161/2021

Helsingissä 25.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksulliset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja suoritteet, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ellei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu, ovat:

1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta;

2) vertailulaboratorion järjestämä koulutus ja sen valmistelu-, tila- ja materiaalikustannukset;

3) eläintautien laboratoriotutkimukset; ja

4) eläinten, sukusolujen ja eläinperäisten elintarvikkeiden ja tuotteiden tuontitarkastukset niiden tuontimaiden osalta, joilla on Euroopan Unionin kanssa sopimus alhaisemmasta tarkastustiheydestä.

Maksua ei peritä alkuperäislajikkeiden ja erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden testauksesta ja lajikeluetteloinnista.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Ruokavirasto perii eläimen rekisteröintiin tarkoitetun uuden tunnuksen tilaamisesta lammas- ja vuohirekisteristä kiinteää maksua 1,50 euroa tilattu tunnus. Samoin Ruokavirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta lammas- ja vuohirekisteriin 0,50 euroa eläintä kohden.

Ruokavirasto perii sikaeläinten siirtojen ja eläinmäärien ilmoittamisesta sikarekisteriin kiinteää maksua 0,25 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden. Lisäksi Ruokavirasto perii kiinteää maksua teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 0,18 euroa rekisteröintitapahtumaa kohden.

Ruokavirasto perii alle 5 000 eläinyksikköä ja alle 300 000 lintua kalenterivuodessa teurastavien pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta 1 200 eläinyksikköön ja 180 000 lintuun asti perusmaksua 38,3 euroa /valvontahenkilö käynniltä ensimmäisen puolen tunnin ajalta. Puoli tuntia ylittävältä tarkastusajalta peritään 27,4 euroa/valvontahenkilö tunnilta. Kun teuraseläinmäärä ylittää 1 200 eläinyksikköä tai 180 000 lintua, peritään kustannukset omakustannusarvon mukaan. Tarkastuksesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään klo 17.00–22.00 välisenä aikana tai yleisenä vapaapäivänä peritään maksu 50 prosentilla korotettuna. Klo 22.00–8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä tapahtuneesta tarkastuksesta peritään maksua 100 prosentilla korotettuna.

4 §
Nautaeläinten rekisteröinti

Ruokavirasto perii nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä. Samoin Ruokavirasto perii kiinteää maksua elintarvikealan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa eläintä kohden.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos Ruokaviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti. Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta. Jos hakemus, ilmoitus tai lausunto peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty. Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Ruokaviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaustutkimukset;

2) tilauksesta tehdyt asiantuntija- ja muut palvelut;

3) muut kuin viranomaisvalvontaan liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) julkaisut, luettelot, osoitteistot sekä tietoaineistot ja niiden käyttöoikeudet;

5) virastossa kehitettyjen tutkimus- ja muiden menetelmien käyttöoikeuksien luovutukset;

6) viraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

7) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen;

8) painotuotteet ja tietoaineistot;

9) muut edellä mainittuihin verrattavat tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat todistukset ja muut suoritteet.

Maksuttomia suoritteita ovat kuitenkin tutkimukset ja muut suoritteet, jotka eläintautilainsäädännön mukaan maksetaan valtion varoista tai jotka ovat tarpeen maan eläintautitilanteen sekä eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien seuraamiseksi ja selvittämiseksi taikka välttämättömiä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Maksutonta on myös eläinsuojelulainsäädännön mukaisten valvontaviranomaisten lähettämien eläinsuojeluvalvontaan liittyvien näytteiden tutkiminen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ruokavirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteröidyn pyynnöstä tehtävästä toimenpiteestä peritään maksu, jos rekisteröidyn toimenpidepyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka jos rekisteröidyn edellisestä toimenpidepyynnöstä on kulunut alle vuosi. Maksu määräytyy toimenpiteeseen käytettyjen työtuntien perusteella suoritteen omakustannusarvon mukaisesti.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (32017R0625); EUVL N:o L 95, 7.4.2017, s. 1

Helsingissä 25.2.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Hallitusneuvos
Tanja Viljanen

Liite

Ruokaviraston maksutaulukko

– Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

– Virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 79 artiklan kohdan 2 c alakohdan mukaisesta säännösten noudattamatta jättämisestä johtuvasta ylimääräiseen valvontaan liittyvästä tarkastuksesta ja tarvittaessa näytteenotosta on perittävä alkuperäisen suoritteen mukainen maksu.

– Maksun korotusten osalta tarkastuksesta tai muusta suoritteesta, joka asiakkaan pyynnöstä tehdään:

– klo 16.15–22.00 välisenä aikana, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna;

– klo 22.00–8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä, peritään maksu 100 prosentilla korotettuna.

