427/2021

Helsingissä 20.5.2021

Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n 2 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 14 §:n 2 momentti laissa 329/2013, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään työssä käytettävien henkilönsuojainten ominaisuuksista, arvioinnista ja valinnasta sekä suojainten turvallisesta käytöstä työssä.

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan, mitä henkilönsuojainten käytöstä tietyssä työssä erikseen säädetään.

2 §
Määritelmä

Henkilönsuojaimella tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaisia välineitä ja varusteita sekä niiden lisäosia ja -varusteita, jotka on tarkoitettu työntekijän käytettäväksi tai pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen turvallisuuteensa tai terveyteensä kohdistuvalta vaaralta työssä.

Henkilönsuojaimella ei kuitenkaan tarkoiteta:

1) tavanomaisia työvaatteita, joita ei ole suunniteltu erityisesti suojaamaan työntekijän turvallisuutta ja terveyttä;

2) itsepuolustus- tai karkotusvälineitä;

3) kannettavia laitteita vaarojen ja häiriöiden havaitsemiseksi.

3 §
Henkilönsuojainten käyttö

Työnantajan on huolehdittava, että henkilönsuojaimia käytetään työssä, jollei vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä.

Työnantajan on annettava henkilönsuojain työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön, ellei olosuhteista muuta johdu. Jos henkilönsuojainta käyttää useampi kuin yksi henkilö, on työnantajan ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jotta henkilönsuojain on eri henkilöiden käytössä turvallinen, terveellinen ja hygieeninen.

4 §
Henkilönsuojaimilta vaadittavat ominaisuudet

Työssä saadaan käyttää vain sellaisia henkilönsuojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat erikseen säädetyt vaatimukset.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, työnantajan on huolehdittava, että työssä käytettävät henkilönsuojaimet:

1) suojaavat työntekijää niiltä työn vaaroilta, johon suojain on tarkoitettu, ilman, että suojaimen käyttö itsessään aiheuttaa muuta vaaraa;

2) ovat työolosuhteisiin sopivat;

3) ovat ergonomian vaatimusten mukaisia ja työntekijän terveydentilan huomioon ottavia;

4) sopivat työntekijälle, kun tarvittavat säädöt on tehty.

Jos työssä esiintyy useampi vaara, joka edellyttää henkilönsuojaimen käyttöä, on työnantajan huolehdittava, että samanaikaisesti käytettävien suojainten on sovittava yhteen siten, että ne edelleen suojaavat kyseisiltä vaaroilta.

5 §
Henkilönsuojainten arviointi ja valinta

Työnantajan on ennen henkilönsuojainten valintaa arvioitava, täyttääkö työntekijälle annettava henkilönsuojain 4 §:ssä säädetyt vaatimukset. Tässä tarkoituksessa työnantajan on:

1) arvioitava ne työssä esiintyvät vaarat, joita ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä;

2) määriteltävä henkilönsuojaimilta vaadittavat ominaisuudet ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitetut vaarat sekä itse suojaimen käytöstä aiheutuvat vaarat ja haitat;

3) vertailtava saatavilla olevien henkilönsuojainten ominaisuuksia vaadittaviin ominaisuuksiin.

Työnantajan on 1 momentin tarkoitetussa arvioinnissa otettava huomioon liitteet I–III kyseisen työn ja työpaikan olosuhteet huomioiden.

Arviointi on tarkistettava, kun olosuhteissa tai arviointiin vaikuttavissa muissa tekijöissä tapahtuu muutoksia.

6 §
Henkilönsuojainten käytön määrittely

Työnantajan on riittävän tarkasti määritettävä henkilönsuojainten käyttö, erityisesti niiden käyttöjakson pituus. Tällöin on otettava huomioon vaaran vakavuus, altistumisen toistuvuus, työntekijän työskentelypisteen erityispiirteet, työn kuormittavuus sekä suojainten suojaustehokkuus.

7 §
Henkilönsuojainten huolto ja kunnossapito

Työnantajan on huolehdittava, että henkilönsuojaimia säilytetään, puhdistetaan, huolletaan ja korjataan siten, että suojain säilyttää suojausominaisuutensa ja on työntekijän käytössä turvallinen, terveellinen ja hygieeninen. Tarvittaessa suojaimet on uusittava.

8 §
Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työssä käytettävästä henkilönsuojaimesta ja sen turvallisesta käytöstä sekä niistä vaaroista, joilta henkilönsuojain on tarkoitettu suojaamaan.

Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta henkilönsuojainten oikeaan ja turvalliseen käyttöön ennen työn aloittamista. Työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta on tarvittaessa täydennettävä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä annettu valtioneuvoston päätös (1407/1993).

