325/2021

Helsingissä 13.4.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (76/2021) 4 §:n 5 momentin, 20 §:n 3 momentin, 22 §:n 4 momentin ja 66 §:n 4 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa nimetään muut torjuttavat eläintaudit, valvottavat eläintaudit sekä muut ilmoitettavat eläintaudit. Lisäksi asetuksessa säädetään luetteloituja tauteja, uusia tauteja sekä muita ilmoitettavia eläintauteja koskevista ilmoituksista sekä mikrobikantojen toimittamisesta Ruokavirastoon.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan sisävesialueella järviä, lampia, sellaisia osia joista ja niiden suistoista, joihin merialueen vaelluskalat eivät voi nousta tai joihin noustakseen niiden on ohitettava vähintään kaksi nousuestettä, sekä pitopaikkoja, joihin tuleva vesi otetaan mainituilta vesialueilta tai jotka käyttävät pohjavettä tai sulamisvesiä.

Tässä asetuksessa käytetään myös määritelmiä, joista säädetään:

1) eläintautilain (76/2021) 3 §:ssä;

2) tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 3 artiklassa.

Lisäksi tässä asetuksessa käytetään tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen I ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 liitteen I tapausmäärittelyjä.

2 luku

Muut torjuttavat ja valvottavat eläintaudit

3 §
Muut torjuttavat eläintaudit

Muita torjuttavia eläintauteja ovat seuraavat taudit:

1) ebola ja muut kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat;

2) Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnat, MTBC-tartunnat) muissa pidettävissä sorkkaeläimissä kuin nautaeläimissä;

3) pernarutto;

4) raivotautiviruksen aiheuttama tartunta muissa eläimissä kuin sikaeläimissä, hirvieläimissä tai kamelieläimissä taikka eläimissä, jotka kuuluvat Bovidae- tai Equidae-heimoon tai Carnivora-lahkoon;

5) muun lyssaviruksen kuin raivotautiviruksen aiheuttama tartunta;

6) SARS-CoV-2-tartunta turkistuotantoa varten tarhatuissa minkeissä, supikoirissa ja soopeleissa;

7) Bovine spongiform encephalopathy (BSE-tauti);

8) klassinen scrapie;

9) epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta (EHD-tauti);

10) hirvieläinten näivetystauti (CWD-tauti);

11) Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnat (bruselloosi) pidettävissä sikaeläimissä;

12) sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä-viruksen aiheuttama tartunta (PRRS-tauti) pidettävissä sikaeläimissä;

13) sikojen tarttuva gastroenteriitti (TGE-tauti) pidettävissä sikaeläimissä;

14) hevosen näivetystauti;

15) pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen;

16) Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) esiintyminen;

17) kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella;

18) lohikalojen alfavirustartunnat (SAV-tauti);

19) karpin kevätviremia (SVC-tauti);

20) koikarpin herpesvirustauti (KHV-tauti).

4 §
Valvottavat eläintaudit

Valvottavia eläintauteja ovat seuraavat taudit:

1) Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnat (bruselloosi) muissa pidettävissä sorkkaeläimissä kuin nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimissä;

2) Brucella ovis -tartunta pidettävissä sorkkaeläimissä;

3) CAE-tauti (caprine arthritis/encephalitis) pidettävissä lammas- ja vuohieläimissä;

4) maedi-visna pidettävissä lammas- ja vuohieläimissä;

5) salmonellatartunnat pidettävissä Bos taurus -lajiin kuuluvissa nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa ja kalkkunoissa;

6) matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamat tartunnat (LPAIV-tartunnat) pidettävissä linnuissa;

7) Salmonella Gallinarum ja S. Pullorum -tartunnat siipikarjassa;

8) Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis -tartunnat Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa tai kalkkunoissa pitopaikoissa, joissa on yli 100 mainittuihin lajeihin kuuluvaa lintua;

9) siipikarjan metapneumovirustartunta (AMPV-tauti) Gallus gallus -lajiin kuuluvissa linnuissa tai kalkkunoissa pitopaikoissa, joissa on yli 100 mainittuihin lajeihin kuuluvaa lintua;

10) hevosen enkefalomyeliitti (itäinen ja läntinen) ja venezuelalainen hevosen virusenkefalomyeliitti (EEE, WEE ja VEE);

11) astumatauti (dourine);

12) surra (Trypanosoma evansi);

13) esikotelomätä;

14) genoryhmän 5 IPN-tartunnat (kalojen tarttuva haimakuoliotauti eli IPN-tauti) sisävesialueella.