1. Elintarviketurvallisuus Hintaeuroa
1.1 Teurastamot, pienteurastamot ja riistan käsittelylaitokset ja niiden yhteydessä olevat laitokset:
1.1.1 laitoksen hyväksymishakemuksen ja pienteurastamon eläinmäärän nostohakemuksen käsittely tunnilta 88,00
1.1.2 laitoksen tarkastaminen tunnilta 118,00
1.2 Hygieniaosaaminen
1.2.1 Hygieniapassitestaajan hyväksyminen tunnilta 88,00
1.2.2 Hygieniapassi 6,00
1.3. Valvottujen pito-olosuhteiden tunnustaminen
1.3.1 hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely ja hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 88,00
1.3.2 hyväksymisen edellytysten tarkastaminen tunnilta 143,00
1.4 Elintarvikkeiden laatujärjestelmät  
1.4.1 hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely ja hyväksynnän peruuttaminen tunnilta 88,00
1.4.2 hyväksymisen edellytysten tarkastaminen tunnilta 143,00
1.5 EU:n maataloustuotteita koskevissa tiedotus- ja menekinedistämisohjelmissa esitettävien ravitsemus- ja terveysväitteiden hyväksyntä tunnilta 88,00
1.6 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen 1 295,00
1.7 Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 1 169,00
1.8 Uuselintarvikkeen aseman määrittäminen tunnilta 88,00
1.9 Kierrätysmuoviprosessin hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen tunnilta 88,00
1.10 Aktiivisten pakkauskomponenttien hyväksymistä koskevan hakemusasian käsitteleminen tunnilta 88,00
1.11 Yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) käyttöä koskevien pyyntöjen käsitteleminen tunnilta 88,00
1.12 Kontaktimateriaalissa käytettävän ainesosan hyväksymishakemuksen käsittely tunnilta 88,00
1.13 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävän erityiskaluston testausaseman hyväksyminen ja tarkastaminen  
1.13.1 aseman hyväksymisasian käsittely tunnilta 88,00
1.13.2 aseman tarkastaminen tunnilta 143,00
1.14 Ilmoitusten vastaanottaminen:– kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattaminen– ravintolisän markkinoille saattaminen– täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen– äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattaminen  
1.14.1 postitse saapuva 95,00
1.14.2 sähköisen palvelun kautta saapuva 42,00
1.15. Juuston ja voin yksityisen varastoinnin valvonta tunnilta 143,00
1.15.1 määritys näytettä kohden 102,00
1.16 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta  
1.16.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja riistan käsittelylaitoksilta ja poronteurastamoilta teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 2,46
1.16.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään vesiviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 2,51
1.16.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 1,06
1.16.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,93
1.17 Elintarvikkeiden vienti  
1.17.1 Vientilaitosten tarkastaminen tunnilta 143,00
1.17.2 Tarkastusmateriaalin käsittely tunnilta 88,00
1.17.3 Elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevat vientitodistukset 30,00
1.18 Kaupanpitämisen valvonta  
1.18.1 Toimijakohtainen tarkastus tunnilta 143,00
1.18.2 Todistuksen myöntäminen, lupakäsittely, toimijakohtainen tarkastus tunnilta 88,00
1.18.3 Kaupanpitämisen vaatimusten tarkistus, siipikarjanlihan vesipitoisuus 1 näytteen osalta 300,00
1.19 Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan hakemuksen käsitteleminen 1 056,00
 
2. Laboratorioiden hyväksynnät
2.1 Laboratorion hyväksyminen 514,00
2.1.1 hyväksynnän muuttaminen jokaiselta alkavalta tunnilta 88,00
2.1.2 hyväksynnän peruuttaminen 172,00
2.1.3 ulkomaisen laboratorion nimeäminen 223,00
2.2 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 400,00
2.2.1 kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 118,00
2.3 Eläintauteja tutkivien laboratorioiden ilmoitusten käsitteleminen 172,00
2.3.1 ilmoituksen muuttaminen jokaiselta alkavalta tunnilta 88,00
2.4 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:  
2.4.1 puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 447,00
2.4.2 puhtaus: muut lajit 595,00
2.4.3 itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 88,00
   
