

14 a §
Omavalvonta

Jätelain 53 a §:ssä tarkoitetussa omavalvontaa koskevassa suunnitelmassa on oltava:

1) selvitys 19 §:ssä tarkoitettujen seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi;

2) arvio jätelain 46 §:ssä tarkoitetun tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä;

3) selvitys jätelain 63 a §:ssä ja tämän asetuksen 11 a §:ssä tarkoitetuista tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta;

4) menettelyt 3 kohdassa tarkoitettujen maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä;

5) suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

Omavalvonnan tueksi tehtävässä tarkastuksessa on käytettävä tarkastajaa, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Tarkastus voidaan suorittaa useammassa osassa tarkastajan erityisosaaminen huomioon ottaen tai liittää muuhun vastaavaan tuottajayhteisön toimintaan kohdistuvaan ulkopuoliseen tarkastukseen. Jos tuottajalla on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi mainittua järjestelmää.

15 §
Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajan tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi sekä postiosoite ja yhteystiedot, käyntiosoite, puhelin- ja telefaksinumero, sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

2) tuottajan yritys- tai yhteisötunnus ja tuottajan eurooppalainen tai kansallinen verotunnistenumero;

3) tiedot tuottajan markkinoille saattamista sähkö- ja elektroniikkalaitteista eriteltyinä tarpeen mukaan laiteluokittain liitteen 2 mukaisesti ja jaoteltuina laitetyypin mukaan kotitalouden ja muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sekä arvio laitteiden määrästä tonneina vuodessa;

4) tiedot tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden nimistä ja tavaramerkeistä;

5) tiedot tuottajan järjestämästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja muusta jätehuollosta, tiedot jätelain 61 §:ssä säädetystä vakuudesta sekä arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin tulevan romun määrästä tonneina vuodessa tarpeen mukaan eriteltynä 3 kohdassa säädetyn mukaisesti;

6) selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

7) suunnitelma sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

8) tiedot käytetystä myyntitavasta;

9) luettelo niistä jäsenvaltioista, joihin tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäkaupalla suoraan käyttäjille sekä valtuutetun edustajan nimi kyseisissä jäsenvaltioissa;

10) omavalvontaa koskeva suunnitelma;

11) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä;

12) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

Jos 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen tekee jätelain 66 a §:n 2 momentissa tarkoitetun tuottajan valtuutettu edustaja, on hakemuksessa oltava tämän pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot myös valtuutuksen antaneesta tuottajasta. Jos hakemuksen tekee mainitun lain 66 a §:n 3 momentissa tarkoitetun toimijan valtuutettu edustaja, on hakemuksessa oltava vastaavat tiedot toimijasta. Mainituissa tapauksissa tulee lisäksi olla vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on nimetty kirjallisella valtuutuksella jätelain 66 b §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti.

16 §
Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

Tuottajayhteisön tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, yhteys- ja osoitetiedot, yhteyshenkilön nimi, asema ja yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) 15 §:n 1 momentin 1, 2, 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisöön kuuluvista tuottajista ja niiden tuottajayhteisöön liittymisen päivämäärä sekä tuottajayhteisön perustajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

3) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista sähkö- ja elektroniikkalaitteista eriteltyinä tarpeen mukaan laiteluokittain liitteen 1 tai 2 mukaisesti ja jaoteltuina laitetyypin mukaan kotitalouden ja muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sekä arvio laitteiden määrästä tonneina vuodessa;

4) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden nimistä ja tavaramerkeistä;

5) selvitys siitä, miten velvoitteet jaetaan tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, uudelleenkäytöstä, uudelleenkäytön valmistelusta, kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta sekä arvio tuottajayhteisön järjestämän jätehuollon piiriin tulevan romun määrästä tonneina vuodessa tarpeen mukaan eriteltynä 3 kohdassa säädetyn mukaisesti;

7) selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

8) suunnitelma sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

9) omavalvontasuunnitelma;

10) selvitys tuottajayhteisön riittävistä taloudellisista järjestelyistä toimintansa asianmukaiseksi järjestämiseksi;

11) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä;

12) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

16 a §
Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Jätelain 106 §:ssä tarkoitettu ilmoitus toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

Riittävien taloudellisten järjestelyiden osoittamista ja toiminnan turvaamista koskevan selvityksen ja suunnitelman antamisen ajankohdasta tuottajayhteisön toiminnan muuttuessa olennaisesti säädetään jätelain 64 §:ssä.