3 luku

Muut ilmoitettavat eläintaudit

5 §
Muut ilmoitettavat eläintaudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3 ja 4 §:ssä luetellut taudit sekä seuraavat taudit:

1) apinarokko;

2) AMPV-tauti muissa linnuissa kuin yli 100 Gallus gallus -lajiin kuuluvaa lintua tai kalkkunaa pitävien pitopaikkojen mainittuihin lajeihin kuuluvissa linnuissa;

3) Aujeszkyn tauti (ADV-tartunta) muissa eläinlajeissa kuin sikaeläimissä;

4) Batrachochytrium dendrobatidis -tartunta;

5) besnoitioosi (Besnoitia besnoiti);

6) botulismi;

7) Brucella-tartunnat, lukuun ottamatta Brucella abortus-, B. melitensis-, B. suis- ja B.ovis -tartuntoja pidettävissä sorkkaeläimissä;

8) BVD-tauti muissa eläinlajeissa kuin nautaeläimissä;

9) duck virus hepatitis;

10) ekinokokkitartunnat, lukuun ottamatta myyräekinokokkoosia;

11) entsoottinen abortti (Chlamydia abortus);

12) heartwater-tauti;

13) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis -virus) sikaeläimissä;

14) hevossyyhy (Sarcoptes scabiei var. equi);

15) IPN-tauti eläintautilain 37 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat;

16) ISA-viruksen aiheuttamat tartunnat, lukuun ottamatta viruksen genotyypin HPRΔ (HPR-geenin alueella deleetio) aiheuttamia tartuntoja;

17) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD);

18) kamelirokko (Camel pox);

19) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis);

20) klamydioosi linnuissa;

21) Krimin-Kongon verenvuotokuume (Crimean-Congo haemorrhagic fever);

22) kystikerkoosi (Taenia solium eliCysticercus cellulosae) sikaeläimissä;

23) lammassyyhy (Psoroptes ovis);

24) lehmärokko;

25) leptospiroosi;

26) lintuinfluenssat, lukuun ottamatta korkeapatogeenista lintuinfluenssaa (HPAI) ja LPAIV-tartuntoja;

27) Mycoplasma agalactiae- (tarttuva agalaktia), M. mycoides subsp.capri- ja M.synoviae -tartunnat sekä M. gallisepticum- ja M.meleagridis -tartunnat muissa linnuissa kuin Gallus gallus-lajiin kuuluvissa linnuissa tai kalkkunoissa;

28) mykobakteeritartunnat, lukuun ottamatta MTBC-tartuntoja maanisäkkäissä, Mycobacterium avium -tartuntaa sikaeläimissä ja paratuberkuloosia;

29) Nairobi sheep disease;

30) nautaeläinten anaplasmoosi (Anaplasma marginale ja A. centrale);

31) nautojen hemorraaginen septikemia (Pasteurella multocida);

32) new world screwworm (Cochliomyia hominivorax);

33) Nipah-viruksen aiheuttama aivotulehdus;

34) old world screwworm (Chrysomyia bezziana);

35) orf ja muut parapoxvirustartunnat;

36) Parafilaria bovicola -tartunta;

37) PMV-1 -tartunnat linnuissa;

38) PED (porcine epidemic diarrhea);

39) piroplasmoosi hevoseläimissä;

40) PRCV (porcine respiratory coronavirus);

41) pulmonaari adenomatoosi;

42) ranavirustartunnat;

43) rapurutto;

44) ritinärutto (Clostridium chauvoei);

45) salmonellatartunnat, lukuun ottamatta Bos taurus -lajin nautaeläimissä, sioissa, Gallus gallus -lajin linnuissa ja kalkkunoissa todettuja salmonellatartuntoja sekä siipikarjassa todettuja Salmonella Gallinarum- ja S. Pullorum -tartuntoja;

46) SARS-CoV-2-tartunta, lukuun ottamatta tartuntoja turkistuotantoa varten tarhatuissa minkeissä, supikoirissa ja soopeleissa;

47) STEC-tartunnat;

48) sian vesikulääritauti (SVD);

49) tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat (TSE-taudit), epätyypillinen scrapie mukaan lukien, lukuun ottamatta BSE-tautia, klassista scrapieta ja CWD-tautia;

50)  theilerioosi (Theileria parva ja T. annulata);

51) trikinellatartunnat;

52) trypanosomoosi (tsetse-kärpäsen levittämä);

53) tularemia eli jänisrutto;

54) vesikuläärinen stomatiitti.