3. Luonnonmukainen tuotanto  
3.1. Ilmoituksen vastaanotto ja käsittely. Toiminnan aloittaminen ja toiminnan muutokset.  
3.1.1 Postitse tai sähköpostitse saapuva 44,00
3.1.2 Sähköisen palvelun kautta saapuva 22,00
3.1.3. Toimijan rekisteröinti luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin 110,00
3.2. Valvonta
3.2.1. Valvonnan perusmaksu 300,00
3.2.2 Vähäriskisen toimijan valvonnan perusmaksu 160,00
3.2.3 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastus tunnilta, ml. alihankintatyö ja virastossa suoritettu tai jatkettu valvonta 143,00
3.3 Poikkeusluvat; lupahakemuksen vastaanotto ja käsittely
3.3.1 Tavanomaisen lisäysaineiston käyttö
3.3.1.1. Postitse tai  sähköpostitse saapuva hakemuksen käsittely, 1–5 erää 44,00
3.3.1.2. Sähköisen palvelun kautta saapuvan hakemuksen käsittely, 1–5 erää 22,00
3.3.1.3. Postitse tai sähköpostitse saapuva hakemuksen käsittely, yli  5 erää 88,00
3.3.1.4. Sähköisen palvelun kautta saapuvan hakemuksen käsittely, yli 5 erää 44,00
3.3.2 Pysyvä rinnakkaistuotanto kasvinviljelyssä 88,00
3.3.3 Pellon, keruualueen tai eläimen ulkoilualueen siirtymävaiheen lyhennys, tunnilta 88,00
3.3.4 Tavanomaisten untuvikkojen hankinta kananmunantuotannossa 88,00
3.3.5 Tavanomaisen jalostuseläinten hankinta (pl. alkuperäisrodut) 176,00
3.3.6. Nautojen kytkettynä pitäminen 176,00
3.3.7 Luvanvaraiset toimenpiteet, kuten sarviaineisten poistaminen 176,00
3.3.8 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa tunnilta 88,00
3.3.9 Lupa käyttää tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosaa luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa
3.3.9.1 lupa 264,00
3.3.9.2 luvan uusiminen 88,00
3.4. Muut
3.4.1 Näytteenotto ja näytteen tutkiminen toimijan toiminnan perusteella 500,00
3.4.2 Tarkastus, jota ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä tai jonka toimija peruuttaa vähemmän kuin 48 h ennen sovittua tarkastusta 143,00
3.4.3 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 88,00
 
