782/2021

Helsingissä 26.8.2021

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 7 a §, sellaisena kuin se on asetuksissa 761/2016 ja 816/2018, ja

muutetaan 5 §:n 1 momentti, 8 §:n johdantokappale, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 761/2016, seuraavasti:

5 §
Matka-aika

Matka-ajasta ei suoriteta palkkiota, jos yhdensuuntaisen matkan pituus on alle 20 kilometriä.


8 §
Palkkion korottaminen

Avustajan palkkiota korotetaan enintään 20 prosenttia, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:


9 §
Palkkion alentaminen

Myös 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota voidaan alentaa.

11 §
Kulujen korvaaminen

Korvattavia kuluja ovat matkakulut, tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut. Korvausta matkakuluista maksetaan kuitenkin vain, jos avustajalle maksetaan tämän asetuksen mukaan palkkiota matka-ajalta.


12 §
Selvitys vaaditusta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Oikeusapulain 17 §:n mukainen selvitys asiassa suoritetuista toimenpiteistä ja kuluista toimitetaan oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.

Selvityksessä on ilmoitettava:

1) oikeusapuasian asianumero;

2) asian tunnistetiedot;

3) palkkion 8 §:n mukainen korotusperuste;

4) vaatiiko avustaja 7 §:ssä tarkoitetun palkkion;

5) onko osittain korvausvelvollinen oikeusavun saaja hyväksynyt avustajan laskun;

6) onko avustajalla ollut asiassa useita päämiehiä;

7) esitutkinnassa avustamiseen käytetty aika eriteltynä päivittäin, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota;

8) valmistautumistoimenpiteet ja niihin käytetty aika eriteltyinä päivittäin, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota;

9) toimet tuomioistuimen päätöksen jälkeen ja niihin käytettävä aika, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota;

10) matka-aika eriteltynä päivittäin;

11) vaaditut kulukorvaukset kululajeittain eriteltyinä.

Palkkiot ja kuluvaatimukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Tuomioistuin merkitsee istuntokäsittelyyn kuluneen ajan määrätessään palkkion, jollei vaadita 7 §:ssä tarkoitettua palkkiota.

Jos avustaja avustaa samassa asiassa useampia päämiehiä, kustakin laaditaan erillinen selvitys.

Mitä 1 momentissa säädetään selvityksen toimittamisesta sähköisen asiointipalvelun kautta, ei sovelleta ulkomaalaislain 9 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, jos kyse on säilöön ottamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2021.

Yksityisen avustajan palkkioon kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkiovaatimus on tehty ennen 1 päivää elokuuta 2021.

Helsingissä 26.8.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Päivi Tiainen-Hyrkäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.