Neuvoston direktiivi 89/656/ETY (31989L0656); EYVL L 393, 30.12.1989, s. 18
Komission direktiivi (EU) 2019/1832 (32019L1832); EUVL L 279, 31.10.2019, s. 35

Helsingissä 20.5.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Erityisasiantuntija
Jenny Rintala

Liite I

HENKILÖNSUOJAIMILLA SUOJATTAVIIN KEHONOSIIN LIITTYVÄT VAARAT

Luettelo vaaroista ja kehonosista ei ole tyhjentävä.

Liite I: VNa Henkilönsuojaimilla suojattaviin kehonosiin liittyvät vaarat

Liite II

LUETTELO HENKILÖNSUOJAINTYYPEISTÄ JA VAAROISTA, JOILTA NIILLÄ SUOJAUDUTAAN

Luettelo ei ole tyhjentävä.

1.  Välineet pään suojaamiseksi

– Kypärät ja/tai lakit/kypärämyssyt/päähineet seuraavilta suojautumiseksi:

– Putoavan tai sinkoutuvan esineen aiheuttama isku

– Törmääminen esteeseen

– Mekaaniset vaarat (lävistys, hankaus)

– Staattinen puristus (sivusuuntainen ruhjoutuminen)

– Lämpöolosuhteet (tuli, kuumuus, kylmyys, kuumat kiinteät aineet, mukaan luettuina sulat metallit)

– Sähköisku ja jännitetyö

– Kemialliset tekijät

– Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

– Hiusverkot kietoutumisriskiltä suojautumiseksi

2.  Välineet kuulon suojaamiseksi

– Kupusuojaimet (mukaan luettuina esim. kypärään kiinnitetyt kupusuojaimet, aktiiviset ääntä vaimentavat kupusuojaimet, kommunikointijärjestelmällä varustetut kupusuojaimet)

– Tulppasuojaimet (mukaan luettuina esim. äänitason mukaan toimivat korvatulpat, yksilöllisesti mukautetut korvatulpat)

3.  Välineet silmien ja kasvojen suojaamiseksi

– Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet (tarvittaessa omilla vahvuuksilla) seuraavilta suojautumiseksi:

– Mekaaniset vaarat

– Lämpöolosuhteet

– Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

– Ionisoiva säteily

– Kiinteät aerosolit ja kemiallisten ja biologisten tekijöiden nesteet

4.  Välineet hengityksen suojaamiseksi

– Suodatinsuojaimet seuraavilta suojautumiseksi:

– Hiukkaset

– Kaasut

– Kiinteät ja/tai nestemäiset aerosolit

– Ilmansyötöllä varustetut eristävät suojaimet

– Pelastautumislaitteet

– Sukelluslaitteet

5.  Välineet käsien ja käsivarsien suojaamiseksi

– Käsineet (myös kintaat ja käsivarsisuojat) seuraavilta suojautumiseksi:

– Mekaaniset vaarat

– Lämpöolosuhteet (kuumuus, liekit ja kylmyys)

– Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

– Kemialliset tekijät

– Biologiset tekijät

– Ionisoiva säteily ja radioaktiivinen saastuminen

– Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

– Tärinä

– Sormisuojukset

6.  Välineet jalkaterien ja jalkojen suojaamiseksi ja liukuesteet

– Jalkineet (esim. kengät, saappaat) seuraavilta suojautumiseksi:

– Mekaaniset vaarat

– Liukastuminen

– Lämpöolosuhteet (kuumuus, liekit ja kylmyys)

– Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

– Kemialliset tekijät

– Biologiset tekijät

– Irrotettavat jalkapöydän suojukset mekaanisten vaarojen varalta

– Polvisuojaimet mekaanisten vaarojen varalta

– Säärystimet mekaanisten vaarojen, lämpöolosuhteiden sekä kemiallisten ja biologisten tekijöiden varalta

– Lisävarusteet (esim. piikit, jääraudat)

7.  Ihon suojaus – suojavoiteet lisävarusteena käytettynä muun henkilönsuojaimen kanssa

– Suojavoiteita voi käyttää lisävarusteena suojautumiseksi seuraavilta:

– Ionisoiva säteily

– Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

– Kemikaalit

– Biologiset tekijät

– Lämpöolosuhteet (kuumuus, liekit ja kylmyys)

8.  Välineet kehon suojaamiseksi / muu ihon suojaus

– Henkilönsuojaimet putoamiselta suojautumiseksi, kuten kelautuvat tarraimet, kokovaljaat, istumavaljaat, pylväsvyöt ja varmistusvyöt sekä niiden kanssa käytettävät hihnat ja köydet, nykäyksenvaimentimet, johteessa liikkuvat liukutarraimet kiinnitysköysi mukaan lukien, köyden pituuden säätölaitteet, kiinnityslaitteet, joita ei ole suunniteltu pysyvästi kiinnitetyiksi ja jotka eivät edellytä kiinnittämistä ennen käyttöä, liittimet, liitosköydet, pelastusvaljaat