4. Rehut
4.1 Rehulain ja sivutuotelain mukainen rehualan toimijoiden rekisteröinti
4.1.1 postitse saapuva 95,00
4.1.2 sähköisen palvelun kautta saapuva 42,00
4.2 Rehulain ja sivutuotelain mukaiset rehualan toimijat  
4.2.1 rehualan toimijan hyväksymis- tai lupapäätös 71,00
4.2.2 hakemuksen/tarkastusmateriaalin käsittely tunnilta/etätarkastus 88,00
4.2.3 päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 88,00
4.2.4 rehualan toimijan tarkastaminen toimijan tiloissa tunnilta 118,00
4.3 Tieteellisessä kokeessa eläinten ruokinnassa käytetyn ei-hyväksytyn lisäaineen käyttölupa:
4.3.1 lupahakemuksen käsittely 88,00
4.3.2 lupapäätös 71,00
4.4 Rehuja koskeva sertifikaatti:
4.4.1 ensimmäinen 65,00
4.4.2 seuraava 15,00
4.5 Rehulain mukaisten kuljetusten kuljetuskaluston tarkastus 80,00
4.6 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen):
4.6.1 tarkastusmaksuluokka 1 200,00
4.6.2 tarkastusmaksuluokka 2 348,00
4.6.3 tarkastusmaksuluokka 3 437,00
4.6.4 tarkastusmaksuluokka 4 630,00
4.6.5 tarkastusmaksuluokka 5 1 002,00
4.7 Rehujen valvontaan liittyvä rehuympäristönäyte pitopaikasta, näytekohtainen maksu 74,00
5. Lannoitevalmisteet
5.1 Lannoitevalmistelain ja sivutuotelain mukainen lannoitealan toimijan rekisteröinti
5.1.1 Postitse saapuva 95,00
5.1.2 Sähköisen palvelun kautta saapuva 42,00
5.2. Lannoitevalmistelain ja sivutuotelain mukainen lannoitealan toimijan valvonta, luvat ja päätökset:  
5.2.1 Hyväksymis- tai lupapäätös, perusmaksu 71,00
5.2.2 Hakemuksen tai muun asian käsittely, päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 88,00
5.2.3 Toiminnan tarkastaminen valvontakohteessa tunnilta 118,00
5.2.4 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset: laitoshyväksyntähakemuksen käsittely ja päätös
5.2.4.1 Laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 616,00
5.2.4.2 Laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001–8 000 m3 vuodessa 1 320,00
5.2.4.3 Laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 640,00
5.2.4.4 Hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 88,00
5.2.5 Näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen/ilmoituksen):
5.2.5.1 tarkastusmaksuluokka 1 309,00
5.2.5.2 tarkastusmaksuluokka 2 457,00
5.2.5.3 tarkastusmaksuluokka 3 584,00
5.2.5.4 tarkastusmaksuluokka 4 737,00
5.2.5.5 tarkastusmaksuluokka 5 980,00
5.2.6 Ympäristönäyte, näytekohtainen maksu 123,00
5.3 Tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 88,00
5.4 Tuonnin ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös
5.4.1 Yksittäistä erää koskeva 88,00
5.4.2 Useaa erää koskeva määräaikainen lupa
5.4.2.1 Lupa 6 kuukautta 417,00
5.4.2.2 Lupa 12 kuukautta 834,00
5.5 Markkinoille saattamista vastavuoroisen tunnustamisen perusteella koskevan ennakkolupahakemuksen käsittely tunnilta 88,00
5.6 Sertifikaatti:  
5.6.1 Ensimmäinen 65,00
5.6.2 Seuraava 15,00
5.7 Vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksyntä ja valvonta
5.7.1 Hyväksyminen ja nimeäminen ilmoitetuksi laitokseksi tunnilta 88,00
5.7.2 Hyväksynnän rajaaminen tai peruuttaminen tunnilta 88,00
6. Eläinperäiset sivutuotteet
6.1 Sivutuotelain mukaiset toimijat
6.1.1 toimijan rekisteröinti 95,00
6.1.2 laitoksen hyväksymispäätös 71,00
6.1.3 hakemuksen käsittely, päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 88,00
6.1.4 laitoksen hyväksyntätarkastus ja valvonta tunnilta 118,00
6.2 Sivutuotelain mukaisten lupien ja päätösten käsittely tunnilta 88,00
6.3 Vientierien poistumistarkastukset tunnilta rajatarkastusasemalla 215,00
7. Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
7.1 Eläinlääkärin laillistaminen
7.1.1 Suomessa koulutetut, laillistuspäätös 90,00
7.1.2 EU-ETA alueella koulutetut, laillistuspäätös (automaattinen tunnustaminen) 200,00
7.1.3 Ammattipätevyyden tunnustaminen
7.1.3.1 päätös korvaavista toimenpiteistä tai kelpoisuuskokeesta 210,00
7.1.3.2 lopullinen laillistuspäätös 90,00
7.1.3.3 päätös osittaisesta ammatinharjoittamisoikeudesta 210,00
7.1.3.4 EU/ETA -alueen ulkopuolella koulutetut:
7.1.3.4.1 määräys lisäopinnoista/ehdollinen päätös 210,00
7.1.3.4.2 lopullinen päätös 200,00
7.2 Väliaikaiset oikeudet eläinlääkärin ammatinharjoittamiseen
7.2.1 Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus
7.2.1.1 ensimmäinen ilmoitus 50,00
7.2.1.2 jatkohakemuksen perusteella myönnettävä oikeus 90,00
7.2.2 Muualla kuin Suomessa eläinlääketiedettä opiskelevan väliaikainen oikeus 210,00
7.2.3 Väliaikainen oikeus opetus- ja tutkimustehtävissä 210,00
7.3 Erikoiseläinlääkärin oikeuden myöntäminen Suomessa tai ulkomailla suoritetun erikoiseläinlääkärin tutkinnon perusteella 270,00
7.4 Seurantanumeron hakeminen apteekkeja varten 42,00
7.5 Ilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta eläinlääkärinpalvelujen tarjoamisesta:
7.5.1 ensimmäinen ilmoitus 170,00
7.5.2 uusintailmoitus 90,00
Jos eläinlääkärin ammatinharjoittamista koskeva hakemus tai ilmoitus hylätään, hakemus peruutetaan tai asia muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, peritään käsittelymaksuna puolet siitä maksusta, joka olisi muutoin peritty.
 
