154/2021

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä helmikuun 22 päivänä 2021

Maanmittauslaitoksen työjärjestys

Maanmittauslaitoksesta annetun lain (1025/2018) 5 §:n nojalla Maanmittauslaitokselle annetaan seuraava työjärjestys:

SOVELTAMISALA
1 §
Soveltamisala

Maanmittauslaitoksen organisaatiosta, yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämisestä ovat, sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, voimassa tämän työjärjestyksen määräykset.

JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO
2 §
Johtaminen ja tulosohjaus

Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja keskushallinnon tukemana.

Keskushallinnon alaisia toimintayksiköitä ovat tuotanto, yleishallinto, tietohallinto ja paikkatietokeskus. Toimintayksiköt järjestävät toimintansa ja toimivat yhteistyössä siten, että Maanmittauslaitoksen ratkaisukäytännöissä ja menettelyissä toteutuvat sekä oikeellisuus että yhdenmukaisuus. Toimintayksikköjen ja niiden henkilöstön on toimittava yhteistyössä Maanmittauslaitoksen tavoitteiden saavuttamiseksi laitosyhtenäisyyden periaatetta noudattaen. Toimintayksiköiden johtajien on pidettävä pääjohtaja tietoisena tehtäväalueeseensa kuuluvista periaatteellisista tai muutoin merkittävistä asioista.

Johtamisen keskeisiä toimintaperiaatteita ovat johdon tulosvastuu, voimavarojen joustava ja tarpeiden mukainen käyttäminen, uudistuminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja osallistaminen, hyvä tiedonkulku, yhteistyö, verkostoituminen, luottamus, keskinäinen arvostus sekä asiakkaan kuunteleminen.

Maanmittauslaitokselle asetettujen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta vastaavat keskushallinto ja toimintayksiköt. Toimintayksiköt raportoivat pääjohtajalle Maanmittauslaitoksen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tulosyksiköt, osastot ja yleishallinnon vastuualueet raportoivat vastaavasti toimintayksikön johtajalle.

3 §
Sijaisen määrääminen

Pääjohtajan sijaisen, toimintayksikön johtajan sijaisen ja keskushallintoon kuuluvan johtajan sijaisen määrää pääjohtaja. Tulosyksikön johtajan ja osastonjohtajan sijaisen määrää toimintayksikön johtaja. Yleishallinnon vastuualuepäällikön sijaisen määrää hallintojohtaja. Muutoin sijaisen määrää esimies. Sijaiset määrätään ilman esittelyä.

4 §
Strategiatiimi

Maanmittauslaitoksen strategisen johtamisen tukena on strategiatiimi, joka avustaa pääjohtajaa Maanmittauslaitoksen strategisessa johtamisessa.

5 §
Yhteistoiminta ja työsuojelu

Maanmittauslaitoksen yhteistyötoimikunta YTTK on valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 17 §:ssä tarkoitettu yhteistoimintaelin, jossa käsitellään sekä valtion työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 4 §:ssä luetellut yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat että yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (1233/2013) tarkoitetut asiat. Edustuksellisena yhteistyöelimenä YTTK johtaa, kehittää ja koordinoi Maanmittauslaitoksen työsuojelutoimintaa sekä käsittelee erityisesti laajakantoisia ja koko Maanmittauslaitosta koskevia yhteistoiminta-asioita.

Kaikkien Maanmittauslaitoksen esimiestehtävissä toimivien on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa sekä työhönsä että työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevissa säädöksissä ja sopimuksissa edellytetyllä tavalla.

6 §
Turvallisuusorganisaatio, tiedonhallinta ja tietosuoja

Pääjohtaja määrää Maanmittauslaitoksen valmiuspäällikön, joka vastaa valmiuslaissa (1552/2011) säädettyjen tehtävien hoitamisesta.

Maanmittauslaitoksella on keskushallinnossa turvallisuudesta vastaava johtaja, tietohallinnossa tiedonhallinnan toimeenpanosta vastaava johtaja ja yleishallinnon oikeuspalveluissa tietosuojavastaava. Toimintayksikön johtaja, tulosyksikön johtaja, osastonjohtaja ja vastuualuepäällikkö vastaavat kukin oman yksikkönsä turvallisuudesta, tiedonhallinnasta ja tietosuojasta.

TEHTÄVÄT JA NIIDEN JÄRJESTÄMINEN
7 §
Keskushallinto

Keskushallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää Maanmittauslaitoksen toimintaa sekä huolehtia laitosyhtenäisyydestä. Keskushallinto vastaa lisäksi oikeudellisten asioiden johtamisesta, asiakkuuksien johtamisesta, viestinnän ja vastuullisuuden johtamisesta, henkilöstöjohtamisesta, kansainvälisten asioiden johtamisesta, ekosysteemien ja tutkimuksen johtamisesta, digitalisaation sekä turvallisuuden johtamisesta ja yleisestä toiminnan kehittämisestä laitostasolla. Lisäksi keskushallinto huolehtii sisäisestä tarkastuksesta sekä muista tehtävistä, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettavaksi.