– Suojavaatetus, mukaan lukien kokovartalosuojat (puvut, haalarit) ja kehon osittainen suojaus (säärystimet, housut, takit, liivit, esiliinat, polviensuojaimet, huput, kypärämyssyt) seuraavilta suojautumiseksi:

– Mekaaniset vaarat

– Lämpöolosuhteet (kuumuus, liekit ja kylmyys)

– Kemikaalit

– Biologiset tekijät

– Ionisoiva säteily ja radioaktiivinen saastuminen

– Muu kuin ionisoiva säteily (UV-, infrapuna-, auringon- tai hitsaussäteily)

– Sähköisku ja jännitetyö (antistaattinen, sähköä johtava, eristävä)

– Takertuminen / kietoutuminen ja juuttuminen

– Pelastusliivit hukkumisen estämiseksi ja kelluntavarusteet

– Henkilönsuojaimet, jotka ilmaisevat käyttäjän läsnäolon visuaalisesti

Liite III

LUETTELO TÖISTÄ JA TOIMIALOISTA, JOTKA SAATTAVAT EDELLYTTÄÄ HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTTÖÄ

Luettelo ei ole tyhjentävä ja muutkin kuin luettelossa mainitut työt ja toimialat saattavat edellyttää henkilönsuojaimen käyttöä.

