309/2021

Helsingissä 15.4.2021

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan perusopetusasetuksen (852/1998) 25 ja 26 §,

muutetaan 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 8 §:n otsikko ja 1 momentti, 10 §:n 3 momentin 3 kohta ja 14 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti asetuksessa 893/2010 ja 3 momentti asetuksessa 1538/2016 sekä 8 §:n otsikko ja 1 momentti asetuksessa 136/2017, seuraavasti:

2 §
Opetusryhmien muodostaminen

Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Jos opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, eri vuosiluokkien sekä esiopetuksen oppilaita voidaan kuitenkin opettaa samassa opetusryhmässä tai antaa opetusta yhdessä muun koulun tai oppilaitoksen oppilaiden kanssa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.


Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitysvammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuitenkin enintään kuusi oppilasta. Jos tässä momentissa tarkoitetuille oppilaille annetaan opetusta samassa ryhmässä tai yhdessä niiden 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden kanssa, jotka saavat erityistä tukea, määräytyy opetusryhmän enimmäiskoko sen mukaisesti, minkälaista tukea saavia oppilaita ryhmässä on eniten. Jos tässä momentissa tarkoitetun oppilaan opetus annetaan yhdessä muiden kuin tässä tai 2 momentissa tarkoitettujen oppilaiden kanssa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta.

3 §
Opetuksen vuosittainen ja viikoittainen määrä

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa.


4 §
Päivittäinen työmäärä

Esiopetuksessa ja perusopetuksen kahdella ensimmäisellä vuosiluokalla oppilaan työpäivään saa kuulua enintään 5 oppituntia ja muina vuosina enintään 7 oppituntia.


8 §
Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksessa opetusta annetaan eri oppiaineissa 28 tuntia kestävinä kursseina. Lukutaitovaihe sisältää vähintään 27 kurssia. Alkuvaihe ilman lukutaitovaihetta sisältää vähintään 38 kurssia. Perusopetuksen oppimäärä sisältää vähintään 46 päättövaiheen kurssia. Rangaistuslaitoksessa järjestettävässä opetuksessa perusopetuksen oppimäärä sisältää kuitenkin vähintään 30 päättövaiheen kurssia.


10 §
Arviointi opintojen aikana

Edellä 2 momentissa tarkoitettu arvio annetaan numeroin tai sanallisesti. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä sekä 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Sanallista arviota voidaan käyttää, jollei opetushallitus toisin määrää:


3) oppivelvollisuuslain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden arvioinnissa;


14 §
Arviointi eräissä tapauksissa

Perusopetuslain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa ja muille kuin oppivelvollisille annettavassa perusopetuksessa voidaan sen mukaan kuin opetushallitus määrää, poiketa siitä, mitä edellä tässä luvussa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.Sen 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2022. Niihin lisäopetuksessa oleviin, jotka ovat olleet pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen oppimäärää suorittaessaan, sovelletaan 31 päivään heinäkuuta 2022, mitä säädetään pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä.

Helsingissä 15.4.2021

Opetusministeri
Jussi Saramo

Hallitussihteeri
Kirsi Lamberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.