360/2021

Helsingissä 29.4.2021

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2021

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 46 §:n 3 momentin, 48 §:n 3 momentin ja 52 §:n 2 momentin, sekä kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 7 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muiden kalojen kuin lohen kalastuksesta seuraavilla Tenojoen vesistön lohennousualueilla:

1) Pulmankijärvi, Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti, Ylä-Pulmankijoki Yläputoukselle asti, Luossajohka Luossajávriin asti, Morešveaijohka neljä kilometriä ylävirtaan laskukohdasta Ylä-Pulmankijokeen sekä Skihpajohka ensimmäiseen lompoloon asti;

2) Vetsijoki Vetsijärveen asti ja Vaisjoki Váišluoppaliin saakka;

3) Utsjoki Mierasjärveen asti, Čársejohka Liŋkinjohkan suusta 10 kilometriä ylävirtaan saakka ja Kevojoki Fiellogahjohkan suuhun asti;

4) Kuoppilasjoki Birkejohkan suuhun asti, Birkejohka Yläputoukseen asti sekä Goaskinjohka Goaskinjávriin saakka;

5) Nilijoki 13 kilometriä toiselle kivikkokentälle asti;

6) Akujoki putoukselle asti;

7) Karigasjoki viisi kilometriä Luomusjokisuusta ylävirtaan.

Kalastukseen 1 momentissa mainituilla alueilla sovelletaan lisäksi kalastuksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1360/2015) siltä osin kuin tässä asetuksessa ei toisin säädetä.

Lohen rauhoittamisesta säädetään lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021 annetussa asetuksessa (359/2021).

2 §
Kalastuksessa sallitut pyyntivälineet

Kalastus on sallittu vain seuraavilla pyyntivälineillä ja -tavoilla:

1) seisova verkko Utsjoen, Vetsijoen ja Pulmankijoen vesistössä;

2) vapa ja viehe;

3) katiska koski- ja virta-alueiden ulkopuolella;

4) madekoukku jäältä kalastettaessa.

3 §
Kalastuskieltoalueet

Kalastus on kielletty seuraavilla alueilla:

1) Ylä-Pulmankijoki sivujokineen;

2) Gálddašjohkassa jokisuun ja Gálddašjohka Luovosvárjohkan suuhun asti Gálddašluoppal-lampi mukaan lukien;

3) Utsjoessa joen suusta Utsjoen ja Nuorgamin välisen maantien siltaan saakka; sekä

4) Čársejohkan alaputouksessa 60 metrin matkalla putouksen niskalta alaspäin.

4 §
Yleinen viikkorauhoitus

Jäljempänä 5 ja 10 §:ssä säädettyjen kalastuskausien aikana kaikki kalastus on kielletty sunnuntaista kello 19:stä maanantaihin kello 19:ään lukuun ottamatta kalastusta järvissä 200:aa metriä kauempana joen niskasta tai suulta.

5 §
Kalastuskausi vavalla ja vieheellä

Kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu Pulmankijoen, Vetsijoen ja Utsjoen vesistöissä vain kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa vesistöissä kalastus vavalla ja vieheellä on sallittu vain kesäkuun 1 päivästä elokuun 20 päivään.

6 §
Syöttiä ja koukkupyydyksiä koskevat rajoitukset

Syöttinä ei saa käyttää katkarapua, kalaa eikä matoa.

Madekoukun käyttö on sallittua vain pyydettäessä madetta jäältä. Tenojoen vesistöstä peräisin olevan kuolleen syöttikalan käyttö on kuitenkin sallittua madekoukulla kalastettaessa ja madon käyttö syöttinä on sallittua jäältä tapahtuvassa pilkkimisessä.

Vapaa tai viehettä käytettäessä koukkujen tulee olla väkäsettömiä tai väkäset on painettava kiinni. Vieheessä saa olla korkeintaan yksi kolmihaarakoukku tai korkeintaan kolme yksihaaraista koukkua.

7 §
Vapakalastuksessa käytettävä apuväline

Pyydykseen tarttuneen kalan nostamisessa rannalle saa apuvälineenä käyttää vain haavia.

8 §
Kielletyt vapakalastusalueet

Viehekalastus on kielletty:

1) 10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa;

2) sillalta;

3) veneestä ja rannalta 200 metriä lähempänä sivujoen lähintä rantaa Kevojoen ja Čárse-johkan suulla Kevojärvessä, Čársejohkan suulla Kevojoessa tai Gálddašjohkan ja Ylä-Pulmankijoen suulla Pulmankijärvessä.