1.  FYSIKAALISET VAARAT
Vaarat Kehonosa Henkilönsuojaimen tyyppi Työt, jossa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen Toimialat
FYSIKAALISET - MEKAANISET
Putoavien tai sinkoutuvien esineiden aiheuttama isku, esteeseen törmääminen ja korkeapainesuihkut Kallo – Työ rakennustelineillä ja korkealle sijoitetuissa työpisteissä sekä niiden alapuolella tai lähellä – Rakennusten rakentaminen
Suojakypärät – Rakennusten runkotyöt ja tietyöt – Maa- ja vesirakennus
– Valukehysten rakentaminen ja purku – Koneiden valmistus, asennus ja huolto
– Telineiden pystytys ja purku – Laivanrakennus
– Kokoamis- ja asennustyöt – Kaivostyö
– Purkutyöt – Energiantuotanto
– Räjäytystyöt – Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito
–Työ kaivoksissa, kaivannoissa, kuiluissa ja tunneleissa – Rauta- ja terästeollisuus
–Työ hissien, nostolaitteiden, nostureiden ja kuljettimien lähellä – Teurastamot
– Työ maanalaisissa louhoksissa, avolouhoksissa ja avokaivauksissa – Junien järjestelytyö
– Teollisuusuuneissa, säiliöissä, laitteistojen ja putkistojen sisällä sekä siiloissa tehtävä työ – Satamat, kuljetus ja logistiikka
– Teurastus- ja leikkuulinja teurastamoissa – Metsäteollisuus
– Kuormankäsittely tai kuljetus ja varastointi
– Puunkorjuutyö
–Työ terässilloilla, teräsrunkorakenteilla, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa, valssaamoissa, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ
– Maaperän ja kiven käsittely
– Koneellisten mutterin-/ruuvinvääntimien käyttö
– Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo- ja metallitehdastyö, avo- ja muottiintaonta- sekä valutyö
– Työ, johon liittyy kulkeminen polkupyörillä ja mekaanisella kuljetuskoneistolla toimivilla pyörillä
Silmät ja/tai kasvot – Hitsaus- hionta- ja leikkaustyö – Rakennusten rakentaminen
Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Käsin tapahtuva vasarointi – Maa- ja vesirakennus
– Tilkitseminen ja talttaus – Koneiden valmistus, asennus ja huolto
– Kiven työstö ja jalostus – Laivanrakennus
– Koneellisten mutterin-/ruuvinvääntimien käyttö – Kaivostyö
– Työ lastuavilla työstökoneilla – Energiantuotanto
– Muottitaonta –Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito
– Sirpaleiden murskaus ja poisto – Rauta- ja terästeollisuus
– Suihkupuhdistus – Metalli- ja puuteollisuus
– Raivaussahan tai moottorisahan käyttö – Kivenveistotyöt
– Hammaslääkinnälliset tai kirurgiset toimenpiteet – Puutarhanhoito
– Terveydenhuolto
– Metsätalous
Jalkaterien ja jalan osien suojaus – Rakennusten runkotyöt ja tietyöt – Rakennusten rakentaminen
Jalkineet (kengät, saappaat jne.), joissa on varvassuojus – Valukehysten rakentaminen ja purku – Maa- ja vesirakennus
Jalkineet, joissa on jalkapöydän suojus – Telineiden pystytys ja purku – Koneiden valmistus, asennus ja huolto
– Purkutyöt – Laivanrakennus
– Räjäytystyöt – Kaivostyö
– Kiven työstäminen ja jalostus – Energiantuotanto
– Teurastus- ja leikkuulinjatyö – Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito
– Kuljetus ja varastointi – Rauta- ja terästeollisuus
– Muottien käsittely keraamisessa teollisuudessa – Teurastamot
– Pakastetun lihan ja säilykepakkausten käsittely – Kuljetusyritykset
– Tasolasin ja lasiastioiden valmistaminen, työstäminen ja jatkojalostus – Valmistusteollisuus
– Korjaus- ja kunnossapitotyöt – Lasiteollisuus
– Puunkorjuutyö – Metsäteollisuus
– Betoni- ja elementtityö, ml. muottien pystytys ja purku
– Työt rakennustyömaalla ja varastoissa
– Kattotyö
– Työ terässilloilla, teräsrakennusten runkorakenteilla, mastoissa, torneissa, hisseissä, teräksisillä vesirakenteilla, masuuneilla, terästehtaissa ja valssaamoissa, nostureilla, kattilalaitoksilla ja voimalaitoksilla sekä suuriin säiliöihin ja suuriin putkilinjoihin liittyvä työ
– Uunien rakentaminen, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt sekä metalliosien kokoamistyö
– Masuuni-, rikastamo-, terästehdas-, valssaamo-, metallitehdas- ja takomotyö sekä työ kuumapuristus- ja kylmävetolaitoksissa
– Työ avolouhoksissa ja avokaivauksissa
– Muottien käsittely keraamisessa teollisuudessa
– Polttouunien vuoraaminen keraamisessa teollisuudessa
– Junien järjestelytyö
Liukastumisesta johtuva kaatuminen Jalkaterät – Työ liukkailla pinnoilla – Rakennusten rakentaminen
Liukastumista estävät jalkineet – Työ kosteissa oloissa – Maa- ja vesirakennus
– Laivanrakennus
– Teurastamo
– Siivous
– Elintarviketeollisuus
– Puutarhanhoito
– Kalastusala
Putoaminen korkealta Koko keho – Telineillä tehtävä työ – Rakennusten rakentaminen
Henkilönsuojaimet, jotka on suunniteltu estämään tai pysäyttämään putoaminen korkealta – Tehdasvalmisteisten elementtien asennus – Maa- ja vesirakennus
– Työ mastoissa – Laivanrakennus
– Kattotyö – Infrastruktuurin kunnossapito