6 §
Muut ilmoitettavat nautaeläinten taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä nautaeläimissä:

1) ESBL-entsyymiä, AmpC-beetalaktamaasia tai karbapenemaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat (laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat);

2) iso maksamato (Fasciola hepatica);

3) kampylobakteeritartunnat, lukuun ottamatta  naudan genitaalista kampylobakterioosia;

4) keuhkomato;

5) listerioosi;

6) laidunkuume; 

7) metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteerin aiheuttamat tartunnat;

8) Mycoplasma bovis -tartunta;

9) papulaarinen stomatiitti;

10) punatauti;

11) pälvisilsa;

12) valelehmärokko;

13) talviripuli (Corona, BCV).

7 §
Muut ilmoitettavat sikaeläinten taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä sikaeläimissä:

1) aivastustauti;

2) tyyppiä C oleva Clostridium perfringens -tartunta;

3) dysenteria;

4) kampylobakteeritartunnat;

5)  kapi (Sarcoptes scabiei var. suis);

6) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat;

7) MRSA-tartunnat;

8) Mycobacterium avium -tartunta;

9) porsasyskä;

10) sikainfluenssa;

11) sikaruusu;

12) toksoplasmoosi;

13) Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunnat;

14) ödeematauti.

8 §
Muut ilmoitettavat hevoseläinten taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä hevoseläimissä:

1) herpesvirustartunnat (EHV-1- ja EHV-4-tartunta);

2) hevosen koronavirus;

3) hevosinfluenssa;

4) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat, jotka ovat aiheuttaneet oireita isäntäeläimessä;

5) MRSA-tartunnat;

6) pääntauti;

7) virusarteriitti.

9 §
Muut ilmoitettavat lammas- ja vuohieläinten taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä lammas- tai vuohieläimissä:

1) Borderin tauti;

2) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D);

3) iso maksamato (Fasciola hepatica);

4) kampylobakteeritartunnat;

5) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat;

6) listerioosi;

7) MRSA-tartunnat;

8) sorkkamätä;

9) toksoplasmoosi;

10) Yersinia enterocolitica- ja Y. pseudotuberculosis -tartunnat.

10 §
Muut ilmoitettavat lintujen taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä linnuissa:

1) AE (avian encephalomyelitis);

2) Gumborotauti;

3) IB (avian infectious bronchitis);

4) ILT (avian infectious laryngotracheitis);

5) kampylobakteeritartunnat;

6) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat;

7) leukoosi;

8) Marekin tauti;

9) MRSA-tartunnat;

10) Pasteurella multocida -tartunta;

11) sikaruusu;

12) sinisiipitauti.

11 §
Muut ilmoitettavat vesieläinten taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä vesieläimissä:

1) Gyrodactylus salaris -tartunta muualla kuin Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella;

2) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat;

3) MRSA-tartunnat;

4) lohikalojen paisetauti ja muut Aeromonas salmonicida -tartunnat;

5) Yersinia ruckeri -tartunta.

12 §
Muut ilmoitettavat mehiläisten ja kimalaisten taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä mehiläisissä tai kimalaisissa:

1) akariaasi (Acarapis woodi);

2) nosemoosi (Nosema apis ja N. ceranae);

3) toukkamätä (Melissococcus pluton).

13 §
Muut ilmoitettavat koirien, kissojen ja frettien taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä koirissa, kissoissa tai freteissä:

1) kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis);

2) kissarutto;

3) koiran parvovirustartunnat;

4) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat, jotka aiheuttavat oireita isäntäeläimessä;

5) leishmaniaasi;

6) MRSA-tartunnat;

7) penikkatauti;

8) toksoplasmoosi.

