803/2021

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2021

Valtioneuvoston asetus avustuksista öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtionavustuksia valtion talousarvion määrärahojen puitteissa omakoti- ja paritalon (pientalo)omistajille pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena.

Valtionavustuksista säädetään lisäksi valtionavustuslaissa.

2 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisina toimivat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää avustuksen myöntämisestä ja hoitaa siihen liittyvät tehtävät. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus hoitaa avustuksen maksamista, takaisinperintää sekä valvontaa ja niihin liittyviä tehtäviä.

3 §
Avustettavat toimenpiteet

Avustusta voidaan myöntää sellaisiin pientalojen lämmitysjärjestelmien muutostoimenpiteiden kustannuksiin, joilla poistetaan öljylämmitysjärjestelmä, jonka tilalle korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi asennetaan kaukolämpö, maalämpö, ilma-vesilämpö tai muu lämmitysjärjestelmä, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä lämmitysjärjestelmiä. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä, jos pientalon öljylämmitysjärjestelmä muutetaan biopolttoöljyllä toimivaksi. Avustusta voi hakea myös takautuvasti.

Avustettavan toimenpiteen on sisällettävä:

1) pientalon öljylämmitysjärjestelmän öljykattilan, öljypolttimen, öljysäiliön ja öljyputkien poistaminen; ja

2) korvaavan lämmitysjärjestelmän asentaminen öljylämmitysjärjestelmän tilalle.

Avustettavan toimenpiteen ei kuitenkaan tarvitse sisältää öljysäiliön poistamista, jos ympäristösuojeluviranomainen on myöntänyt luvan poiketa poistamisvelvollisuudesta tai jos rakennuksen sisällä olevan öljysäiliön poistaminen ei ole mahdollista rakennuksen kantavia rakenteita purkamatta.

4 §
Avustuksen saaja

Avustusta voi saada luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, joka omistaa:

1) pientalon;

2) pientalossa sijaitsevan kiinteistömuotoisen asunnon;

3) pientalossa sijaitsevan asunto-osakeyhtiömuotoisen asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet.

5 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Korvaavan lämmitysjärjestelmän on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §:n 4 momentin nojalla annetussa ympäristöministeriön asetuksessa säädetyt vaatimukset ja korvaavassa lämmitysjärjestelmässä käytettävien tuotteiden on oltava energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla annettujen säädösten mukaisia.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että pientalo on ympärivuotisessa käytössä. Pientalon katsotaan olevan ympärivuotisessa käytössä, jos se on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ja siinä asuu väestötietojärjestelmän mukaan vähintään yksi henkilö vakituisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:

1) avustuksen hakija on toimittanut Pirkanmaan elinkeino, -liikenne- ja ympäristökeskukselle hakemuksen, johon on liitetty suunnitelma öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja korvaavan lämmitysjärjestelmän asentamisesta, sekä arvio näistä töistä aiheutuvista kustannuksista, tai avustusta takautuvasti haettaessa selvitys aiheutuneista kustannuksista;

2) hakemukseen on liitetty kaikkien omistajien antamat valtakirjat tai muu hallinnonjakosopimus;

3) jos hakemuksen on toimittanut hakijan puolesta avustaja tai asiamies, hakemukseen on liitetty valtakirja, jolla tämä on valtuutettu hakemuksen jättämiseen hakijan tai hakijoiden puolesta;

4) jos avustuksen hakija on kuolinpesä, hakemukseen on liitetty perukirja ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden antamat valtakirjat;

5) jos hakijana on sellainen luonnollinen henkilö tai kuolinpesä, joka omistaa asunto-osakeyhtiönä hallitussa pientalossa sijaitsevan asunnon, hakemukseen on liitetty osakasluettelo sekä yhtiöjärjestys tai muu vastuunjakoselvitys sekä asunto-osakeyhtiön antama valtuutus;

6) kustannukset eivät kuulu asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi;

7) avustuksen hakijalle ei ole myönnetty muuta julkista avustusta samaan tarkoitukseen eikä hän ole saanut tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n mukaista kotitalousvähennystä;

8) asuinrakennusta ei käytetä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä annetussa komission tiedonannossa (2016/C 262/01) tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan;

9) kaikki muutostöiden kustannukset ovat aiheutuneet aikaisintaan 1 päivänä kesäkuuta 2020 mutta ne ovat aiheutuneet tai aiheutuvat viimeistään neljä kuukautta ennen valtion kunkin vuoden talousarviossa määritellyn määrärahan käyttöoikeuden loppumista.

6 §
Avustuksen määrä

Avustuksen määrä on 4 000 euroa siirryttäessä öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttävää rakennuskohtaista lämmitysjärjestelmää. Paritalon omistajille voidaan myöntää kummallekin erillinen avustus, jos paritalon asunnoilla on erilliset öljylämmitysjärjestelmät, jotka poistetaan käytöstä ja korvataan kahdella erillisellä lämmitysjärjestelmällä.

7 §
Avustuksen maksaminen

Valtionapuviranomainen maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen, kun avustuksen saaja on huolehtinut muutostyön toteuttamisesta kokonaisuudessaan. Avustuksen maksatusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja:

1) on noudattanut valtionavustuslakia, tätä asetusta ja avustuspäätöksen ehtoja;

2) on toimittanut maksatushakemuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti;

3) on toteuttanut 3 §:n mukaiset muutostyöt yhden vuoden kuluessa avustuspäätöksestä tai avustuspäätöksessä määritellyn ajan kuluessa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Erityisasiantuntija
Kirsi White

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.