404/2021

Helsingissä 11.5.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (76/2021) 17 §:n 2 momentin ja 61 § 2 momentin nojalla:

1 §
Sikojen ulkonapitokielto

Sikojen pitäminen ulkona on kielletty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei kuitenkaan koske:

1) eläinsuojelulain (247/1996) 20 §:ssä tarkoitettuja eläintarhoja;

2) kytkettynä ulkoilutettavia sikoja; eikä

3) sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on suojattu olemassa olevan aidan oheen liitteen vaatimusten mukaisesti rakennetulla teräsverkkoaidalla tai sähköaidalla; tai joissa ulkotarhat on suojattu riittävän vankalla rakenteella siten, että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.

2 §
Ilmoitus sikojen ulkonapidosta

Sen, joka aikoo pitää sikoja ulkona 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa pitopaikassa pykälässä tarkoitetun kiellon voimassaoloaikana, on tehtävä asiasta ilmoitus kunnaneläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisena, ja siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1)  sikojen lukumäärä;

2)  selvitys ulkotarhan suojaamista koskevien vaatimusten täyttymisestä.

3 §
Luonnonvaraisten villisikojen siirtämistä ja pitopaikkaan ottamista koskeva kielto

Luonnonvaraisten villisikojen siirtäminen niiden alkuperäisestä elinympäristöstä toiseen elinympäristöön tai niiden ottaminen luonnosta pitopaikkaan on kielletty.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2021.

Eläintautilain (76/2021) voimaan tullessa voimassa ollut ilmoitus sikojen ulkonapidosta katsotaan 2 §:n mukaiseksi ilmoitukseksi.

Helsingissä 11.5.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Katri Levonen

Liite

Teräsverkkoaidan vaatimukset

Teräsverkkoaita on rakennettava olemassa olevan aidan oheen vähintään kahden metrin etäisyydelle olemassa olevasta aidasta. Teräsverkon lankojen on oltava kuumasinkittyjä. Sinkkikerroksen on oltava vähintään 30 mikrometriä. Verkon kokonaiskorkeuden on oltava vähintään 200 senttimetriä korkea. Verkon alareuna on upotettava vähintään 40 senttimetrin syvyyteen maan pinnasta lukien. Verkon ruudun pinta-ala saa olla enintään 115 neliösenttimetriä verkon alareunasta 150 senttimetrin korkeuteen asti ulottuvalla alueella ja verkon yläreunassa enintään 350 neliösenttimetriä. Verkon langan halkaisijan on oltava vähintään 3 millimetriä.

Verkon pylväiden tulee olla enintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan. Puisten tolppien halkaisijan on oltava vähintään 100 millimetriä. Tolppien pitää olla käsiteltyjä lahoamista vastaan. Muusta materiaalista olevien tolppien on oltava lujuudeltaan vähintään vastaavia.

Sähköaidan vaatimukset

Kummallekin puolelle tarhassa jo olevaa aitaa on asennettava sähköaidat, joista tarhassa jo olevan aidan ulkopuolelle tehtävässä aidassa on oltava neljä lankaa. Tarhassa olevan aidan sisäpuolelle tehtävässä sähköaidassa on oltava vähintään kaksi lankaa.

Aitalangan vetolujuuden on oltava vähintään 450 kilogrammaa. Metallisen aitalangan halkaisijan on oltava vähintään 2,5 millimetriä. Sähköaidan vaakasuoran etäisyyden tarhassa jo olevan aidan tolpan ulkopinnasta mitattuna on oltava vähintään 150 millimetriä. Sähköaidan alimman langan korkeuden tulee olla noin 20 senttimetriä maanpinnasta ja ylin lanka saa olla enintään 100 senttimetrin korkeudessa maanpinnasta lukien.

Tarhassa jo olevan aidan ulkopuolelle tehtävän sähköaidan toiseksi alin lanka on kytkettävä sähköpaimenen maadoitusliitäntään ja säännöllisin välimatkoin maadoituskangilla maaperään. Muut langat on kytkettävä sähköpaimenen aitaliitäntään. Jos alin lanka peittyy lumeen, sen voi irrottaa sähköpaimenen aitaliitännästä, kunnes lanka vapautuu lumesta. Jos tarhassa jo oleva aita on metalliverkkoa, se on kytkettävä sähköaidan maadoitukseen tasaisin välimatkoin.

Jos tarhassa olevan aidan ulkopuolelle tehtävää sähköaitaa varten asennetaan tolpat, tolppien halkaisijan tulee olla vähintään 80 millimetriä.

Tarhassa olevan aidan ulkopuolelle ja sisäpuolelle tehtävät sähköaidat on liitettävä samaan sähköpaimeneen, jos sähköaitojen välinen etäisyys on alle 2,5 metriä.

Sähköpaimenen suurimman antoenergian pitää olla ulompana olevassa sähköaidassa vähintään kuusi joulea.

Sähköpaimen on kytkettävä sähköverkkoon. Jos sähköverkkoon kytkeminen ei ole mahdollista, voidaan käyttää akkukäyttöistä laitetta, jonka suurin antoenergia ulompana olevassa sähköaidassa on vähintään kaksi joulea.

Jos aidassa käytetään yhtä sähköpaimenta, sisempänä olevan sähköaidan tehoa voidaan tarvittaessa rajoittaa. Rajoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi asentamalla virtarajoitusvastus sisempänä olevan aidan syöttöjohtoon tai kytkemällä sisäpuolinen aitaus paimenessa mahdollisesti olevaan alennetun tehon aitaliitäntään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.