9 §
Kudottujen pyydysten käytön määrällinen rajoitus

Kalastuksessa saa käyttää samanaikaisesti enintään viittä seisovaa verkkoa kiinteistöä kohti.

10 §
Kalastusaika seisovalla verkolla

Kalastus seisovalla verkolla on sallittua jokiosuuksilla vain jäiden lähdöstä kesäkuun 20 päivään sekä elokuun ajan.

Kalastus on kuitenkin sallittua koko vuoden järvissä kauempana kuin 200 metrin päässä joen niskasta tai suulta.

11 §
Kalastus veneestä

Vapakalastus veneestä on kielletty.

12 §
Pyydysten merkintä

Pyyntiin asetetut seisovat verkot on merkittävä siten, että ne ovat selvästi muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa. Pyydykset on merkittävä vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

Pyydyksiin on merkittävä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä sen kiinteistön nimi, jolle kalastusoikeus kuuluu. Seisovaan verkkoon merkki kiinnitetään pyydyksen päässä olevaan helposti näkyvään kellukkeeseen.

13 §
Pyynti verkkopyydyksillä

Kalastuksessa käytettävä seisova verkko saa olla enintään 2 metriä korkea pohjaverkko, joka koostuu yksiliinaisesta hapaasta ilman pussia ja joka on valmistettu yksisäikeisestä nailonlangasta, jonka vahvuus saa olla enintään 0,20 millimetriä.

Seisovalla verkolla kalastettaessa ei saa käyttää keinotekoista virransuojusta eikä johdeverkkoa.

Seisovan verkon solmuvälin on oltava vähintään 29 millimetriä ja se saa olla enintään 35 millimetriä solmun keskipisteestä seuraavan solmun keskipisteeseen märässä pyydyksessä mitattuna.

Pulmankijärvessä, Utsjoen järvilaajentumissa sekä Vetsijoen Riekkojärvissä seisovat verkot saavat olla korkeampia kuin 2 metriä ja reeskanpyynnissä saa käyttää verkkoja, joiden solmuväli on vähintään 17 millimetriä. Syyskuun 1 päivästä huhtikuun 30 päivään saa edellä mainituilla alueilla verkkoja käyttää pintaverkkoina. Verkkojen solmuvälin on tällöin oltava vähintään 18 millimetriä ja se saa olla enintään 50 millimetriä.

14 §
Syväväylä ja pyydysten väliset etäisyydet

Seisovan verkon mikään osa ei saa ulottua pää- tai sivu-uoman syväväylän yli. Pyydysten uloin osa ei miltään kohdalta saa ulottua 10:ä metriä lähemmäksi vastakkaista rantaa, eikä uomassa sijaitsevia saaria, luotoja ja kareja, joiden väliin tulee omia uomia.

Pyyntiin asetetut seisovat verkot evät saa miltään osin olla 60:ä metriä lähempänä toisiaan.

15 §
Verkkokalastuskieltoalueet

Seisovaa verkkoa ei saa asettaa 200:aa metriä lähemmäksi sivujoen lähintä rantaa Kevojoen ja Čársejohkan suulla Kevojärvessä, Čársejohkan suulla Kevojoessa tai Gálddašjohkan ja Ylä-Pulmankijoen suulla.

16 §
Saalisilmoitus rekisteriin

Kalastajan on pidettävä saalispäiväkirjaa sähköisessä muodossa tai paperilla. Kalastajan on myös ilmoitettava kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 7 §:ssä tarkoitettuun Tenojoen sähköiseen saalisrekisteriin jokaista pyydettyä lohta, taimenta, kyttyrälohta ja kirjolohta koskevat seuraavat tiedot:

1) joki tai järvi, jolla kala on kalastettu;

2) kalastuspäivämäärä;

3) kalan sukupuoli, paino ja pituus;

4) vapautettujen kalojen lukumäärä lajikohtaisesti;

5) pyyntiväline.

Vapautetun kalan sukupuolta, painoa ja pituutta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Saaliitta jääneen on ilmoitettava 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Saaliit on ilmoitettava kuukauden kuluessa kalastuskauden päättymisestä. Ilmoitukseen tulee sisältyä kunkin pyydetyn lajin kokonaispaino eri lajeihin eriteltyinä.

Kalastuslupien luovuttajan velvollisuudesta järjestää kalastajille pääsy sähköiseen saalisrekisteriin säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:ssä.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä (297/2017).

Helsingissä 29.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Tapio Hakaste

Liite: Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.