– Työ pystysuorilla tai kaltevilla pinnoilla – Palo- ja pelastustoimi
– Työ korkeiden nosturien hytissä
– Työ korkealla varastojen pinoamis- ja siirtolaitteiden hytissä
– Työ poraustornien korkeissa osissa
– Työ kuiluissa ja viemäreissä
Tärinä Kädet – Työ käsin ohjattavilla työkaluilla – Valmistusteollisuus
Suojakäsineet – Rakennustyö
– Maa- ja vesirakennustyöt
Kehonosien staattinen puristus Polvi (jalan osat) – Laattojen, kaakeleiden ja lattiatiilien asentaminen lattiaan – Rakennusten rakentaminen
Polvisuojaimet – Maa- ja vesirakennus
Jalkaterät – Purkutyöt – Rakennusten rakentaminen
Jalkineet, joissa on varvassuojus – Kuormankäsittely – Maa- ja vesirakennus
– Kuljetus ja varastointi
– Kunnossapito
Mekaaniset vammat (hankaus, lävistys, viillot, puremat, haavat tai veitsenpistot) Silmät ja/tai kasvot – Työ käsin ohjattavilla työkaluilla – Rakennusten rakentaminen
Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Hitsaus ja takominen – Maa- ja vesirakennus
– Hionta- ja leikkaustyö – Laivanrakennus
– Talttaus – Kaivostyö
– Kiven työstö ja jalostus – Energiantuotanto
– Työ lastuavilla työstökoneilla – Infrastruktuurin kunnossapito
– Muottitaonta – Rauta- ja terästeollisuus
– Sirpaleiden murskaus ja poisto – Metalli- ja puuteollisuus
– Suihkupuhdistus – Kivenveistotyöt
– Raivaussahan tai moottorisahan käyttö – Puutarhanhoito
– Metsätalous
Kädet – Työ teräsrakenteilla – Rakennusten rakentaminen
Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet – Työ, jossa käsitellään teräväreunaisia esineitä, lukuun ottamatta koneita, joihin käsine voi työskennellessä takertua – Maa- ja vesirakennus
– Säännöllinen käsiveitsen käyttö lihankäsittelyssä ja teurastuksessa – Laivanrakennus
– Leikkaavien terien vaihto – Infrastruktuurin kunnossapito
– Puunkorjuutyö – Valmistusteollisuus
– Puutarhatyö – Elintarviketeollisuus
– Teurastus
– Metsäteollisuus
Kyynärvarret – Luunerottelu ja paloittelu – Elintarviketeollisuus
Käsivarsisuojat – Teurastus
Vartalo/vatsa/jalat – Säännöllinen käsiveitsen käyttö lihankäsittelyssä ja teurastuksessa – Elintarviketeollisuus
Suojaesiliinat, suojaavat säärystimet – Puunkorjuutyö – Teurastus
Läpäisynkestävät housut (viillonkestävät housut) – Metsäteollisuus
Jalkaterät – Rakennusten runkotyöt ja tietyöt – Rakennusten rakentaminen
Läpäisynkestävät jalkineet – Purkutyöt – Maa- ja vesirakennus
– Valukehysten rakentaminen ja purku – Laivanrakennus
– Puunkorjuutyö – Kaivostyö
– Metsäteollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Takertuminen / kietoutuminen ja juuttuminen Koko keho – Työ, jossa voi takertua koneen osiin – Koneenrakennus
Liikkuviin osiin takertumista suojaava vaatetus – Työ, jossa voi jäädä kiinni koneen osiin – Raskaiden työstökoneiden valmistus
– Työ, jossa vaate voi jäädä kiinni koneen osiin – Konetekniikka
– Työ, jossa on mukaan riuhtautumisen vaara – Rakentaminen
– Maatalous
FYSIKAALISET – MELU
Melu Korvat – Metallipuristimilla tehtävä työ – Metalliteollisuus
Kuulonsuojaimet – Paineilmaporilla tehtävä työ – Valmistusteollisuus
– Huoltohenkilöstön työ lentokentillä – Rakennusten rakentaminen
– Konetyökaluilla tehtävä työ – Maa- ja vesirakennus
– Räjäytystyöt – Ilmailuteollisuus
– Paalunjunttaustyö – Kaivostyö
– Puu- ja tekstiilityö
FYSIKAALISET – LÄMPÖOLOSUHTEET
Kuumuus ja/tai tuli Kasvot/koko pää – Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa – Rauta- ja terästeollisuus
Hitsaussuojaimet, kuumuudelta tai tulelta suojaavat kypärät/lakit, kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojaavat suojahuput – Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä – Metalliteollisuus
– Kuumailmapistoolin käyttö muovihitsauksessa – Kunnossapitopalvelut
– Valmistusteollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Vartalo/vatsa/jalat – Hitsaus ja takominen – Rauta- ja terästeollisuus
Suojaesiliinat, suojaavat säärystimet – Valaminen – Metalliteollisuus
– Kunnossapitopalvelut
– Valmistusteollisuus
Kädet – Hitsaus ja takominen – Rauta- ja terästeollisuus
Kuumuudelta ja/ tai liekeiltä suojaavat käsineet – Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa – Metalliteollisuus
–Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä – Kunnossapitopalvelut
– Valmistusteollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Kyynärvarret – Hitsaus ja takominen – Rauta- ja terästeollisuus
Hihat – Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä – Metalliteollisuus
– Kunnossapitopalvelut
– Valmistusteollisuus
Jalkaterät – Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa – Rauta- ja terästeollisuus
Kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojaavat jalkineet – Työ, jossa käytetään sulia aineita tai joka tehdään sulan aineen lähellä – Metalliteollisuus
– Kunnossapitopalvelut
– Valmistusteollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Koko keho/kehonosa – Työ, jossa esiintyy korkeita lämpötiloja tai säteilylämpöä tai jossa ollaan tekemisissä tulen kanssa – Rauta- ja terästeollisuus
Kuumuudelta ja/tai liekeiltä suojaava vaatetus – Metalliteollisuus
– Metsäteollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Kylmyys Kädet – Ulkotyö äärimmäisen kylmissä olosuhteissa – Rakennusten rakentaminen
Kylmyydeltä suojaavat käsineet – Työ syväjäädytystiloissa – Maa- ja vesirakennus
Jalkaterät – Työ, jossa käytetään kryogeenisiä nesteitä – Laivanrakennus
Kylmyydeltä suojaavat jalkineet – Kaivostyö
– Elintarviketeollisuus
– Maatalous ja kalastus
Koko keho/kehonosa, pää mukaan luettuna – Ulkotyö kylmissä sääolosuhteissa – Rakennusten rakentaminen
Kylmyydeltä suojaavat vaatteet – Työ syväjäädytystiloissa – Maa- ja vesirakennus
– Laivanrakennus
– Kaivostyö
– Elintarviketeollisuus
– Maatalous ja kalastus
– Kuljetus ja varastointi
FYSIKAALISET – SÄHKÖ
Sähköisku (suora tai välillinen kosketus) Koko pää – Jännitetyö tai työ lähellä jännitteisiä osia – Energiantuotanto
Sähköä eristävät kypärät – Sähköjärjestelmään liittyvä työ – Sähköenergian siirto ja jakelu
Kädet –Teollisuuslaitosten kunnossapito
Sähköä eristävät käsineet – Rakennusten rakentaminen
Jalkaterät – Maa- ja vesirakennus
Sähköä eristävät jalkineet
Koko keho/kädet/ jalkaterät
Sähköä johtavat henkilönsuojaimet, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön jännitetyössä sähkövoimajärjestelmän nimellisjännitteen ollessa enintään 800 kV AC ja 600 kV DC
Staattinen sähkö Kädet – Muovin ja kumin käsittely – Valmistusteollisuus
Antistaattiset käsineet – Säiliöön kaataminen, kerääminen tai lastaaminen – Rehuteollisuus
Jalkaterät – Työ lähellä kuljetushihnojen kaltaisia suurjännitteisiä elementtejä – Pakkaamot
Antistaattiset / sähköä johtavat jalkineet – Räjähteiden käsittely – Räjähteiden tuotanto, varastointi tai kuljetus
Koko keho
Antistaattinen vaatetus
FYSIKAALISET – SÄTEILY
Muu kuin ionisoiva säteily, myös auringonvalo (muu kuin suora tarkkailu) Pää – Ulkotyö – Kalastus ja maatalous
Lakit ja kypärät – Rakennusten rakentaminen
– Maa- ja vesirakennus
Silmät – Työ, jossa esiintyy säteilylämpöä – Rauta- ja terästeollisuus
Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Teollisuusuunin toiminta – Valmistusteollisuus
– Työ, jossa käytetään laseria – Kalastus ja maatalous
– Ulkotyö
– Hitsaus ja kaasuleikkaus
– Lasinpuhallus
– Bakteerintuholamput
Koko keho (iho) – Ulkotyö – Rakennusten rakentaminen
Luonnolliselta ja keinotekoiselta UV-säteilyltä suojaavat henkilönsuojaimet – Sähköhitsaus – Maa- ja vesirakennus
– Bakteerintuholamput – Laivanrakennus
– Ksenonlamput – Kaivostyö
– Energiantuotanto
– Infrastruktuurin kunnossapito
– Kalastus ja maatalous
– Metsäteollisuus
– Puutarhanhoito
– Elintarviketeollisuus
– Muoviteollisuus
– Painoteollisuus
Ionisoiva säteily Silmät – Röntgenlaitteiden käyttö – Terveydenhuolto
Ionisoivalta säteilyltä suojaavat sangalliset suojalasit / naamiomalliset suojalasit – Työ lääketieteellisen radiologian alalla – Eläinlääkinnällinen hoito
Kädet – Työ, jossa käytetään radioaktiivisia tuotteita – Radioaktiivista jätettä käsittelevä laitos
Ionisoivalta säteilyltä suojaavat käsineet – Energiantuotanto
Vartalo/vatsa/ kehon osa – Röntgenlaitteiden käyttö – Terveydenhuolto
Suojaavat röntgenesiliinat / röntgensäteiltä suojaavat takit/ liivit/hameet – Työ lääketieteellisen radiologian alalla – Eläinlääkinnällinen hoito
– Hammashoito
– Urologia
– Kirurgia
– Toimenpideradiologia
– Laboratoriot
Pää – Lääketieteellisiä röntgenlaitteita käyttävät työpaikat ja tilat – Terveydenhuolto
Päähineet ja lakit – Eläinlääkinnällinen hoito
Henkilönsuojaimet esim. aivokasvaimen kehittymiseltä suojautumiseksi – Hammashoito
– Urologia
– Kirurgia
– Toimenpideradiologia
Keho osittain – Röntgenlaitteiden käyttö – Terveydenhuolto
Henkilönsuojaimet kilpirauhasen suojaamiseksi – Työ lääketieteellisen radiologian alalla – Eläinlääkinnällinen hoito
Henkilönsuojaimet sukurauhasten suojaamiseksi
Koko keho – Työ lääketieteellisen radiologian alalla – Energiantuotanto
Ionisoivalta säteilyltä suojaavat vaatteet – Työ, jossa käytetään radioaktiivisia tuotteita – Radioaktiivista jätettä käsittelevä laitos
2.  KEMIALLISET TEKIJÄT
Vaarat Kehonosa Työt, jossa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen Toimialat
Henkilönsuojaimen tyyppi
KEMIALLISET – AEROSOLIT
Kiinteät aineet (pölyt, huurut, savut, kuidut ja nanomateriaali) Hengityselimet – Purkutyöt – Rakennusten rakentaminen
Hiukkasilta suojaavat hengityksensuojaimet – Räjäytystyöt – Maa- ja vesirakennus
– Pintojen hiominen ja kiillottaminen – Laivanrakennus
– Asbestityö – Kaivostyö
– Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö – Rauta- ja terästeollisuus
– Hitsaus – Metalli- ja puuteollisuus
