328/2021

Helsingissä 14.4.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (76/2021) 44 §:n 2 momentin, 51 §:n ja 61 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavista vaatimuksista ja poikkeuksista siirrettäessä eläimiä jäsenvaltioiden välillä:

1) poikkeuksesta nuoria lemmikkieläimiä koskeviin rokotusvaatimuksiin;

2) lemmikkieläiminä siirrettävien koirien heisimatolääkityksen vaihtoehtoisesta antamistavasta;

3) lemmikkieläiminä pidettävien lintujen muissa kuin kaupallisissa siirroissa sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista;

4) poikkeuksesta rekisteröityjen hevosten siirtämistä koskeviin vaatimuksiin;

5) eräistä jäsenvaltioiden välisiin eläinten ja tuotteiden siirtoihin liittyvistä suojatoimenpiteistä;

6) kiellosta siirtää luonnonvaraisia villisikoja.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) muulla kuin kaupallisella siirrolla lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (lemmikkieläinasetus) 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä muuta kuin kaupallista siirtoa;

2) lemmikkieläimellä lemmikkieläinasetuksen 3 artiklan b alakohdassa määriteltyä lemmikkieläintä;

3) omistajalla lemmikkieläinasetuksen 3 artiklan c alakohdassa määriteltyä omistajaa;

4) valtuutetulla henkilöllä lemmikkieläinasetuksen 3 artiklan d alakohdassa määriteltyä valtuutettua henkilöä;

5) rekisteröidyllä hevosella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 2 artiklan 30 alakohdassa määriteltyä rekisteröityä hevosta.

Tässä asetuksessa käytetään lisäksi eläintautilain (76/2021) 3 §:n määritelmiä.

3 §
Alle 16 viikon ikäisten lemmikkieläiminä pidettävien koirien, kissojen ja frettien muu kuin kaupallinen siirtäminen toisesta jäsenvaltiosta ilman voimassa olevaa raivotautirokotusta

Lemmikkieläinasetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten siirtäminen toisesta jäsenvaltiosta Suomeen lemmikkieläiminä on sallittua mainitun artiklan vaatimusten mukaisesti. Siirtäminen ei kuitenkaan ole sallittua valtiosta tai sen alueelta, joka mainitaan koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 1 osassa.

4 §
Lemmikkieläiminä pidettävien koirien heisimatolääkityksen antamisajankohta muun kuin kaupallisen siirron yhteydessä

Kun koiria siirretään toisesta jäsenvaltiosta Suomeen lemmikkieläiminä, Echinococcus multilocularis -loisen vastainen käsittely voidaan suorittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/772 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisella vaihtoehtoisella tavalla.

5 §
Lemmikkieläiminä pidettävien lintujen muiden kuin kaupallisten siirtojen eläinterveyttä koskevat vaatimukset

Lemmikkieläiminä Suomeen muulla kuin kaupallisella siirrolla siirrettävien lintujen on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat ehdot:

1) linnut ovat olleet lähettävässä jäsenvaltiossa vähintään kuljetusta edeltävät 30 vuorokautta tai, jos ne on tuotu Euroopan unionin ulkopuolelta, tuonti on tapahtunut tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön annetun komission päätöksen 2007/25/EY mukaisesti;

2) lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai rajoituksia;

3) linnut on merkitty yksilökohtaisin tunnistein joko umpinaisella jalkarenkaalla tai mikrosirulla;

4) linnuissa ei lähetyshetkellä esiinny tarttuvien tautien oireita;

5) lintuja ei ole rokotettu Newcastlen taudin tai lintuinfluenssan varalta.

Lintujen mukana on oltava toimijan kirjallinen vakuutus 1 momentissa säädettyjen ehtojen täyttymisestä.

6 §
Poikkeus rekisteröityjen hevosten siirtoja koskevaan eläinterveyden todentamisen vaatimukseen

Rekisteröityjen hevosten siirroissa voidaan soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen N:o 2020/688 69 artiklan mukaista poikkeusta siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa pysyvästi pidettävä rekisteröity hevonen saadaan siirtää Norjasta, Ruotsista tai Tanskasta Suomeen taikka Suomesta Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan ilman tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) 143 artiklan 1 kohdassa edellytettyä eläinterveystodistusta seuraavin ehdoin:

1) hevonen palaa lähtövaltioon kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se on ylittänyt mainittujen valtioiden välisen rajan kilpailuun, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen osallistumista varten;

2) hevosen osallistuminen kilpailuun, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen kyetään osoittamaan asiakirjalla tai muulla luotettavalla tavalla ennen siirtymistä valtiosta toiseen;

3) hevosen mukana on kilpailun, jalostusarvostelun tai jalostuskokeen jälkeen todistus tapahtumaan osallistumisesta;

4) edellä 3 kohdassa tarkoitettu todistus on kilpailua, jalostusarvostelua tai jalostuskoetta valvovan eläinlääkärin antama, tai jos tapahtuma ei edellytä eläinlääkärin valvontaa, tapahtuman ylimmän tuomarin tai hänen valtuuttamansa henkilön antama.

Vaatimuksista, joiden mukaan hevosen mukana tulee olla hevoseläinten elinikäinen tunnistusasiakirja (hevospassi), säädetään 2 §:n 5 kohdassa mainitun delegoidun asetuksen 66 artiklassa. Yleisistä eläinterveyttä koskevista vaatimuksista jäsenvaltioiden välisille pidettävien maaeläinten siirroille säädetään eläinterveyssäännöstön 124–127 artiklassa. Hevoseläinten siirtoihin sovellettavista vaatimuksista säädetään lisäksi 1 momentissa mainitun asetuksen 22 artiklassa.

7 §
Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä siirrettäviä hirvieläimiä koskevat erityiset vaatimukset

Norjasta ja Ruotsista Suomeen saa siirtää hirvieläimiä ainoastaan tietyistä CWD-tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1918 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sekä 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teurasporoja edellyttäen, että niiden teurastuksessa syntyvät sivutuotteet joko käsitellään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY N:o 1069/2009 24 artiklan mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa tai hävitetään polttamalla mainitun asetuksen 12 artiklan mukaisesti.

Edellä 1 momentissa mainitun komission täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetut hirvieläinten siirrot Norjasta Suomen alueen kautta muualle Norjan alueelle ovat kuitenkin sallittuja.

Suomesta komission täytäntöönpanopäätöksen liitteessä mainitulta alueelta hirvieläimiä ei saa siirtää muualle, lukuun ottamatta mainitun päätöksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdissa tarkoitettuja siirtoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun siirtoon sovelletaan myös, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 28 artiklassa säädetään.

8 §
Salamanterieläinten siirtoja koskevat erityiset vaatimukset

Salamanterieläimiä (Caudata) saa siirtää jäsenmaiden välillä ainoastaan salamantereiden lähetysten siirtoja jäsenvaltioiden välillä ja niiden unioniin tuloa koskevista kiireellisistä toimenpiteistä Batrachochytrium salamandrivorans -sienen aiheuttaman tartunnan osalta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/361 3 artiklan mukaisilla ehdoilla.

9 §
Kielto siirtää luonnonvaraisia villisikoja

Toimijat eivät saa siirtää luonnonvaraisia villisikoja jäsenvaltioiden välillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 101 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 14.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Eero Rautiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.