330/2021

Helsingissä 15.4.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten tuotteiden sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (76/2021) 51 §:n 5 kohdan, 57 §:n ja 61 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavista vaatimuksista tuotaessa eläimiä, niiden sukusoluja tai alkioita, eläinperäisiä tuotteita sekä eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavia tavaroita muusta kuin jäsenvaltiosta Suomeen tai kuljetettaessa niitä Suomen alueen kautta:

1) lemmikkieläiminä siirrettävien koirien heisimatolääkityksen vaihtoehtoisesta antamistavasta;

2) lemmikkieläinten siirtovaatimuksista poikkeustapauksissa, kun kaikki siirtokelpoisuutta koskevat Euroopan unionin vaatimukset eivät täyty;

3) Euroopan unionin tuontivaatimusten puuttumisen vuoksi asetettavista eräistä kansallisista tuontivaatimuksista;

4) eläintautitilanteen muuttumisen johdosta tuonnissa noudatettavista suojatoimenpiteistä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) jäsenvaltiolla eläintautilain (76/2021) 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa määriteltyä jäsenvaltiota;

2) eläimillä tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä eläimiä;

3) sukusoluilla ja alkioilla 2 kohdassa mainitun asetuksen 4 artiklan 28 kohdassa määriteltyjä sukusoluja ja alkioita;

4) eläinperäisillä tuotteilla 2 kohdassa mainitun asetuksen 4 artiklan 29 kohdassa määriteltyjä eläinperäisiä tuotteita;

5) lemmikkieläimellä lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 3 artiklan b alakohdassa määriteltyä lemmikkieläintä.

3 §
Lemmikkieläiminä siirrettäviä koiria koskevat erityisvaatimukset

Lääkityksestä, joka muusta kuin jäsenvaltiosta Suomeen lemmikkieläiminä siirrettäville koirille on annettava ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan, säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/772.

Lääkitys voidaan suorittaa mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisella vaihtoehtoisella tavalla.

4 §
Lemmikkieläinten siirrot silloin, kun kaikki siirtoa koskevat vaatimukset eivät täyty

Ruokavirasto päättää lemmikkieläinasetuksen 32 artiklassa tarkoitettujen siirtojen sallimisesta mainitussa artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

5 §
Euroopan unionin tuontivaatimusten puuttuessa asetettavat kansalliset tuontivaatimukset

Siihen saakka, kunnes Euroopan unioni on asettanut tuontivaatimukset liitteessä mainituille eläimille, sukusoluille ja alkioille, saadaan niitä tuoda muusta kuin jäsenvaltiosta Suomeen tai kuljettaa muusta kuin jäsenvaltiosta Suomen alueen kautta vain Ruokaviraston luvalla. Luvan myöntäminen edellyttää, että tuonti tai kauttakuljetus ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuonti- tai kauttakuljetusehdot.

6 §
Eläintautitilanteen muutos

Eläinten, niiden sukusolujen ja alkioiden, eläinperäisten tuotteiden ja eläintautien leviämisen riskiä aiheuttavien tavaroiden tuonnissa muusta kuin jäsenvaltiosta Suomeen ja kuljetuksessa muusta kuin jäsenvaltiosta Suomen alueen kautta on noudatettava niitä kieltoja, ehtoja, rajoituksia ja toimenpiteitä, joista säädetään komission antamassa suoja- tai kiiretoimenpiteitä koskevassa päätöksessä kyseessä olevan alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaan tautitilanteen muutoksesta johtuen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat säädökset:

1) Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (867/2008);

2) Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (866/2008);

3) Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista mikrobeista, loisista sekä tavaroista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (776/2019);

4) rajatarkastusasemalla suoritettavan virallisen valvonnan kohteena olevista elintarvikesekoituksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1044/2019)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 576/2013 (32013R0576); EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 (32016R0429); EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1
Komission delegoitu asetus (EU) 2018/772 (32018R0772); EUVL L 130, 28.5.2018, s. 1

Helsingissä 15.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Leena Salin

Liite

Kädellisten lahkoon kuuluvien lajien eläimet, lukuun ottamatta ihmisiä

Muut petoeläinlahkoon (Carnivora) kuuluvat eläimet kuin koirat, kissat ja fretit

Luonnonvaraiset eläimet, jotka kuuluvat hanka-antilooppeihin, onttosarvisiin, kamelieläimiin, hirvieläimiin, kirahvieläimiin, myskihirviin tai kääpiökauriisiin (heimot Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, MoschidaetaiTragulidae)

Kamelien ja hirvieläinten (heimot Camelidae tai Cervidae) sukusolut ja alkiot

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.