181/2021

Helsingissä 23.2.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (519/2017) 8, 22, 34, 35 ja 51 § sellaisina kuin niistä ovat 34 § asetuksessa 311/2020 ja 35 § asetuksessa 307/2020 seuraavasti:

8 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan yleistä hallintoa ja henkilöstöpolitiikkaa, ministeriön palkanlaskentaa ja verollisten palkkioiden ja korvausten maksamista sekä ministeriön henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämisen yhteensovittamista;

2) oikeudellisia kysymyksiä;

3) ministeriön hankintatoimen johtamista ja hallinnonalan hankintatoimen yleistä ohjausta ja kehittämistä;

4) julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioiden valmistelua ministeriön hallinnonalan osalta;

5) ministeriön toiminnan ja talouden suunnittelua, ohjausta ja seurantaa;

6) hallinnonalan tulosohjauksen yhteensovittamista ja kehittämistä sekä tulosohjaukseen liittyvää hallinnonalan virastojen toiminnan ja talouden arviointia osana konserniohjauksen kokonaisuutta;

7) kirjanpitoyksikkötehtäviä; sekä

8) ministeriön maksupäätösten yhteensovittamista.

22 §
Kuntoutusasioiden yhteensovittaminen

Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto huolehtii kuntoutusta koskevien asioiden yhteensovittamisesta.

34 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) sivutoimilupia;

2) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehelle;

3) vaativuusluokkiin 6–7 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä, irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista;

4) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin ja kansliapäällikön nimitettävälle virkamiehelle yli yhdeksi vuodeksi;

5) ministeriön muiden virkamiesten kuin kansliapäällikön palkkausta ja luontoisetuja, palkkausjärjestelmän vaativuus- ja suoritusarviointien vahvistamista sekä harkinnanvaraista palkkauksen maksamista virkavapauden ajalta;

6) ministeriön henkilöstöä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymistä;

7) lausunnon antamista tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tai Euroopan Unionin toimielimelle tai lausunnon ja selvityksen antamista eduskunnan tilintarkastajille tai valtiontalouden tarkastusvirastolle taikka lausunnon antamista muulle viranomaiselle laki- tai asetusehdotuksesta, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi tai ellei lausunto liity merkitykseltään vähäiseen asiaan;

8) ministeriön sisäistä tarkastusta;

9) viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa kielteistä päätöstä sekä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjojen saamiseen elleivät ne tämän työjärjestyksen mukaisesti kuulu työ- ja tasa-arvo-osaston osastopäällikön ratkaistaviksi;

10) tartuntatautilain (1227/2016) 74 §:n mukaista päätöstä myyntiluvattoman lääkevalmisteen käyttämiseksi sekä varmuusvarastoitujen lääkkeiden lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (279/2006) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden olemassaoloa;

11) terveydenhuoltolain (1326/2010) 38 §:n mukaista päätöstä osallistua terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen rahoittamalla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen valtion varoista on erityisestä syystä tarkoituksenmukaista; sekä

12) rokotteiden hankintoja.

35 §
Osastopäällikön ja erillisyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista muulle viranomaiselle osaston toimialaan kuuluvissa asioissa, jollei asia kuulu 34 §:n 7 kohdan mukaan ministerin tai kansliapäällikön ratkaistaviin;

2) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

3) osaston toimialaan kuuluvan valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämistä, palauttamisvelvollisuutta ja takaisinperintää, jos asia ei edellytä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 30 §:ssä tarkoitetun päätöksen antamista tai ennakkoluonteista kannanottoa, sekä avustuspäätösten vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia, avustuksen siirtoa ja avustuksen käyttöajan pidentämistä;

4) osaston käytettäviksi osoitettujen varojen käyttämistä 24 §:n 1 momentissa tarkoitettujen selvityshenkilöiden asettamista lukuun ottamatta;

5) osaston toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteerien palkkioiden vahvistamista siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettaviin asioihin;

6) ministeriön edustusta ulkopuolisissa toimielimissä osaston toimialaan pääosin kuuluvissa asioissa, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi;

7) viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisen asiakirjojen saamiseen sekä muussa lainsäädännössä tarkoitettua ministeriön lupaa salaisten tai vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen luovuttamiseen;

8) virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston tai ministeriön nimitettävälle ministeriön toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi, jos asia kuuluu ministeriön ratkaistavaksi; sekä

9) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkalla.

Mitä edellä todetaan osastopäälliköstä, sovelletaan vastaavasti myös erillisyksikön päällikköön.

51 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkö. Tämän ollessa estyneenä on sijaisena virkaiältään vanhin osaston päällikkö. Näiden ollessa estyneenä sijaisena toimii hallintoyksikön päällikkö.

Osastopäällikön tai erillisyksikön päällikön ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut saman osaston tai erillisyksikön virkamies.

Yksikön tai tulosryhmän päällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan osastopäällikön tai erillisyksikön päällikön määräämä saman osaston tai erillisyksikön virkamies.

Edellä 48 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa lähimmän esimiehen sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä toinen esimies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.

Helsingissä 23.2.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitusneuvos
Liisa Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.