505/2021

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2021

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 8 §:n 4 momentin, 10 §:n 2–4 momenttien, 11 §:n 3 momentin ja 12 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Kalastuslupien hinnoittelu

Suomen ja Norjan välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen (SopS 41/2017 ja 42/2017, jäljempänä sopimus) kalastussäännön 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetuista Suomen kalastuslupakiintiöön kuuluvista rantakalastusluvista peritään 20 euron maksu kalastusvuorokautta kohti. Rantakalastuslupien kalastuskausi on kesäkuun 14 päivästä heinäkuun 31 päivään 2021.

Edellä 1 momentista poiketen alle 18-vuotiaan henkilön lunastamasta rantakalastusluvasta peritään 10 euron maksu.

Kalastuskaudella 2021 on lisäksi edellä 1 ja 2 momentista poiketen mahdollista liittää kalastuslupiin maksutta yksi tai useampia lapsilupia, joka oikeuttaa muualla kuin Tenojoen vesistön jokilaaksoissa vakinaisesti asuvan alle 16-vuotiaan lapsen kalastamaan enintään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. Lapsilupaa ei lasketa kalastussäännön 5 §:n 2 momentin mukaisiin lupakiintiöihin.

2 §
Erityinen kalastuslupakiintiö

Sopimuksen kalastussäännön 5 §:n 4 momentissa ja kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017), jäljempänä voimaansaattamislaki, 12 §:ssä tarkoitetun erityisen kalastuslupakiintiön määrä on 2 414 rantakalastuslupaa.

Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluvat rantakalastusluvat ovat voimassa koko rajajokialueella.

Voimaansaattamislain 12 §:n 2 momentin mukaan luvan myynnistä vastaava taho määrittelee osakasluettelon perusteella vuosittain kertoimen, jonka mukaan oikeus ensimmäisestä seuraaviin erityiskiintiölupiin määräytyy. Kerroin tulisi määritellä ottamalla osakasluettelon lisäksi huomioon lupien aiempien vuosien käyttöaste sekä lupien lunastamiseen oikeutettujen kalastusoikeuden haltijoiden osuus sopimusalueen kiinteistöjen osuusluvusta. Vuonna 2021 kerroin tulisi asettaa välille 6–8.

Erityiseen kalastuslupakiintiöön kuuluva lupa on varattava heinäkuun 15. päivään klo 15 mennessä. Tämän jälkeen varaamatta olevat erityiseen lupakiintiöön varatut luvat vapautuvat matkailukalastuslupakiintiössä käytettäviksi.

Erityisen kalastuslupakiintiön lupien myöntämistä varten luvan myynnistä vastaava taho voi käyttää Tenojoen valuma-alueen kiinteistöjen omistusta koskevia rekisteritietoja lupaan oikeuttavan kalastusoikeuden tarkistamista varten. Mikäli kiinteistön omistajan tietoja ei löydy luvanmyynnin käytössä olevista rekisteristiedoista tai tiedoissa on epäselvyyksiä, on luvan ostaja velvollinen osoittamaan perusteen erityisen lupakiintiön käyttöoikeuteen, kuten omistusosuutensa tai vesialueen omistuksensa määrän.

3 §
Kalastuslupatulojen tilittäminen valtiolle

Luvan myynnistä vastaavan tahon on tilitettävä myymistään ja lukuunsa myydyistä kalastusluvista kertyneet varat sekä niiden osalta kertynyt korko maa- ja metsätalousministeriölle kahdessa erässä viimeistään 15 päivän kuluessa tilitysjakson päättymisen jälkeen. Ensimmäinen tilitysjakso koskee kesäkuun 30 päivään mennessä tapahtuneita maksuja ja palautuksia sekä toinen maksuja ja palautuksia 1 heinäkuuta ja 30 elokuuta välisenä aikana.

4 §
Kalastuslupatulojen käytön perusteet

Kalastuskaudelta 2021 kalastusluvista kertyneet varat jaetaan kalastusoikeuden omistajille noudattaen kumotun Tenojoen kalastussopimuksen (SopS 94/1989) voimassaolon aikana varojen jaossa sovellettua käytäntöä ja jakoperiaatteita. Jakoperiaatteet määrätään vuodelle 2021 siten, että lupatulot jaetaan valtion ja yksityisten vesialueen omistajien kesken kalastusvyöhykkeittäin kalastusvuorokausien määrän ja rantaviivan pituuden perusteella ja tämän jälkeen yksityisille vesialueen omistajille palautettavat lupatulot jaetaan kalastusvyöhykkeittäin kalastusvuorokausien määrän perusteella.

Luvanmyynnistä vastaavalle taholle aiheutuneet kulut katetaan luvanmyyntitulosta. Tähän käytetään ensisijaisesti valtiolle kuuluvaa osaa vuoden 2021 kalastuslupatuloista. Kustannusten kattamisen jälkeen yli jäävä osuus käytetään osaltaan valtiolle aiheutuneiden kalastuksenvalvontakulujen sekä tutkimus- ja seurantakulujen kattamiseen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä kesäkuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2021

Maa- ja metsätalousministeriministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Tapio Hakaste

Liite: Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.