8. Eläinten, alkioiden, sukusolujen sekä eläinperäisten elintarvikkeiden ja tuotteiden tuonti
8.1 Rajatarkastusasemalla tarkastettavat eläimet. Tarkastus sisältää asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen sekä näytteenotto-ohjelman mukaisen näytteenoton ja laboratoriokustannukset.
8.1.1 yksitellen tarkastettavat hevoset 215,00
8.1.2 yksitellen tarkastettavat muut eläimet 145,00
8.1.3 yhdessä tarkastettavat jyrsijät, linnut, kalat, matelijat, hyönteiset ym. pienet eläimet 187,00
8.1.4 sirkus- ja näytöseläimet
8.1.4.1 perusmaksu 180,00
8.1.4.2 sirkus- ja näytöseläimet: tarkastusmaksu tunnilta yli tunnin kestävästä tarkastuksesta 215,00
8.2.Rajatarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden:
8.2.1 lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 102,00
8.2.2 sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 167,00
8.3 Rajatarkastusasemalla tarkastettavat eläinperäiset elintarvikkeet. Tarkastus sisältää yhden erän asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen (alennettu tiheys) sekä näytteenotto-ohjelman mukaisen näytteenoton ja laboratoriokustannukset.
8.3.1 enintään 100 kg 164,00
8.3.2 101–1 000 kg 247,00
8.3.3 1 001–10 000 kg 545,00
8.3.4 10 001–25 000 kg 700,00
8.3.5 yli 25 000 kg:- perusmaksu 700,00
8.3.6 jokaiselta 25 000 kg ylittävältä alkavalta tonnilta 16,00
8.4 Rajatarkastusasemalla tarkastettavat muut eläinperäiset tuotteet kuin elintarvikkeet. Tarkastus sisältää yhden erän asiakirja-, tunnistus- ja fyysisen tarkastuksen (alennettu tiheys) sekä näytteenotto-ohjelman mukaisen näytteenoton ja laboratoriokustannukset.
8.4.1 enintään 1 000 kg 167,00
8.4.2 1 001–20 000 kg:- perusmaksu 200,00
8.4.3 jokaiselta 1 000 kg ylittävältä alkavalta tonnilta 20 000 kg asti 11,00
8.4.4 20 001–46 000 kg:- perusmaksu 461,00
8.4.5 jokaiselta 20 000 kg ylittävältä alkavalta tonnilta 46 000 kg asti 20,00
8.4.6 yli 46 000 kg 1 037,00
8.5 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 126,00
8.6 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 240,00
8.7 Tuontierän säilyttäminen rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen jokaista alkavaa 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta:  
8.7.1 lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 5,00
8.7.2 lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 6,00
8.8 Pieneläimen säilytys ja hoito vuorokaudessa 158,00
8.9 Muonituselintarvikevaraston hyväksyminen, hyväksynnän keskeyttäminen tai peruuttaminen 215,00
8.10 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä:
8.10.1 ensimmäinen todistus 50,00
8.10.2 samanaikaisesti annettava seuraava todistus 7,00
8.11 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta tunnilta 215,00
8.12 Tuojasta johtuvasta syystä tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus alkavalta tunnilta. 215,00
8.13 Määräpaikkaan saapumattoman lähetyksen seurantatoimet tunnilta 215,00
8.14 Ruokaviraston virkaeläinlääkärin muille viranomaisille antama virka-apu tunnilta 143,00
Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään tämän asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena.
 
9. Eläinten kaupallinen kuljetus
9.1 Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen mukaisen kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksymishakemuksen käsittely
9.1.1 kokeen ja kokeen järjestäjän hyväksyminen 264,00
9.1.2 hyväksymisen uusinta 176,00
9.2 Elävien eläinten kolmanteen maahan poistumistarkastus tunnilta 215,00
 
10. Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti
10.1 Hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntäminen
10.1.1 jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi yhden kuukauden kuluessa syntymästä ja rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 12 kuukauden kuluessa syntymästä; 156,00
10.1.2 jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi syntymävuoden loppuun mennessä ja rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat on toimitettu 12 kuukauden kuluessa syntymästä; 186,00
10.1.3 jos varsa ilmoitetaan rekisteröitäväksi edellä mainittua myöhemmin tai rekisteröintiä varten tarvittavia asiakirjoja ei ole toimitettu 12 kuukauden kuluessa syntymästä. 276,00
10.1.4 Tunnistusasiakirjan kaksoiskappale, sen korvaava tunnistusasiakirja tai uusi tunnistusasiakirja 126,00
10.1.5 Toisessa maassa myönnetyn tunnistusasiakirjan tietojen kirjaaminen tietokantaan 76,00
10.2 Eläinjalostustoiminnan mukaiset hyväksynnät ja todistukset  
10.2.1 kantakirjaa tai jalostusrekisteriä pitävän yhteisön hyväksyminen tunnilta 88,00
10.2.2 jalostusohjelman tai sen muutoksen hyväksyminen tunnilta 88,00
10.3 Nautaeläinpassi 15,00
10.4 Eläinten tunnistimien hyväksyminen tunnilta 88,00
11. Eläinten terveys
11.1 Vesiviljelyeläinten pitopaikkojen hyväksyminen (terveyslupa)
11.1.1 Hakemuksen käsittely tunnilta 88,00
11.1.2 Toimijasta johtuvat muutokset tunnilta 88,00
11.2 Eläintautilain mukainen lupa tai hyväksyntäpäätös 150,00
11.2.1 Lupa tai hyväksyntäpäätöksen lisäksi peritään kiireellisyyslisä, jos päätöksen käsittely halutaan nopeammin kuin 2 vk 98,00
11.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 68,00
11.4 Todistus Suomen eläintautitilanteesta:
11.4.1 ensimmäinen 49,00
11.4.2 samanaikaisesti annettava seuraava todistus 7,00
11.5 Eläinten vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 215,00
11.6 Lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 109,00
11.7 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 180,00
11.8 Eläinrokotteiden OCABR -sertifiointi 830,00
 
