801/2021

Helsingissä 27.8.2021

Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling 2009:31, muutettu ÅFS 2010:88, ÅFS 2012:66 ja ÅFS 2015:105) tarkoitettujen ja päästökauppalaissa (311/2011) säädettyjen päästökauppaan liittyvien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa.

2 §
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tehtävät

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää maakunnassa sijaitsevista laitoksista ja niille myönnettäviksi ehdotetuista päästöoikeuksista laadittavasta luettelosta sekä luettelon perusteluista. Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää lisäksi päästöoikeuksien jaosta ja myöntämisestä toiminnanharjoittajille sekä päästöoikeuksien muuttamisesta.

3 §
Energiaviraston tehtävät

Päästökauppalain 8 luvussa tarkoitettua rekisteriä ja 9 luvussa tarkoitettua rekisterin ylläpitoa sekä 61–64 §:ssä tarkoitettuja todentajia koskevia hallintotehtäviä Ahvenanmaan maakunnassa hoitaa Energiavirasto.

4 §
Korvaukset

Energiavirastolle korvataan 3 §:ssä tarkoitettujen Ahvenanmaan maakunnan rekisteriä koskevien hallintotehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset siten kuin maakunnan hallitus ja Energiavirasto yhdessä sopivat.

Päästöoikeuksien huutokaupasta valtiolle tuloutetut tulot, jotka johtuvat maakunnan puolesta huutokaupattujen päästöoikeuksien myynnistä, siirretään valtion varoista maakunnalle siten kuin maakunnan hallitus ja Energiavirasto yhdessä sopivat. Maakunnan päästöoikeuksien osuus huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä määräytyy kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisten investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/410 samalla tavoin kuin Suomen osuus määräytyy kaikkien jäsenvaltioiden huutokauppaamista päästöoikeuksista.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (199/2013).

Helsingissä 27.8.2021

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.