8 §
Tuotanto

Tuotanto vastaa maanomistuksen ja huoneistojen sekä paikkatietojen ja paikannuksen palvelukokonaisuuksista.

Tuotantotoimintayksikön (tuotannon) tehtävänä on Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (1025/2018) tarkoitetusti huolehtia yhdessä paikkatietokeskuksen kanssa paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa niihin liittyviä asiantuntijapalveluja yhteiskunnan käyttöön huolehtimalla maan vertausjärjestelmien, kuten koordinaattien, korkeuden ja painovoiman, tieteellisestä perustasta ja laadusta sekä koordinoimalla niihin liittyviä valtakunnallisia perusmittauksia.

Tuotannon tehtävänä on erityisesti:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta, huolehtia kiinteistötietojärjestelmän perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja järjestelmän kehittämisestä sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä ja huoneistoja koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja huoneistotietojärjestelmän pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä;

4) edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja sekä toimialan muita tietoja;

5) huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä;

6) huolehtia valtakunnan rajankäyntiin liittyvistä tehtävistä;

7) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä; sekä

8) huolehtia INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvistä Maanmittauslaitokselle kuuluvista asiantuntija- ja tukipalveluista, paikannuksen tukipalveluista ja referenssijärjestelmien käyttöönoton tuesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön.

Tuotantotoimintayksikköä johtaa ylijohtaja. Tuotannosta vastaavat seitsemän tulosyksikköä, jotka ovat uudet kiinteistöt ja maanmittaus, lunastus ja arviointi, kiinteistörakenteen kehittämispalvelut, huoneistojen ja kiinteistöjen omistuksen palvelut, rekisteripalvelut, peruspaikkatietopalvelut sekä tietopalvelut. Tulosyksiköitä johtavat tulosyksiköiden johtajat. Tulosyksiköt jakaantuvat vastuualueisiin, joiden päällikköinä toimivat vastuualuepäälliköt, jotka johtavat tuotantoa omalla vastuualueellaan.

Tuotannon johtotiimi avustaa ylijohtajaa yksikön johtamisessa ja varmistaa tulosyksiköiden välisen yhteistyön sekä resurssien riittävyyden. Johtotiimiin kuuluvat ylijohtaja ja tulosyksiköiden johtajat.

9 §
Tietohallinto

Tietohallinto vastaa IT-tuotannon ja kehityspalvelujen palvelukokonaisuudesta.

Tietohallinto (Mitpa) vastaa Maanmittauslaitoksen IT- ja kehityspalveluista, tiedonhallinnasta ja arkistopalveluista. Tietohallinto tukee keskushallintoa laitostason koordinointia vaativissa digitalisaatio-, jatkuvuudenhallinta-, riskienhallinta-, turvallisuus-, kokonaisarkkitehtuuri- ja standardisointitehtävissä sekä tuottaa näihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Tietohallinto vastaa myös Maanmittauslaitoksen kehittämismallista ja IT-palvelutuotantomallista. Lisäksi tietohallinto vastaa Maanmittauslaitoksen IT- ja kehityspalvelujen tuottajakumppaneiden hallinnasta ja IT-hankinnoista sekä teknisten IT- ja rajapintapalvelujen integraattoreiden ja muiden toimijoiden kanssa tehtävästä teknisestä yhteistyöstä.

Tietohallintoa johtaa tietohallintojohtaja. Tietohallinnossa on kolme osastoa, jotka ovat IT-palvelutuotanto, kehityspalvelut ja hallintapalvelut. Osastoja johtavat osastonjohtajat. Osastot jakaantuvat vastuualueisiin, joiden päällikköinä toimivat vastuualuepäälliköt.

Tietohallinnon johtotiimi avustaa tietohallintojohtajaa yksikön johtamisessa, varmistaa IT-palvelutuotannon ja kehittämispalvelujen toteutumisen sekä resurssien riittävyyden. Tietohallinnon johtotiimiin kuuluvat tietohallintojohtaja, osastonjohtajat ja vastuualuepäälliköt. Johtotiimi kehittää Maanmittauslaitoksen kehittämismallia, tietohallintomallia ja IT-palvelutoimintaa sekä vastaa IT-palvelujen toteuman seurannasta ja sisäisten asiakkaiden palvelukokemuksen jatkuvasta parantamisesta.

10 §
Yleishallinto

Yleishallinto vastaa sisäisten palvelujen palvelukokonaisuudesta.

Yleishallinnon tehtävänä on huolehtia Maanmittauslaitoksen henkilöstöpalveluista, toimitilapalveluista, talouspalveluista, oikeuspalveluista ja viestintäpalveluista. Yleishallinto tukee lisäksi keskushallintoa laitostason koordinointia vaativissa turvallisuustehtävissä sekä laadunhallinnan tuen ja toiminnan arviointitehtävissä ja tuottaa näihin liittyviä asiantuntijapalveluita.