19 §
Seurantatietojen ilmoittaminen

Tuottajan taikka tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) tuottajan tai tuottajayhteisön yritys- tai yhteisötunnus;

2) seurantatietojen kattama ajanjakso;

3) Suomessa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä;

4) erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä;

5) toiseen maahan siirretyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä;

6) uudelleenkäyttöön valmistellun, kierrätetyn ja muulla tavoin käsitellyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen komponenttien, materiaalien ja aineiden määrä eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä laitoksen nimi ja sijaintipaikka;

7) saavutettu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysaste ja erilliskerätyn romun hyödyntämistaso;

8) toteutettu sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva tiedottaminen;

9) tiedot omavalvontaa koskevan suunnitelman edellyttämistä toimista ja tarkastuksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys riittävistä taloudellisista järjestelyistä ja uudelleenarvioitu toimintasuunnitelma käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollon järjestämisestä. Selvitykseen riittävistä taloudellisista järjestelyistä on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös ja alkaneen tilikauden talousarvio. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, riittävät taloudelliset järjestelyt on osoitettava luotettavasti muilla tavoin.

Toimitettaviin tietoihin on myös liitettävä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista. Edellä 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava eriteltyinä laiteluokittain liitteen 2 mukaisesti ja jaoteltuina laitetyypin mukaan kotitalouden ja muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Määrätiedot on ilmoitettava painon mukaan tonneina vuodessa. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tietojen toimittamisessa on noudatettava lisäksi 8 §:n 2 momentissa mainittua komission päätöstä.

20 §
Tietojen kokoaminen seurantaa ja valvontaa varten

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen seuraamiseksi ja valvomiseksi vuosittain tarkastettava ja koottava 19 §:ssä tarkoitetut seurantatiedot. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on myös koottava muut tarpeelliset tiedot ja arviot Suomen markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrästä, erilliskerätyn, uudelleenkäyttöön valmistellun, kierrätetyn ja muulla tavoin Suomessa käsitellyn laiteromun kokonaismäärästä sekä toiseen maahan siirretyn erilliskerätyn romun määrästä. Koosteessa on tehtävä selkoa ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vuosittain toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot Euroopan komissiolle 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty 8 §:n 2 momentissa mainitun komission päätöksen mukaisesti.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tarvittaessa toimitettava 1 ja 2 momentissa sekä 19 §:ssä tarkoitetut tiedot sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylaitosten ja romun kansainvälisten siirtojen valvontaviranomaisten käyttöön tarkastus- ja muita valvontatoimia varten.

21 §
Yhteistyö ja tiedonvaihto Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kanssa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen on jätelain 66 a §:n ja tämän asetuksen säännösten asianmukaisen toimeenpanon varmistamiseksi osaltaan huolehdittava yhteistyöstä ja riittävästä tiedonkulusta Euroopan unionin toisen jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen kanssa. Yhteistyön on käsitettävä tutustumisoikeuden myöntäminen asiaankuuluviin asiakirjoihin, tietoihin ja tarkastusten tuloksiin, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tietosuojalaissa (1050/2018) tai luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) säädetystä muuta johdu. Yhteistyössä ja tuottajarekistereihin sisältyvien tietojen vaihdossa on käytettävä sähköistä tiedonsiirtoa. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on rekisteröintimenettelyn toimeenpanon ja valvonnan edistämiseksi julkaistava verkkosivuillaan linkit Euroopan unionin toisten jäsenvaltioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille sen mukaisesti kuin se on tarkoituksenmukaista.

22 §
Markkinavalvonta

Jätelain 24 a §:ssä tarkoitettu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden markkinavalvontaviranomainen valvoo tämän asetuksen 3 ja 11 §:n noudattamista.

Markkinavalvonnasta säädetään markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020 sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021. Sen 22 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851/EU (32018L0851); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/849/EU (32018L0849); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1

Helsingissä 25.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Emma Kari

Hallitussihteeri
Sirkku Jaakkola

Liite 2

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat (1 §:n 2 momentti)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Liite 5

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä koskevat vähimmäistavoitteet

Liitteessä 2 lueteltujen laiteluokkien osalta sovellettavat vähimmäistavoitteet:

a) luokkaan 1 tai 4 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on

– hyödynnettävä 85 prosenttia ja

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 80 prosenttia;

b) luokkaan 2 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on

– hyödynnettävä 80 prosenttia ja

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 70 prosenttia;

c) luokkaan 5 tai 6 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on

– hyödynnettävä 75 prosenttia ja

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 55 prosenttia;

d) luokkaan 3 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on kierrätettävä 80 prosenttia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.