302/2021

Helsingissä 15.4.2021

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan metsästysasetuksen (666/1993) 1, 5, 5 a, 9, 12 ja 24 § sekä 25 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 5 § asetuksessa 412/2014, 5 a § asetuksessa 392/2018, 9 § asetuksessa 516/2017, 12 § ja 25 §:n 3 momentti asetuksessa 703/2019 sekä 24 § asetuksissa 392/2018 ja 703/2019, ja

lisätään 23 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 392/2018, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa

Metsästyslain (615/1993) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu pyyntilupa on saatava:

1) euroopanmajavan metsästykseen;

2) peltopyyn metsästykseen muualla kuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

5 §
Hallin ja itämeren norpan metsästyskiintiö

Hallin ja itämeren norpan lajikohtaiset metsästyskiintiöt ovat seuraavilla alueilla:

1) Perämeren–Merenkurkun kannanhoitoalue, johon kuuluvat Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntaan kuuluvat merialueet;

2) Lounais-Suomen kannanhoitoalue, johon kuuluvat Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntaan kuuluvat merialueet; sekä

3) Suomenlahden kannanhoitoalue, johon kuuluvat Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntaan kuuluvat merialueet.

Saaliiksi saadusta yksilöstä on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun yksilö on saatu saaliiksi. Saalisilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) metsästäjän nimi ja metsästäjänumero;

2) pyydystetyn yksilön laji, sukupuoli ja paino;

3) pyyntiajankohta;

4) pyyntipaikan koordinaatit.

Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskuksen on määrättävä metsästys kannanhoitoalueella lopetettavaksi. Suomen riistakeskuksen määräyksestä on tiedotettava riittävän tehokkaasti. Metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen vuorokauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Suomen riistakeskuksen on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle tiedot metsästyksestä kunkin kalenterivuoden päätyttyä.

5 a §
Eräiden riistalajien metsästyksessä edellytettävä saalisilmoitus

Saaliiksi saadusta metsäkauriista, villisiasta, hilleristä, merihanhesta, metsähanhesta, haapanasta, jouhisorsasta, heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, tukkakoskelosta, isokoskelosta sekä nokikanasta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen palvelun kautta Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa saalisilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) metsästäjän nimi ja metsästäjänumero;

2) pyydystettyjen eläinten määrä ja laji sekä villisian ja metsäkauriin osalta sukupuoli ja arvio iästä;

3) päivämäärä, jolloin yksilö saatiin saaliiksi;

4) kunta, jossa yksilö saatiin saaliiksi.

Suomen talousvyöhykkeeltä saadusta saaliista on ilmoitettava 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Saaliiksi saadusta villisiasta on ilmoitettava pyyntipaikan koordinaatit.

9 §
Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Luvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai sähköisen palvelun kautta Suomen riistakeskukselle metsästyslain 10 §:ssä tarkoitetun pyyntiluvan sekä mainitun lain 26 §:ssä tarkoitetun hirvieläimen pyyntiluvan nojalla tapahtuneen metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. Lisäksi jokaisesta pyydystetystä hirvieläimestä on ilmoitettava seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi.

Ilmoituksessa on mainittava ampujan nimi ja metsästäjänumero, saaliiksi saatujen eläinten laji ja määrä, niiden sukupuoli, pyyntiajankohta ja pyyntipaikkatieto. Metsästyslain 26 §:ssä tarkoitettujen hirvieläinlajien osalta on lisäksi ilmoitettava pyydystettyjen aikuisten hirvieläinten ja vasojen lukumäärä sekä pyyntipaikan koordinaatit.

Suomen riistakeskuksen tulee vuosittain toimittaa maa- ja metsätalousministeriölle yhdistelmä myönnettyjen pyyntilupien sekä niiden nojalla saaliiksi saatujen eläinten määrästä.

12 §
Koiran käyttö hirvieläinten metsästyksessä

Hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 39 senttimetriä.

Metsäkauriin metsästyksessä 1 momentissa tarkoitettua koiraa saa käyttää vain syyskuun viimeisestä lauantaista 15 päivään helmikuuta.