14 §
Muut ilmoitettavat turkiseläinten taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä turkiseläimissä:

1) kettusyyhy (Sarcoptes scabiae var. vulpis);

2) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat;

3) minkkien virusripuli;

4) MRSA-tartunnat;

5) penikkatauti;

6) plasmasytoosi.

15 §
Muut ilmoitettavat jänisten ja kaniinien taudit

Muita ilmoitettavia eläintauteja ovat 3–5 §:ssä lueteltujen eläintautien lisäksi seuraavat taudit niiden esiintyessä jäniksissä tai kaniineissa:

1) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat, jotka aiheuttavat oireita isäntäeläimessä;

2) MRSA-tartunnat;

3) myksomatoosi;

4) rabbit haemorrhagic disease.

4 luku

Eläinlääkärin, laboratorion ja eläinterveysviranomaisen velvollisuus ilmoittaa eläintaudeista

16 §
Eläinterveysviranomaisten ilmoitukset luetteloiduista ja uusista taudeista sekä muista torjuttavista eläintaudeista

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä eläintautilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus aluehallintovirastolle viipymättä, jos se koskee luetteloitua tautia, uutta tautia tai muuta torjuttavaa eläintautia.

Aluehallintoviraston on tehtävä eläintautilain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus Ruokavirastolle viipymättä, jos se koskee luetteloitua tautia, uutta tautia tai muuta torjuttavaa eläintautia.

Kunnaneläinlääkärin ja aluehallintoviraston on varmistuttava ilmoittamiensa tietojen perillemenosta.

17 §
Eläinterveysviranomaisten ilmoitukset valvottavista eläintaudeista

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä valvottavaa eläintautia koskeva eläintautilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Aluehallintoviraston on tehtävä valvottavaa eläintautia koskeva eläintautilain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus Ruokavirastolle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

18 §
Eläinlääkärin, laboratorion ja eläinterveysviranomaisten ilmoitukset muista ilmoitettavista eläintaudeista, jotka eivät ole muita torjuttavia tai valvottavia eläintauteja

Eläinlääkärin ja laboratorion on tehtävä eläintautilain 20 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tämän asetuksen 5 §:ssä luetellusta muusta ilmoitettavasta eläintaudista kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Ilmoitus 6–15 §:ssä luetellusta muusta ilmoitettavasta eläintaudista on tehtävä kuukauden kuluessa.

Kunnaneläinlääkärin on tehtävä eläintautilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tämän asetuksen 5 §:ssä luetellusta muusta ilmoitettavasta eläintaudista aluehallintovirastolle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tieto 6–15 §:ssä mainitusta muusta ilmoitettavasta eläintaudista on sisällytettävä aluehallintovirastolle kuukausittain toimitettavaan yhteenvetoon.

Aluehallintoviraston on tehtävä eläintautilain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus tämän asetuksen 5 §:ssä luetellusta muusta ilmoitettavasta eläintaudista Ruokavirastolle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tieto 6–15 §:ssä mainitusta eläintaudista on sisällytettävä Ruokavirastolle kuukausittain toimitettavaan koosteeseen.

19 §
Kuukausittain toimitettava yhteenveto ja kooste

Kunnaneläinlääkärin on toimitettava eläintautilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhteenveto virka-alueellaan kalenterikuukauden aikana todetuista luetteloiduista taudeista, uusista taudeista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista aluehallintovirastolle viimeistään seuraavan kuukauden 15 päivänä.

Aluehallintoviraston on toimitettava eläintautilain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kooste vastaanottamistaan tiettyä kalenterikuukautta koskevista yhteenvedoista Ruokavirastolle viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

20 §
Ilmoitus tartuntataudeista vastaavalle lääkärille

Eläintautilain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus tartuntataudeista vastaavalle lääkärille on tehtävä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Ilmoitus on tehtävä seuraavista eläintaudeista, jotka on todettu lääkärin virka-alueella:

1) apinarokko;

2) botulismi;

3) Brucella-tartunnat;

4) Ebolavirustauti ja muut kädellisillä esiintyvät ihmisille vaaralliset filovirustartunnat;

5) entsoottinen abortti (Chlamydia abortus), aktiiviset erittäjät;

6) kaikki ekinokokkitartunnat koirassa ja Echinococcus multilocularis -loisen esiintyminen kaikissa eläimissä;

