314/2021

Helsingissä 15.4.2021

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (930/2014) 1, 2 ja 4 § sekä liitteet 2 ja 3, sellaisina kuin niistä ovat 1 § asetuksessa 614/2015, 4 § asetuksessa 833/2020, liite 2 asetuksessa 263/2020 ja liite 3 asetuksessa 1072/2019, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Ilmailu on eräissä osissa Suomen aluetta rajoitettu niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei sovelleta sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisiin eikä pelastustointa, ensihoitopalvelua tai potilaskuljetuksia hoitaviin viranomaisiin tai heidän määräämiinsä silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen tai harjoitteleminen vaatii lentämistä tämän asetuksen mukaisilla ilmailulta rajoitetuilla alueilla.

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei koske lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 tarkoitettua kiireellistä lääkintälentotoimintaa helikoptereilla eikä myöskään lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

Laskuvarjohyppääjien on huomioitava tässä asetuksessa säädetyt ilmailulta rajoitetut alueet ja noudatettava sitä, mitä ilma-alusten lentämisestä säädetään näillä alueilla lukuun ottamatta 6 §:ssä säädettyä vaatimusta lentosuunnitelman esittämisestä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kieltoalueella valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen kielletään;

2) lentopinnalla (FL) ilmakehän vakiopainepintaa, joka on määritelty ilmanpainearvon 1 013,2 hehtopascalia (hPa) suhteen ja eroteltu muista tällaisista pinnoista tietyin paine-eroin;

3) rajoitusalueella valtakunnan maa-alueen tai sen aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen sallitaan vain tietyllä luvalla tai tiettyjen erityisehtojen mukaisesti

4) siirtokorkeudella merenpinnasta laskettua korkeutta, jolla tai jonka alapuolella ilma-aluksen asema pystysuunnassa määritetään keskimääräisestä merenpinnasta laskettujen korkeuksien avulla;

5) teollisuuden suoja-alueella rajoiltaan määrättyä ilmatilaa, jonka alla olevalla teollisuusalueella tapahtuvasta toiminnasta voi aiheutua haittaa tai vaaraa lennolla oleville ilma-aluksille;

6) tunnistusvyöhykkeellä valtakunnan raja-alueilla sijaitsevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, joka on määritelty ilmapuolustuksen tarpeisiin (Air Defence Identification Zone, ADIZ);

7) tilapäisellä erillisvarausalueella (Temporary Segregated Area, TSA) määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjä-ryhmän yksinomaiseen käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen.

4 §
Kieltoalueet

Liitteessä 1 luetelluilla alueilla kielletään ilmailu.

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisistä syistä myöntää luvan ilmailutoimintaan kieltoalueella EFP35 Meilahti, EFP40 Munkkiniemi, EFP45 Luonnonmaa tai EFP50 Kruununhaka kuultuaan tasavallan presidentin kansliaa tai valtioneuvoston kansliaa sen mukaan, minkä tahon suojaamiseksi alue on perustettu, ja kieltoalueella EFP20 Loviisa, EFP25 Olkiluoto, EFP30 Kilpilahti tai EFP55 Hanhikivenniemi kuultuaan sisäministeriötä.

Edellä 2 momentissa mainitulla kieltoalueella sijaitsevan suojattavan kohteen lukuun tapahtuva ilmailu kuitenkin sallitaan.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 15.4.2021

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Suvi Kankare

Liite 2: VNa ilmailulta rajoitetuista alueista RAJOITUSALUEET Liite 3: VNa ilmailulta rajoitetuista alueista TILAPÄINEN ERILLISVARAUSALUE (TSA)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.