Hirven metsästyksessä koiran käyttäminen on kiellettyä poronhoitoalueella tammikuun 1 päivästä 15 päivään tammikuuta. Kielto ei kuitenkaan koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen.

23 §
Metsästyksen johtajan tehtävät

Edellä 4 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos poikkeuslupa on myönnetty tutkimustarkoituksessa.


24 §
Yleiset rauhoitusajat

Riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti:

1) villikani huhtikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään;

2) metsäjänis ja rusakko maaliskuun 1 päivästä elokuun 31 päivään;

3) orava maaliskuun 1 päivästä lokakuun 31 päivään;

4) euroopanmajava toukokuun 1 päivästä elokuun 19 päivään;

5) kanadanmajava toukokuun 1 päivästä elokuun 19 päivään;

6) kärppä huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään;

7) näätä huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään;

8) itämerennorppa tammikuun 1 päivästä huhtikuun 15 päivään;

9) halli tammikuun 1 päivästä huhtikuun 15 päivään;

10) hirvi Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa sekä Lapin maakunnassa tammikuun 16 päivästä elokuun 31 päivään ja syyskuun 21 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään ja muualla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sekä Kainuun maakunnassa tammikuun 16 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään sekä muualla maassa tammikuun 16 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään;

11) kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura ja metsäpeura 1 päivästä helmikuuta syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään sekä valkohäntäpeura 16 päivästä helmikuuta syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään;

12) metsäkaurisuros kesäkuun 16 päivästä elokuun 31 päivään ja helmikuun 16 päivästä toukokuun 15 päivään sekä metsäkaurisnaaras ja saman vuoden vasa helmikuun 16 päivästä elokuun 31 päivään;

13) mufloni helmikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään;

14) kettu Lapin maakunnassa toukokuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään ja muualla maassa huhtikuun 15 päivästä heinäkuun 31 päivään;

15) mäyrä huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään;

16) kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, telkkä, nokikana, lehtokurppa sekä naarashaahka ja sen saman vuoden poikanen tammikuun 1 päivästä elokuun 20 päivän kello 12.00 saakka;

17) uroshaahka tammikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään;

18) alli, tukkakoskelo ja isokoskelo tammikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään;

19) riekko Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia marraskuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa huhtikuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään ja muualla maassa koko vuoden;

20) kiiruna Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa huhtikuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään ja muualla maassa koko vuoden;

21) naarasteeri joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään ja urosteeri Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjan-maan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa joulukuun 11 päivästä tammikuun 9 päivään ja helmikuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään sekä muualla maassa joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään;

22) pyy joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään, naarasmetso Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa lokakuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään ja muualla maassa joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään ja urosmetso Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa joulukuun 11 päivästä tammikuun 9 päivään ja helmikuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa lokakuun 1 päivästä syyskuun 9 päivään sekä muualla maassa joulukuun 11 päivästä syyskuun 9 päivään;

23) peltopyy tammikuun 1 päivästä elokuun 31 päivään;

24) fasaani maaliskuun 1 päivästä elokuun 31 päivään; sekä

25) sepelkyyhky marraskuun 1 päivästä elokuun 9 päivään.

Sen estämättä mitä 1 momentin 10, 11 ja 16 kohdassa säädetään, saa:

1) hirveä metsästää vahtimalla pellolta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella lukuun ottamatta Kuusamon ja Taivalkosken kuntia syyskuun 1 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään ja muualla maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään;

2) muualla kuin Lapin maakunnassa kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa ja valkohäntäpeuraa metsästää vahtimalla syyskuun 1 päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään;

3) kanadanhanhea ja merihanhea metsästää pellolta elokuun 10 päivästä elokuun 20 päivään kello 12.00 asti.

25 §
Erityiset rauhoitusajat

Hirven naaras, jota saman vuoden jälkeläinen seuraa, on rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa syyskuun 1 päivästä lokakuun ensimmäistä lauantaita edeltävään päivään sekä muualla maassa syyskuun 1 päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021. Sen 1 ja 5 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2021.

Helsingissä 15.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Teemu Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.