12. Kasvinterveys ja taimiaineistot
12.1 Rekisteröinti:
12.1.1 Toimijan rekisteröinti kasvinterveysrekisteriin (sähköinen asiointi) 42,00
12.1.2 Viranomaisen todistus toimijan kuulumisesta rekisteriin 70,00
12.1.3.Toimijan rekisteröintiä edeltävä tarkastus:
12.1.3.1. Sahat ja kuivaamot 370,00
12.1.3.2. Muut 88,00
12.2 Muut kasvinterveyden ja taimiaineiston tarkastukset:
12.2.1.Toimijan omavalvonnan tarkastus 88,00
12.2.2 Muut tarkastukset ja uusintatarkastukset tunnilta (erillinen käynti) 143,00
12.2.3.Muut tarkastukset ja uusintatarkastukset tunnilta (toisen tarkastuksen yhteydessä) sekä etätarkastukset 88,00
12.3 Muut kasvinterveyden ja taimiaineiston maksut:
12.3.1 Muut päätökset ja luvat 70,00
12.3.2 Hakemuksen tai muun asian käsittely, päätöksen muuttaminen, uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 88,00
12.3.3 Toimijan tilaaman tarkastuksen peruuttamismaksu (tarkastuspäivänä tehdyt peruutukset) 36,00
12.4 Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden lupa- ja hyväksymishakemukset:
12.4.1 Uuden lajin hyväksyminen 1 760,00
12.4.2 Uuden tuotteen hyväksyminen (jos laji hyväksytty) ja käyttökohteiden laajentaminen 611,00
12.5 Varmennettu tuotanto
12.5.1 Varmennetun tuotannon tuotantoedellytysten hyväksyminen (sisältää tuotantopaikkakohtaisen menettelytapaohjeen hyväksynnän) 273,00
12.5.2 Esiperusemokasvin hyväksyminen 88,00
12.5.3 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:
12.5.3.1 Emokasvit, enintään 1 000 tainta 256,00
12.5.3.2 Emokasvit, yli 1 000 tainta 617,00
12.5.3.3 Emokasvit, yli 3 000 tainta 1 065,00
12.5.3.4 Emokasvit, yli 15 000 tainta 1 274,00
12.5.3.5 Emokasvit, yli 30 000 tainta 1 430,00
12.6 Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden tuonti
12.6.1 Maahantuonnin poikkeuslupa
12.6.1.1 Maahantuonnin poikkeuslupa tutkimus- tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai viranomaisen myöntämä todistus poikkeuslupaa varten (Letter of Authority). 88,00
12.6.1.2 Maahantuonnin poikkeuslupaan liittyvä karanteenitilan tarkastus ja hyväksyntä 143,00
12.6.2 Istutettaviksi tarkoitetut kasvit ja kasvinosat (esim. pistokkaat, sipulit, juurakot, siemenet, solukko-viljelmät), leikkokukat ja -oksat lehtineen, , havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit, alin tarkastusmaksu 71,00
12.6.3 Istutettavaksi tarkoitetut kasvit ja kasvinosat (esim. pistokkaat, sipulit, juurakot, siemenet, solukkoviljelmät), leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit, jokainen alkava 100 kg 8,00
12.6.4 Istutettavaksi tarkoitetut kasvit ja kasvinosat (esim. pistokkaat, sipulit, juurakot, siemenet, solukkoviljelmät), leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden oksat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit; enimmäismaksu 178,00
12.6.5 Perunan mukulat, maa-aines, kasvualusta, vilja, alkavaa 25 000 kg kohti 71,00
12.6.6 Perunan mukulat, maa-aines, kasvualusta, vilja, enimmäismaksu 178,00
12.6.7 Käytetyt maa- ja metsätalouskoneet sekä muiden otantatarkastusta edellyttävien tuote-erien tuontitarkastusmaksu tuontilähetystä kohti 6,00
12.6.8 Vähennetyn tarkastuksen piiriin kuuluva havupuu Venäjän federaatiosta:
12.6.8.1 Alle 50 m3 suuruinen tuontilähetys 6,00
12.6.8.2 50–250 m3 suuruinen tuontilähetys 7,00
12.6.8.3 251–1 000 m3 suuruinen tuontilähetys 150,00
12.6.8.4 1 001–2 000 m3 suuruinen tuontilähetys 215,00
12.6.8.5 Yli 2 000 m3 suuruinen tuontilähetys 360,00
12.6.8.6 Jos tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 110,00
12.6.9 Venäjän federaation Euroopan puoleisesta osasta peräisin olevan, otantatarkastukseen perustuvan havupuisen polttopuun (4401 11 00) ja havupuisen puujätteen (4401 40 90) tarkastusmaksu, tuontilähetystä kohden 38,00
12.6.10 Puutavara, lukuun ottamatta Venäjän federaatiosta tuotavaa vähennetyn tarkastuksen piiriin kuuluvaa havupuutavaraa:  
12.6.10.1 Alle 50 m3 suuruinen tuontilähetys 65,00
12.6.10.2 50–250 m3 suuruinen tuontilähetys 80,00
12.6.10.2 251–1 000 m3 suuruinen tuontilähetys 150,00
12.6.10.3 1 001–2 000 m3 suuruinen tuontilähetys 215,00
12.6.10.4 Yli 2 000 m3 suuruinen tuontilähetys 360,00
12.6.10.5 Jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 110,00
12.7 Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden vienti
12.7.1 Vientitodistukset
12.7.1.1 Kasvinterveystodistuksen antaminen puu- ja sahatavaran sekä perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta sekä kasvinterveystodistusten korvaavat kasvinterveystodistukset ja EU:n sisäiset kasvinterveydelliset todistukset vientiä varten 30,00
12.7.1.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun), ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 38,00
12.7.1.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun), ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 44,00
12.7.2 Eräkohtainen vientitarkastus 122,00
12.7.3 Vientivalmiustarkastukset:
12.7.3.1 Sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 370,00
12.7.3.2 Puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden tarkastus 106,00
12.7.3.3 Puisen pakkausmateriaalin ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden etätarkastus 44,00
12.7.3.4 Vilja, kasvihuone- ja avomaan kasvit sekä kasvituotteet, perunaa lukuun ottamatta 88,00
12.7.3.5 Perunanviljelys ja perunasato:
12.7.3.5.1 Ankeroistarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 48,00
12.7.3.5.1 Kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 77,00
12.8.4 Laboratorioanalyysit:
12.8.4.1 Tautimääritys (muusta kuin viljasta, perunasta ja puusta), näytettä kohti 153,00
12.8.4.2 Viljan rikkasiementen ja tuholaisten määritys näytettä kohti 45,00
12.8.4.3 Viljan tautimääritys näytettä kohti 104,00
 
