979/2021

Helsingissä 18.11.2021

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 3 §:n 1 momentin 7 kohta, 6 §:n 1 momentin 6 kohta, 15 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 momentin 3 kohta ja 17 a §:n 5 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentin 7 kohta asetuksessa 50/2019, 15 §:n 2 momentti asetuksessa 952/2020 ja 17 a §:n 5 kohta asetuksessa 1304/2015, sekä

lisätään 15 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on asetuksessa 952/2020, uusi 6 a ja 6 b kohta seuraavasti:

3 §
Lupahakemuksen ja ilmoituksen sisältö

Lupahakemuksessa ja ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava:


7) tiedot syntyvistä jätteistä ja toiminnassa syntyvien aineiden tai esineiden luokittelusta sivutuotteiksi jätelain 5 a §:ssä säädettyjen edellytysten mukaisesti sekä tiedot jätteiden ja sivutuotteiden ominaisuuksista ja määrästä;


6 §
Lisätiedot jätteistä ja jätehuollosta

Jos toiminta koskee jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, lupahakemuksessa on oltava selvitys:


6) jätteestä, joka käytyään läpi hyödyntämistoimen ei enää ole jätettä jätelain 5 b §:ssä säädettyjen jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien edellytysten nojalla;


15 §
Lupapäätöksen ratkaisuosan sisältö

Lupapäätöksen ratkaisuosasta on käytävä ilmi:


6 a) määräykset jätelain 118 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun jätteitä sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun jätteen valmistelussa uudelleenkäyttöön, kierrätyksessä tai muussa hyödyntämisessä syntyviä tuotteita ja materiaaleja koskevan kirjanpidon vuosiyhteenvetotietojen toimittamisesta valvontaviranomaiselle;

6 b) määräykset jätelain 118 a §:ssä tarkoitetun elintarvikejätteitä koskevan kirjanpidon vuosiyhteenvetotietojen toimittamisesta valvontaviranomaiselle;


Lupapäätöksestä on tarvittaessa käytävä ilmi, miten lupaharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 41 §:ssä tarkoitettujen toimintojen tekninen ja toiminnallinen yhteys. Lupapäätöksestä on lisäksi tarvittaessa käytävä ilmi, miten ympäristöasioiden hallintajärjestelmät tai energiansäästösopimuksiin perustuvat toimet ja raportointi sekä jätelain 8 §:ssä säädetty yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä on otettu huomioon lupamääräyksiä asetettaessa. Lupapäätöksestä on tarvittaessa myös käytävä ilmi ratkaisu toiminnassa syntyvän aineen tai esineen luokittelusta jätelain 5 a §:ssä tarkoitetuksi sivutuotteeksi ja mainitun lain 5 b §:ssä tarkoitetusta hyödyntämistoimen läpikäyneen jätteen jätteeksi luokittelun päättymisestä sekä ratkaisun perustelut. Lupapäätöksestä on myös tarvittaessa käytävä ilmi jätelain 7 §:n 2 momentin nojalla tehty päätös poikkeamisesta vaarallisen jätteen luokittelusta ja päätöksen perustelut. Lupapäätöksessä on lisäksi mainittava, mitä ympäristönsuojelulain 70 §:n 2 momentissa säädetään lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen välisestä suhteesta.


16 §
Kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen määräykset

Sen lisäksi, mitä 15 §:ssä säädetään, kaatopaikkaa koskevassa lupapäätöksessä on oltava määräykset:


3) kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksytyn jätteen määrästä ja lajista jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) 4 §:ssä tarkoitetun luettelon mukaisesti;


17 a §
Jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitosta ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamista koskevan lupapäätöksen määräykset

Sen lisäksi, mitä 15 §:ssä säädetään, ympäristönsuojelulain 107 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua jätteen kaasutus- tai pyrolyysilaitosta ja siinä tuotetun puhdistetun kaasun polttamista koskevassa lupapäätöksessä on oltava määräykset:


5) muista kuin 4 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista seikoista sen varmistamiseksi, että puhdistetun kaasun jätteeksi luokittelu on päättynyt jätelain 5 b §:ssä tarkoitetulla tavalla;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851/EU (32018L0851); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109
Neuvoston direktiivi 1999/31/EY (31999L0031); EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingissä 18.11.2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Ympäristöneuvos
Riitta Levinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.