820/2021

Helsingissä 9.9.2021

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 689/2001:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanoon vuosina 2021–2026 maksettavien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmistelun, suunnittelun ja toteutuksen osalta.

2 §
Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvussa tarkoitetulle HUS-yhtymälle sekä erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetulle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

3 §
Avustuksen käyttö

Avustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena.

Avustuksen saajat saavat käyttää avustusta välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen:

1) tiedonhallinnan sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ja niiden järjestämistapojen muutoksen suunnittelusta ja vaikutusten arvioinnista aiheutuviin kustannuksiin;

2) tiedonhallinnan ja ICT-palvelutuotannon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin;

3) talous-, henkilöstö- ja muun hallinnon tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen suunnittelusta, hankinnoista, toteutuksista ja käyttöönotoista aiheutuviin kustannuksiin;

4) hallinnon käynnistymiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyvien perustietotekniikan ratkaisujen suunnittelusta, hankinnoista, toteutuksista ja käyttöönotoista aiheutuviin kustannuksiin;

5) hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa (571/2016) tarkoitettujen sähköisen asioinnin tukipalveluiden käyttöönotosta tai liitynnöistä aiheutuviin kustannuksiin siltä osin, kuin kustannukset aiheutuvat uudistukseen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta;

6) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) tarkoitettujen tiedonhallintakäytänteiden yhteensovittamisesta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin, kuin kustannukset aiheutuvat uudistukseen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta;

7) julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetussa laissa (10/2015) tarkoitettujen liittymien ja palvelujen muutoksista ja perustamisista aiheutuviin kustannuksiin siltä osin, kuin kustannukset aiheutuvat uudistukseen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta;

8) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettujen järjestelmien yhteensovittamisesta sekä yhteensovitetun kokonaisuuden käyttöönotosta aiheutuviin kustannuksiin;

9) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotosta tai liitynnöistä aiheutuviin kustannuksiin siltä osin, kuin kustannukset aiheutuvat uudistukseen liittyvän lainsäädännön voimaantulosta;

10) sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen sähköisten asiointiratkaisujen ja verkkopalvelujen yhteensovittamisesta sekä yhteensovitetun kokonaisuuden käyttöönotosta aiheutuviin kustannuksiin;

11) sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden seurannan, arvioinnin ja tietojohtamisen yhteensovittamisesta, yhteensovitetun kokonaisuuden käyttöönotosta sekä muista näihin liittyvien uusien velvoitteiden toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin;

12) sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen digitalisten ratkaisuiden ja tiedonhallinnan tietoturvavaatimusten toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin;

13) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen sähköisestä arkistoinnista aiheutuviin kustannuksiin, siltä osin kuin arkistoitavat tiedot ovat syntyneet ennen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa ja mainitun lain 14 a §:n 3 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla annetussa asetuksessa säädettyjä määräaikoja;

14) sellaisten sosiaali- tai terveyspalvelujen järjestämisen tai palvelutuotannon yhteydessä syntyneiden arkistointivelvoitteen piirissä olevien tietojen arkistoinnista aiheutuviin kustannuksiin, joita ei asiakas- ja potilastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain nojalla arkistoida valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin;

15) pelastustoimen tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien muutoksista aiheutuviin kustannuksiin;

16) muihin toiminnan käynnistämisen ja palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuiden häiriöttömän siirron edellyttämiin tietohallinnon, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien muutoskustannuksiin.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien toimeenpanossa avustuksen saajat voivat hyödyntää lakisääteisiä yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja. Valtionapuviranomainen voi lisäksi ohjata avustuksen saajaa käyttämään julkishallinnon yhteisiä tai yhteisesti kehitettäviä palveluja sekä osallistumaan niiden kehittämisen yhteistyöhön.

Avustus myönnetään 7 §:n mukaisten valtionavustushakemusten ja niihin liittyvien hankesuunnitelmien perusteella.

Avustusta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen, johon myönnettävä tuki on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

4 §
Hyväksyttävät kustannukset

Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat avustuksen käytön kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset:

1) henkilöstökustannukset;

2) matkakustannukset;

3) toimitilojen, laitteiden ja kaluston vuokrat;

4) ulkopuolisista lähteistä hankitun tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultoinnin ja vastaavien asiantuntijapalveluiden kustannukset;

5) materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset sekä muut toimintakustannukset.

Kustannuksiin hyväksytään myös 3 §:n mukaisten käyttötarkoitusten edellyttämät välttämättömät pitkävaikutteiset menot sekä mainitun lainkohdan mukaisten käyttötarkoitusten edellyttämä osakkeiden ja osuuksien hankinta.

Kustannusten on oltava kirjanpidon toteutuneisiin menoihin perustuvia. Hankkeilla tulee olla erillinen projektikirjanpito.

5 §
Valtionavustuksen määrä

Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten suuruisena eikä sen myöntämiseksi ja maksamiseksi edellytetä valtionavustuksen saajan osallistumista rahoitukseen.

6 §
Valtionapuviranomainen

Tämän asetuksen mukaisissa valtionavustuksissa valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö.

Aluehallintovirasto hoitaa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämien avustusten maksatukseen liittyvät tehtävät ministeriön ohjeiden mukaisesti.

7 §
Avustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan valtionapuviranomaisen erikseen ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamana ajankohtana.

Hakemuksesta on käytävä ilmi:

1) tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset;

2) toteuttamisen aikataulu ja organisointi;

3) kustannukset 4 §:n mukaisesti eriteltynä;

4) suhde muihin kohdealueen keskeisiin hankkeisiin ja muihin valtionavustuksiin.

Hakemuksen liitteenä tulee olla hankesuunnitelma.

8 §
Selvitys

Valtionavustuksen saajan on laadittava valtionapuviranomaisen ilmoittamalla tavalla selvitys valtionavustuksella saavutetuista tuloksista ja hankkeen vaikuttavuudesta sekä hankkeen toteuttamisesta ja sen kustannuksista. Selvitykseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä. Selvitys on annettava valtionavustuspäätöksessä ilmoitettavan määräajan kuluessa hankkeen päättymisestä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2026.

Valtionavustukseen oikeuttavat sellaiset 4 §:n mukaiset hyväksyttävät kustannukset, jotka ovat aiheutuneet aikaisintaan 1.7.2021.

Helsingissä 9.9.2021

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Finanssineuvos
Ville-Veikko Ahonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.