13. Metsänviljelyaineisto
13.1 OECD -sertifikaatin ja etiketin myöntäminen metsänviljelyaineistolle 24,00
13.2 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 12,00
13.3 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 88,00
13.4 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:
13.4.1 Siemenkaristamo, -pakkaamo ja –varasto tai erillinen taimivarasto 77,00
13.4.2 Erillinen siementen pakkauspiste 33,00
13.4.3 Taimitarha ja varasto:
13.4.3.1 Kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha 50,00
13.4.3.2 Kasvihuonepinta-ala 5 000–10 000 m2 117,00
13.4.3.3 Kasvihuonepinta-ala yli l0 000 m2 307,00
13.5 Metsäviljelyaineiston uusintatarkastus 231,00
13.6 Siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkistaminen (mänty, kuusi) 45,00
 
14. Siemen
14.1 Siemenpakkaamotarkastus, tuntihinta 88,00
14.2 Siemenpakkaamolupapäätös ja päätöksen laajennus 90,00
14.3 Vuosimaksu, pakatut kg/vuosi
14.3.1 enintään 1 000 120,00
14.3.2 1 001–10 000 140,00
14.3.3 10 001–200 000 170,00
14.3.4 200 001–500 000 210,00
14.3.5 500 001–1 000 000 240,00
14.3.6 yli 1 000 001- 280,00
14.4 Vakuustodistukset
14.4.1 Kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 15,00
14.4.2 Perunan vakuustodistukset, kpl 0,11
14.4.3 Muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,09
14.4.4 Vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 7,00
14.4.5 Vakuustodistusten etätulostus kauppaerältä 13,00
14.4.6 vakuuskirjanpidon valvonta/kauppaerä 2,00
14.5 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
14.5.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 80,00
14.5.1.1 viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 10,00
14.5.1.2 viljelystarkastus hehtaarilta; perussiemenen jälkeiset sukupolvet ja oman tilan siemenperunan lisäysaineistotuotanto ilman markkinointia (vain yksi tarkastuskerta) 14,00
14.5.2 Jos viljelytarkastuspyyntö tulee Ruokavirastoon ilmoitetun päivämäärän jälkeen, peritään tällaista siemenviljelystä kohden ylimääräinen käsittelymaksu:  
14.5.2.1 viljelystarkastuspyyntö 5.6. jälkeen 56,00
14.5.2.2 viljelystarkastuspyyntö 31.7 jälkeen 106,00
14.5.3 Maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten ja ankeroismääritys siemenperunaviljelykseltä hehtaaria kohden (ha kahden desimaalin tarkkuudella)vähintään kuitenkin 110 euroa/käyntikerta 48,00
14.5.3.1 maanäytteenotto peruna-ankeroismääritystä varten viljelykseltä ja ankeroismääritys hehtaaria kohti (ha kahden desimaalin tarkkuudella), kun näytteenotto tehdään 1.4.–30.6. saman kasvukauden tuotantoa varten (vähintään kuitenkin 110 euroa/käyntikerta) 67,00
14.6 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 65,00
14.6.1 siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 12,00
14.6.2 siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä, vaalea rengasmätä 78,00
14.6.3 siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä: vaalea ja tumma rengasmätä 104,00
14.6.4 siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 257,00
14.6.5 siemenperunan virusmääritys, 1 virus 100 mukulan näytteestä 141,00
14.7 Siemenperunan varastotarkastus
14.7.1 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemen ja edeltävät siemenluokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 189,00