– Nuohous – Autoteollisuus
– Uunien vuoraukseen ja valusankoihin liittyvä työ, jossa voi olla pölyä – Kivenveistotyöt
– Työ masuunien laskuhanojen lähellä, missä voi olla raskasmetallisavua tai -höyryä – Lääketeollisuus
– Työ masuunipanoksen lähellä – Terveydenhuoltopalvelut
– Sytostaattien valmistus
– Palo- ja pelastustoimi
Kädet – Asbestityö – Rakennusten rakentaminen
Kemikaalinsuojakäsineet ja niiden lisävarusteena suojavoiteet – Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö – Maa- ja vesirakennus
– Laivanrakennus
– Teollisuuslaitosten kunnossapito
– Palo- ja pelastustoimi
Koko keho – Purkutyöt – Rakennusten rakentaminen
Suojavaatetus kiinteitä hiukkasia vastaan – Asbestityö – Maa- ja vesirakennus
– Nanohiukkasista koostuvien tai niitä sisältävien materiaalien käyttö – Laivanrakennus
– Nuohous – Teollisuuslaitosten kunnossapito
– Kasvinsuojeluaineiden preparointi – Maatalous
– Palo- ja pelastustoimi
Silmät – Puuntyöstö – Kaivosteollisuus
Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Tietyöt – Metalli- ja puuteollisuus
– Maa- ja vesirakennus
– Palo- ja pelastustoimi
Nesteet (sumut) Hengityselimet – Pintojen käsittely (esim. lakkaus/maalaus, raepuhallus) – Metalliteollisuus
Hiukkasilta suojaavat hengityksensuojaimet – Pintojen puhdistus – Valmistusteollisuus
– Autoteollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Kädet – Pintojen käsittely – Metalliteollisuus
Kemikaalinsuojakäsineet – Pintojen puhdistus – Valmistusteollisuus
– Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä – Autoteollisuus
– Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita – Palo- ja pelastustoimi
Koko keho – Pintojen käsittely – Metalliteollisuus
Kemikaalinsuojavaatteet – Pintojen puhdistus – Valmistusteollisuus
– Autoteollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
KEMIALLISET – NESTEET
Nesteen varaan joutuminen Roiske, pisarointi ja suihku Kädet – Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä –Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
Kemikaalinsuojakäsineet – Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita – Siivousala
– Pinnoitteiden käsittely – Autoteollisuus
– Parkitus – Kauneus- ja kampaamoalat
– Työ kampaamoissa ja kauneushoitoloissa
Kyynärvarret – Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita – Siivous
Kemikaaleilta suojaavat hihat – Kemianteollisuus
– Siivousala
– Autoteollisuus
Jalkaterät – Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä – Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
Kemikaaleilta suojaavat saappaat – Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita – Siivousala
– Autoteollisuus
Koko keho – Työ, jossa ruiskutetaan nesteitä – Siivous
Kemikaalinsuojavaatteet – Työ, jossa käytetään happoja tai emäksiä, desinfioimisaineita tai ruosteenpoistoaineita – Kemianteollisuus
– Siivousala
– Autoteollisuus
– Maatalous
KEMIALLISET – KAASUT JA HÖYRYT
Kaasut ja höyryt Hengityselimet – Pintojen käsittely (esim. lakkaus/maalaus, raepuhallus) – Metalliteollisuus
Kaasuilta suojaavat hengityksensuojaimet – Pintojen puhdistus – Autoteollisuus
– Työ käymis- ja tislaushuoneissa – Valmistusteollisuus
– Työ tankeissa ja mädättämöissä – Siivousala
– Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea – Alkoholijuomateollisuus
– Nuohous – Jätevedenpuhdistamot
– Desinfioimisaineet ja ruosteenpoistoaineet – Jätteenkäsittelylaitos
– Työ konverttereiden tai masuunien kaasuputkien lähellä – Kemianteollisuus
– Petrokemian teollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Kädet – Pintojen käsittely – Metalliteollisuus
Kemikaalinsuojakäsineet – Pintojen puhdistus – Autoteollisuus
– Työ käymis- ja tislaushuoneissa – Valmistusteollisuus
– Työ tankeissa ja mädättämöissä – Alkoholijuomateollisuus
– Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea – Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Kemianteollisuus
– Petrokemian teollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Koko keho – Pintojen käsittely – Metalliteollisuus
Kemikaalinsuojavaatteet – Pintojen puhdistus – Autoteollisuus
– Työ käymis- ja tislaushuoneissa – Valmistusteollisuus
– Työ tankeissa ja mädättämöissä – Alkoholijuomateollisuus
– Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea – Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Kemianteollisuus
– Petrokemian teollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
Silmät – Ruiskumaalaus – Autoteollisuus
Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Puuntyöstö – Valmistusteollisuus
– Kaivostoiminta – Kaivosteollisuus
– Kemianteollisuus
– Petrokemian teollisuus
– Palo- ja pelastustoimi
3.  BIOLOGISET TEKIJÄT
Vaara Kehonosa Työt, jossa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen Toimialat
Henkilönsuojaimen tyyppi
BIOLOGISET TEKIJÄT – AEROSOLEISSA
