860/2021

Helsingissä 8.10.2021

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisesta valtionavustuksesta julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin.

2 §
Avustettavat kustannukset

Avustusta myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa covid-19-epidemiasta aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin.

3 §
Avustuksen saaja

Avustus myönnetään kunnalle. Jos kunta on kuntalain (410/2015) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sopinut avustettavien toimintojen järjestämisvastuun siirtämisestä osittain tai kokonaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan avustus myöntää tälle toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle niiden avustuserien osalta, joita kunta ei itse hae.

Jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettua avustusta voidaan myöntää myös erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:ssä tarkoitetuille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille. Jäljempänä 12 §:ssä tarkoitettua korvausta erityisistä kustannuksista voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle.

Ahvenanmaalla aiheutuneiden kustannusten osalta 4–11 sekä 13 §:ssä tarkoitettu avustus myönnetään Ahvenanmaan maakunnalle.

4 §
Toimintokohtainen avustus

Toimintokohtaista avustusta myönnetään kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) covid-19-testauksesta;

2) covid-19-tartuntojen jäljittämisestä;

3) rokottamisesta covid-19-tautia vastaan; tai

4) covid-19-taudin sairaalahoidosta.

5 §
Avustus testaukseen

Testauksesta aiheutuvien kustannuksien korvaamiseen myönnettävä avustus määritetään kertomalla avustettavan ajanjakson kuntakohtainen covid-19-testausten määrä testauksen yksikkökorvauksella. Valtionapuviranomainen määrittää laskennan perusteena käytettävän kuntakohtaisen testausmäärän ensisijaisesti hakijoilta saatavien tietojen perusteella. Testausmäärässä otetaan huomioon vain ne testaukset, joiden kustannukset ovat jääneet kunnan tai kuntayhtymän vastuulle.

Jos hakijoilta ja muista lähteistä saatavien testausmääriä koskevien tietojen perusteella hakijan ilmoittamia testausmääriä ei voida pitää riittävän luotettavina tai hakija ei kykene ilmoittamaan testausmäärää, katsotaan kunnan testausmääräksi valtionapuviranomaisen arvioima osuus siitä testausmäärästä, jonka sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, johon kunta kuuluu, on ilmoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

6 §
Avustus jäljittämiseen

Jäljittämisestä aiheutuviin kustannuksiin myönnettävä avustus määritetään kertomalla avustettavan ajanjakson kuntakohtainen covid-19-tartuntojen määrä yksikkökorvauksella. Valtionapuviranomainen määrittää laskennan perusteena käytettävän kuntakohtaisen tartuntojen määrän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämän tiedon perusteella.

7 §
Avustus rokottamiseen

Rokottamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävä avustus määritetään kertomalla avustettavalla ajanjaksolla annettujen kunnan järjestämien covid-19-rokotusten määrä yksikkökorvauksella. Valtionapuviranomainen määrittää laskennan perusteena käytettävän kuntakohtaisen rokotuskertojen määrän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämän tiedon pohjalta. Rokotusten määrässä otetaan huomioon vain rokotukset, joiden kustannukset ovat jääneet kunnan tai kuntayhtymän vastuulle.

8 §
Avustus hoidon kustannuksiin

Avustus covid-19-potilaiden sairaalahoidosta aiheutuviin kustannuksiin määritetään kertomalla avustettavan ajanjakson hoitopäivien määrä yksikkökorvauksella. Valtionapuviranomainen määrittää laskennan perusteena käytettävän perusterveydenhuollon hoitopäivien määrän hakijoilta saatavien tietojen perusteella ja erikoissairaanhoidon sekä tehohoidon hoitopäivien määrän Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta saatavan tiedon perusteella. Laskennassa otetaan huomioon myös sairaalahoidon alkamispäivä ja loppumispäivä. Hoitopäivien määrässä otetaan huomioon vain ne hoitopäivät, joiden kustannukset ovat jääneet kunnan vastuulle.

Perusterveydenhuollon hoitopäiville, erikoissairaanhoidon hoitopäiville ja tehohoidon hoitopäiville määritetään kullekin oma yksikkökorvaus. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tuottamien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon hoitopäivien osalta avustusta myönnetään vain vuoden 2021 huhtikuun alun ja vuoden lopun välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

9 §
Yksikkökorvausten suuruus

Avustuspäätöksessä laskennan perusteena käytettävien 5–8 §:ssä tarkoitettujen yksikkökorvausten euromäärät ovat:

1) covid-19-testauksen osalta 113 euroa testaustapahtumaa kohden;

2) covid-19-tartuntojen jäljittämisen osalta 406 euroa tartuntaa kohden;

3) covid-19-rokotusten osalta 16 euroa rokotuskertaa kohden;

4) perusterveydenhuollossa toteutetun covid-19-taudin sairaalahoidon osalta 564 euroa hoitopäivää kohden;

5) erikoissairaanhoidossa toteutetun covid-19-taudin sairaalahoidon osalta 1 183 euroa hoitopäivää kohden; ja

6) covid-19-taudin vuoksi potilaalle annetun tehohoidon osalta 4 105 euroa hoitopäivää kohden.