14.7.2 Siemenperunan varastotarkastus, perussiemenen jälkeiset siemenluokat, näytteenotto- ja varastotarkastusmaksu osaerältä 150,00
14.8 Kylvösiemenen viljelytarkastus- ja sertifiointipäätökset
14.8.1 Siemenviljelystarkastuspäätös ja ilmoituksen esikäsittely 33,00
14.8.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös, OECD-sertifikaatti vientiä varten 21,00
14.8.2.1 Siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös 26,00
14.9 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin (sisältää uudet sertifiointipäätökset) 42,00
14.10 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 87,00
14.11 Siementavaran kenttäkoetarkastus 306,00
14.12 Siemenliikkeiden viljelystarkastajiin ja näytteenottajiin kohdistuvat valvontamaksut  
14.12.1 Viljelystarkastus liikkeen viljelystarkastajan tekemien tarkastusten valvomiseksi, perusmaksu 80,00
14.12.2 Viljelystarkastus liikkeen viljelystarkastajien tekemien tarkastusten valvomiseksi, ha-maksu 10,00
14.12.3 Kenttäkoetarkastus liikkeen viljelystarkastajan toiminnan valvomiseksi 153,00
14.12.4 Valvontanäytteenotto liikkeen näytteenottajan toiminnan valvomiseksi, perusmaksu 80,00
14.12.5 Valvontanäytteenotto liikkeen näytteenottajan toiminnan valvomiseksi, jokainen alkava tunti 88,00
14.12.6 Siemenliikkeen palveluksessa olevan kylvösiemennäytteenottajan valvonta/vuosi 762,00
15. Lajike
15.1 Kasvinjalostajanoikeus
15.1.1 Hakemusmaksu 471,00
15.1.2 Vuosimaksu 354,00
15.1.3 Uudelleenkäsittelymaksu 143,00
15.2 Kansainvälinen UPOV -lajikekuvausasiakirja 240,00
15.3 Kasvilajikeluetteloon hakeminen (ei koske alkuperäiskasvilajikkeita eikä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjä vihanneslajikkeita eikä hedelmä- ja marjakasveja) 291,00
15.3.1 Hyväksynnän uudistaminen 84,00
15.4 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppalajike-erän aitouden tarkastus 182,00
15.5 DUS-testi, kaikki lajit 1 040,00
15.6 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 470,00
 
16. Maaseutu
16.1 Teurasruhojen luokitus
16.1.1 vuotuisena valvontamaksuna peritään perusmaksua 2 400,00
16.1.2 lisäksi peritään lisämaksua teurastetulta ja luokitellulta
16.1.2.1 nautaeläimeltä 0,59
16.1.2.2 sialta 0,03
16.1.3 Teurastamolta, joka teurastaa vuodessa keskimäärin alle 150 täyskasvuista nautaeläintä viikossa tai alle 500 sikaa viikossa, peritään vuotuista perusmaksua 1 200,00
16.1.4 Pääasiassa lampaita teurastavan teurastamon perusmaksu 800,00
Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamoiden Ruokavirastolle lähettämien raporttien perusteella. Perusmaksu peritään puoliksi kummankin kannon yhteydessä.
16.2 FLEGT –luvan käsittely 70,00
16.2.1 Jos luvan käsittelemiseksi on perusteltua syytä ottaa tavaraerästä näytteitä tai hankkia muuta vastaavaa selvitystä sen todentamiseksi, että tavaraerä vastaa siitä luvassa annettuja tai lupaviranomaisella muutoin olevia tietoja, tuojalta peritään selvityksen hankkimisesta Ruokavirastolle aiheutuneita kokonaiskustannuksia vastaava maksu, joka määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan.
16.3 Perintökaaren 25 luvun 8 §:n mukaisten lausuntojen laatiminen tunnilta 88,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.