980/2021

Helsingissä 18.11.2021

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (958/2016) 2 §:n 1 momentti ja 7 § seuraavasti:

2 §
Valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

PCB:n ja sitä sisältävän seoksen tai esineen valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamisesta säädetään pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1021, jäljempänä POP-asetus, ja kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006.


7 §
Kirjanpito, seuranta ja tarkkailu

Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta pitää kirjaa jätteestä, seurata ja tarkkailla järjestämäänsä jätehuoltoa ja antaa tietoa siitä sekä laatia jätteen siirtoasiakirja ja vahvistaa jätteen vastaanotto ja käsittely säädetään jätelain 118, 119–121 ja 121 a §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Helsingissä 18.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Ympäristöneuvos
Riitta Levinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.