276/2021

Helsingissä 6.4.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) 5 §:n 4 momentin ja hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) 4 §:n 2 momentin, 8 §:n 4 momentin ja 15 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan nurmi- ja rehukasvien, öljy- ja kuitukasvien, viljakasvien, vihanneskasvien sekä juurikkaiden siementuotannossa. Lisäksi asetusta sovelletaan viljakasvien sekä nurmi- ja rehukasvien alkuperäiskasvilajikkeiden siementuotannossa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siementuotantotilalla siementuotantoa harjoittavaa yhden tai useamman tilan muodostamaa maataloudellista kokonaisuutta, jota hoidetaan samasta talouskeskuksesta;

2) hukkakaurarekisterillä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ylläpitämää rekisteriä peruslohkoista tai muista alueista, joilla on esiintynyt hukkakauraa;

3) siemenviljelyksellä viljelystä (kasvustoa), jolla siemeneksi tarkoitettu siemenerä tuotetaan. Siemenviljelys voi sijaita yhdessä tai useammassa kasvulohkossa;

4) hukkakauralla Avena fatuan, Avena ludovicinan ja Avena sterilisin siementä tai kasviyksilöä taikka sen osaa;

5) hukkakaurayksilöllä yhdestä hukkakauran siemenestä itänyttä kasvia;

6) peruslohkolla viljelijän viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä viljelyaluetta ja muuta aluetta, jota rajoittaa kunnan raja, omistusoikeuden raja, tuki- tai sopimusalueen raja, vesistö, piiri- tai valtaoja, tie, metsä tai muu vastaava raja;

7) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä maa-alaa, jossa kasvatetaan yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten;

8) tarkkailulohkolla kasvulohkoa, jolla on tavattu hukkakauraa ja joka on merkitty hukkakaurarekisteriin.

Hukkakaurasta annetusta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta (326/2002) poiketen voidaan siementuotantoa harjoittavalla tilalla peruslohko jakaa kasvu- ja tarkkailulohkoihin.

3 §
Hukkakaura siementuotantotilalla

Siementuotantoa ei hyväksytä siementuotantotilalta, jolla esiintyy hukkakauraa. Ilmoitus hukkakauran esiintymisestä on tehtävä hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti.

Edellä 1 momentissa esitetystä poiketen voidaan, jos siemenviljelys on kahdessa tai useammassa kasvulohkossa ja enintään kahdella kasvulohkolla todetaan yhteensä enintään kahdeksan hukkakaurayksilöä, vapaaksi todetun kasvulohkon sato hyväksyä siementuotantoon. Kasvulohkon, jolla hukkakauraa on todettu, ja hukkakaurasta vapaan lohkon on tällöin oltava niin erillään tai viljelyksellisesti eristettyinä toisistaan, että siemensato voidaan korjata ilman riskiä siitä, että hukkakauraa joutuu siementuotantoon tarkoitettuun erään.

Jos siementuotantotilan muilla kuin siemenviljelyksessä olevilla kasvulohkoilla todetaan hukkakauraa, on hukkakauran saastuttama lohko kitkettävä tai hukkakaura on muulla tavoin torjuttava välittömästi. Siemenviljelyksen siementuotanto voidaan hyväksyä vasta, kun hukkakauran torjunnasta annetun lain mukaiset asianmukaiset torjuntatoimenpiteet on välittömästi toteutettu ja siementuotannon uusintatarkastus suoritettu eikä riskiä hukkakauran joutumisesta siementuotantoon tarkoitettuun erään ole.

Siementuotantotilan siemenviljelyksessä olevilla kasvulohkoilla ei saa siementuotantovuonna käyttää hukkakauran torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita.

4 §
Tarkkailulohko siementuotantotilalla

Siementuotantotilalla hukkakauran saastuttamasta kasvulohkosta on muodostettava hukkakauran tarkkailulohko. Tarkkailulohkolla on suoritettava hukkakauran torjunnasta annetun lain mukainen katselmus ja laadittava torjuntaohje tai -suunnitelma. Tarkkailulohko on merkittävä hukkakaurarekisteriin. Tarkkailulohkolla ei saa käyttää hukkakauran torjuntaan tarkoitettua kasvinsuojeluaineita, ellei lohkolle laadittu torjuntaohje tai -suunnitelma sitä edellytä. Tarkkailulohkon kokoa ja muotoa ei saa muuttaa.

Tarkkailulohkolla ei saa viljellä kauraa. Tarkkailulohkolla ei saa viljellä siementuotantotilan jollain muulla kasvulohkolla siemenviljelyksessä olevaa lajiketta.

Edellä 2 momentissa esitetystä poiketen voidaan kauran tai siemenviljelyksessä olevan lajikkeen viljely tarkkailulohkolla katsoa sallituksi, jos viljely tapahtuu sillä tavalla, että tarkkailulohkolta ei ole mahdollista korjata tuleentunutta siemensatoa.

Jos siementuotantotilalla on tarkkailulohkoja enemmän kuin neljä, ei tilan siementuotantoa saa hyväksyä. Kauran siementuotanto ei ole sallittu, mikäli tarkkailulohkoja on enemmän kuin yksi.

Ennen siementuotannon hyväksymistä Ruokaviraston on tarkastettava, että hukkakauran torjunnasta annetun lain mukaista hukkakauran torjuntaohjetta tai -suunnitelmaa on noudatettu tarkkailulohkolla. Jos tarkkailulohkolla todetaan hukkakauraa, on hukkakaura kitkettävä tai muulla tavoin torjuttava välittömästi.

Kasvulohko lakkaa olemasta tarkkailulohko, jos se on hukkakauran torjunnasta annetun lain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti todettu vapaaksi hukkakaurasta.

5 §
Poikkeukset

Ruokaviraston antamalla poikkeusluvalla siementuotantotilalla voidaan painavasta syystä tuottaa siementä 4 § 4 momentista poiketen. Sellaisena syynä voidaan pitää uusien siementuotantoon tarkoitettujen alueiden hankkimista, viljelijän tilojen sijainti erittäin etäällä toisistaan, siementuotantotilalla harjoitettavaa lajikkeiden ylläpitoa ja muuta näihin rinnastettavaa erityistä syytä. Luvan edellytyksenä on moitteeton viljelyhistoria kahdelta edelliseltä vuodelta. Luvalla ei saa aiheuttaa hukkakauran leviämisen riskiä. Lupa voidaan myöntää enintään viideksi kasvukaudeksi. Jos luvassa annettuja siementuotannon rajoituksia ei ole noudatettu, voidaan lupa välittömästi kumota ja siementuotantotilan siementuotanto jättää hyväksymättä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta kylvösiementuotannossa (2/15).

Helsingissä 6.4.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.