10 §
Avustus muihin välittömiin kustannuksiin

Muiden kuin edellä tässä asetuksessa tarkoitettujen välittömien kustannusten osalta avustus määritetään kertomalla kunnan asukasluku valtionapuviranomaisen määrittämällä korvaustaksalla. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymille myönnettävän avustuksen määrä määritetään kertomalla sairaanhoitopiirin alueen kuntien asukasluku erikseen määritettävällä taksalla.

11 §
Harkinnanvarainen osuus

Jos hakija osoittaa, että jostain 4 §:ssä mainitusta toiminnosta sille aiheutuneet yksikkökustannukset ovat merkittävästi koko maan keskimääräisiä yksikkökustannuksia korkeammat, voidaan hakijalle harkinnanvaraisesti myöntää lisäavustus. Edellytyksenä on, että:

1) poikkeava kustannustaso ei ole aiheutunut hakijan voimavarojen taloudellisesti tehottomasta kohdentamisesta;

2) kustannuksille on alueen olosuhteet huomioon ottaen covid-19-epidemian torjunnan tai covid-19-taudin hoidon kannalta perusteltu syy; sekä

3) lisäavustuksen myöntäminen on hakijalle aiheutuneet välittömät kustannukset ja hakijan saama avustus ja valtion muu rahoitus kokonaisuudessaan huomioon ottaen tarpeellista.

12 §
Korvaus erityisistä kustannuksista

Jos hakija osoittaa, että sille on aiheutunut tartuntatautilain (1227/2016) 79 §:n 2 momentissa tarkoitettuja valtion vastuulle kuuluvia kustannuksia, ne korvataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti, jos ne muutoin jäisivät hakijan vastuulle. Kustannukset korvataan riippumatta siitä, onko niitä yritetty periä edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulta henkilöltä. Testauksesta johtuvat kustannukset korvataan vain siltä osin kuin ne eivät tule katetuksi osana testauksen laskennallista korvausta.

13 §
Korvaus Ahvenanmaan erityisistä kustannuksista

Ahvenanmaan maakunnalle korvataan tartuntatautilain 58 b §:ssä ja 59 a §:ssä tarkoitetuista valvontatehtävistä aiheutuvat toteutuneet lisäkustannukset.

14 §
Valtionavustuksen hakeminen

Avustusta haetaan valtionapuviranomaiselta sen ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamina ajankohtina. Avustusta on haettava erikseen vuoden 2021 tammikuun–elokuun ja syyskuun–joulukuun aikana syntyneisiin kustannuksiin. Edellä 10 §:ssä tarkoitettua avustusta muihin välittömiin kustannuksiin saa hakea koko vuoden osalta ensimmäisellä hakukerralla. Edellä 11 §:ssä tarkoitettua harkinnanvaraista avustusta ja 12 §:ssä tarkoitettua korvausta erityisiin kustannuksiin saa hakea vasta toisella hakukerralla.

Hakemuksesta on käytävä ilmi haettavaksi ilmoitetun ajanjakson osalta:

1) 5, 7 ja 8 §:ssä tarkoitetut laskennallisen avustuksen määrittämiseksi hakijalta tarvittavat tiedot;

2) selvitys harkinnanvaraisen lisäavustuksen myöntämisen perusteista, jos hakija hakee lisäavustusta;

3) selvitys 12 ja 13 §:n mukaisten erityisten kustannusten määrästä, jos hakija hakee tällaisten kustannusten korvaamista; ja

4) muut tiedot, joita valtionapuviranomainen hakuohjeistuksessa edellyttää ilmoitettavaksi.

15 §
Valtionapuviranomainen

Sosiaali- ja terveysministeriö on tässä asetuksessa tarkoitettu valtionapuviranomainen.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä lokakuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. Asetusta sovelletaan sen nojalla annettujen päätösten toimeenpanoon myös vuoden 2022 jälkeen.

Helsingissä 8.10.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Kalle Tervo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.