7) HPAI ja LPAIV-tartunnat;

8) Krimin-Kongon verenvuotokuume;

9) lehmärokko;

10) leptospiroosi, aktiiviset erittäjät;

11) MTBC-tartunnat;

12) orf ja muut parapoxvirustartunnat;

13) klamydioosi linnuissa;

14)  Q kuume, aktiiviset erittäjät;

15) salmonellatartunnat pidettävissä nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimissä sekä siipikarjassa;

16) SARS-CoV-2-tartunnat;

17) STEC-tartunnat;

18) trikinellatartunnat pidettävissä sikaeläimissä;

19) tularemia eli jänisrutto;

20) West Nile -kuume.

Lisäksi eläintautilain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus tartuntataudeista vastaavalle lääkärille on tehtävä viipymättä eläimestä, jossa eläinterveysviranomainen epäilee tai on todennut pernaruttoa taikka raivotautiviruksen tai muun lyssaviruksen kuin raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa.

5 luku

Eläintauteja tutkivan laboratorion velvollisuus toimittaa mikrobikantoja

21 §
Mikrobikantojen toimittaminen

Ruokaviraston nimeämän virallisen laboratorion ja eläintautilain 63 §:ssä tarkoitetun omavalvontalaboratorion on toimitettava kaikkien laboratoriossa eristettyjen a–c-luokan tauteja, muita torjuttavia eläintauteja tai valvottavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien tai loisten kannat taikka näyte, josta mikrobi tai loinen on osoitettu, kansalliseen vertailulaboratorioon jatkotutkimuksia tai säilyttämistä varten. Velvoite ei kuitenkaan koske eläintautilain 11 §:ssä tarkoitetun pakollisen zoonoosivalvonnan yhteydessä eristettyjen salmonellakantojen toimittamista.

Eläintautilain 63 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisen laboratorion on toimitettava kansalliseen vertailulaboratorioon seuraavia d- tai e-luokan tauteja taikka muita ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavien mikrobien tai loisten kannat taikka näyte, josta mikrobi tai loinen on osoitettu:

1) Brucella -tartunnat;

2) BVD-tauti lampaissa ja sioissa;

3) ekinokokkitartunnat;

4) Gumboro-tauti;

5) HEV sioissa;

6) hevoseläinten herpesvirustartunnat;

7) hevoseläinten koronavirustartunnat;

8) hevoseläinten pääntauti;

9) hevoseläinten virusarteriitti;

10) hevosen tarttuva kohtutulehdus (CEM-tauti);

11) hevosinfluenssa;

12) IPN-tauti eläintautilain 37 §:n nojalla perustetulla rajoitusalueella ja muut IPN-virustartunnat;

13) ISA-viruksen aiheuttamat tartunnat;

14) laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien bakteerien aiheuttamat tartunnat;

15) lehmärokko;

16) leptospiroosi;

17) lintuinfluenssat;

18) lohikalojen paisetauti;

19) MRSA-tartunnat;

20) MTBC-tartunnat;

21) Mycoplasma bovis -tartunta;

22) orf ja muut parapoxvirustartunnat;

23) PMV-1 -tartunnat linnuissa;

24) paratuberkuloosi;

25) PED;

26) penikkatauti;

27) PRCV;

28) Q-kuume;

29) rapurutto;

30) salmonellatartunnat;

31) SARS-CoV-2 -tartunta;

32) siipikarjan IB;

33) sikainfluenssa;

34) sikojen dysenteria;

35) STEC-tartunnat märehtijöissä;

36) talviripuli (Corona, BCV) nautaeläimissä;

37) trikinellatartunnat;

38) valelehmärokko;

39) West Nile -kuume;

40) Yersinia ruckeri -tartunta vesieläimissä sisävesialueilla.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, kantaa tai näytettä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa jokaisesta laboratoriossa eristetystä mikrobista tai loisesta silloin, kun kyseessä olevaa tautia esiintyy maassa pitkäkestoisesti.

Kantojen tai näytteiden toimittamisen yhteydessä on toimitettava tieto siitä, mistä eläinlajista näyte, josta mikrobi tai loinen on eristetty, on otettu.

6 luku

Erinäiset säännökset

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 13.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.