Kiinteät aineet ja nesteet Hengityselimet – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa – Terveydenhuolto
Hiukkasilta suojaavat hengityksensuojaimet – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
– Eläinlääkäriasemat
–Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
– Tutkimuslaboratoriot
– Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
– Biokemian tuotanto
Kädet – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa – Terveydenhuolto
Mikro-organismeilta suojaavat käsineet – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
Koko keho/kehonosa – Eläinlääkäriasemat
Biologisilta tekijöiltä suojaavat vaatteet – Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
Silmät ja/tai kasvot – Tutkimuslaboratoriot
Sangalliset suojalasit, naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
BIOLOGISET TEKIJÄT – NESTEISSÄ
Suora ja välillinen kosketus Kädet – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa (puremat, pistot) – Terveydenhuolto
Mikro-organismeilta suojaavat käsineet – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
Koko keho/kehonosa – Eläinlääkäriasemat
Biologisilta tekijöiltä suojaavat vaatteet – Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
Silmät ja/tai kasvot – Tutkimuslaboratoriot
Naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
– Metsäteollisuus
Roiske, pisarointi ja suihku Kädet – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa – Terveydenhuolto
Mikro-organismeilta suojaavat käsineet – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
– Eläinlääkäriasemat
– Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
– Tutkimuslaboratoriot
– Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
Kyynärvarret – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa – Terveydenhuolto
Suojahihat mikro-organismeilta suojautumiseksi – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
– Eläinlääkäriasemat
– Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
– Tutkimuslaboratoriot
– Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
Jalkaterät/jalat – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa – Terveydenhuolto
Saappaansuojukset ja suojaavat säärystimet – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
– Eläinlääkäriasemat
– Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
– Tutkimuslaboratoriot
– Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
Koko keho – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa – Terveydenhuolto
Biologisilta tekijöiltä suojaavat vaatteet – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
– Eläinlääkäriasemat
– Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
– Tutkimuslaboratoriot
– Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
BIOLOGISET TEKIJÄT – MATERIAALEISSA, IHMISISSÄ, ELÄIMISSÄ JNE.
Suora ja välillinen kosketus Kädet – Työ, jossa ollaan kosketuksissa ihmiskehon ja eläinten kehon nesteiden ja kudosten kanssa (puremat, pistot) – Terveydenhuolto
Mikro-organismeilta suojaavat käsineet – Työ, jossa käsitellään biologista tekijää – Pelastustoimi
Koko keho/kehonosa – Eläinlääkäriasemat
Biologisilta tekijöiltä suojaavat vaatteet – Kliinisiä analyysejä tekevät laboratoriot
Silmät ja/tai kasvot – Tutkimuslaboratoriot
Naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojaimet – Vanhainkodit
– Kotihoito
– Jätevedenpuhdistamot
– Jätteenkäsittelylaitos
– Elintarviketeollisuus
– Metsäteollisuus
4.  MUUT VAARAT
Vaarat Kehonosa Työt, jossa vastaavan henkilönsuojaintyypin käyttö saattaa olla tarpeen Toimialat
Henkilönsuojaimen tyyppi
Huono havaittavuus Koko keho – Työ liikkuvien ajoneuvojen läheisyydessä – Rakennusten rakentaminen
Visuaalisesti käyttäjän läsnäolon ilmaisevat henkilönsuojaimet – Asfaltointityöt ja tiemerkinnät – Maa- ja vesirakennus
– Rautatietyöt – Laivanrakennus
– Kulkuneuvojen kuljettaminen – Kaivostyö
– Huoltohenkilöstön työ lentokentillä – Kuljetuspalvelut ja matkustajaliikenne
Hapenpuute Hengityselimet – Työ suljetuissa tiloissa – Alkoholijuomateollisuus
Eristävät hengityssuojaimet – Työ käymis- ja tislaushuoneissa – Maa- ja vesirakennus
– Työ tankeissa ja mädättämöissä – Kemianteollisuus
– Työ säiliöissä, ahtaissa tiloissa ja kaasulämmitteisissä teollisuusuuneissa, joissa voi olla kaasua tai liian vähän happea – Petrokemian teollisuus
– Työ kuiluissa, viemäreissä ja viemäröintiin liittyvissä muissa maanalaisissa tiloissa
Hengityselimet – Vedenalaiset työt – Maa- ja vesirakennus
Sukelluslaitteet
Hukkuminen Koko keho – Työskentely vedessä tai veden lähellä – Kalastusala
Pelastusliivi – Työskentely merellä – Ilmaliikenne
– Työskentely lentokoneessa – Rakennusten rakentaminen
– Maa- ja vesirakennus
– Laivanrakennus
– Telakat ja satamat
– Pelastustoimi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.