Yleishallintoa johtaa hallintojohtaja. Yleishallinto jakaantuu vastuualueisiin, jotka toimivat suoraan hallintojohtajan alaisuudessa, ja joiden päällikköinä toimivat vastuualuepäälliköt. Oikeuspalvelujen ja talouspalvelujen tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään jäljempänä 13, 16 ja 17 §:ssä.

Yleishallinnon johtotiimi avustaa hallintojohtajaa yksikön johtamisessa ja kehittämisessä sekä varmistaa yhteistyön ja resurssien riittävyyden. Yleishallinnon johtotiimiin kuuluvat hallintojohtaja ja vastuualuepäälliköt.

11 §
Paikkatietokeskus

Paikkatietokeskus vastaa tutkimuksen palvelukokonaisuudesta.

Paikkatietokeskuksen tehtävänä on Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (1025/2018) tarkoitetusti huolehtia yhdessä tuotannon kanssa paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa niihin liittyviä asiantuntijapalveluja yhteiskunnan käyttöön huolehtimalla maan vertausjärjestelmien, kuten koordinaattien, korkeuden ja painovoiman, tieteellisestä perustasta ja laadusta sekä koordinoimalla niihin liittyviä valtakunnallisia perusmittauksia.

Paikkatietokeskuksen tehtävänä on erityisesti:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, geoinformatiikan, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian, laserkeilauksen sekä kaukokartoituksen aloilla;

2) huolehtia geodeettisesta, fotogrammetrisesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta paikkatietojen metrologiasta;

3) suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten mittanormaaleja sekä toimia pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona;

4) kehittää ja kokeilla geodesian, paikkatietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoituksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää näiden käyttöönottoa; sekä

5) julkaista tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.

Paikkatietokeskusta johtaa ylijohtaja. Paikkatietokeskuksessa on neljä tutkimusosastoa: geodesia ja geodynamiikka, geoinformatiikka ja kartografia, kaukokartoitus ja fotogrammetria sekä navigointi ja paikannus. Tutkimusosastoja johtavat osastonjohtajat. Tutkimusosastot jakautuvat tutkimusryhmiin. Tutkimusryhmässä esimiehenä toimii 25 §:ssä tarkoitetuissa asioissa tutkimusryhmäpäällikkö. Paikkatietokeskuksessa on lisäksi tutkimuksen tukipalvelut -ryhmä. Tutkimuksen tukipalvelut -ryhmän esimiehenä toimii 25 §:ssä tarkoitetuissa asioissa kehityspäällikkö.

Paikkatietokeskuksen johtotiimi avustaa ylijohtajaa yksikön johtamisessa ja kehittämisessä. Paikkatietokeskuksen johtotiimiin kuuluvat ylijohtaja, osastonjohtajat, kehityspäällikkö, tutkimusryhmäpäälliköt ja tutkimusprofessorit.

RATKAISUVALLAN KÄYTTÄMINEN JA MUUT MÄÄRÄYKSET
12 §
Hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausta koskevat asiat

Pääjohtaja päättää hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta Maanmittauslaitoksessa.

Päätökset hyvän tieteellisen käytännön loukkausta koskevan esiselvityksen käynnistämisestä tekee pääjohtaja. Pääjohtaja päättää myös hyvän tieteellisen käytännön loukkausta koskevan tutkinnan käynnistämisestä ja tutkintaryhmän asettamisesta sekä ratkaisee, onko hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu. Pääjohtaja ratkaisee tässä kohdassa tarkoitetut hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausta koskevat asiat esittelystä.

13 §
Työsuhdekeksinnöt ja patentit

Työsuhdekeksintöön perustuvien oikeuksien ottamisesta ja hyödyntämisestä sekä patenttihakemuksen tekemisestä päättää pääjohtaja toimintayksikön johtajan esittelystä. Patentin hakemisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä vastaavat kuitenkin toimintayksikön johtaja ja keksijä. Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai yleishallinnon oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä Maanmittauslaitokselle patentinhaltijana kuuluvat asiat.

14 §
Rekisterien pitämisessä edellytettävät määräykset

Kiinteistörekisterin, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin, kiinteistöjen kauppahintarekisterin, kaupanvahvistajarekisterin, yksityistierekisterin, huoneistotietojärjestelmän sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisessä edellytetyt määräykset antaa tuotannon asianomaisen tulosyksikön johtaja.

15 §
Eräät tuotannon päätökset ja suostumukset

Uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (1423/2014) tarkoitetut päätökset tuen myöntämisestä uusjakohankkeelle ja investointitukipäätökset tekee kiinteistörakenteen kehittämispalvelujen tulosyksikön johtaja kiinteistörakenteen kehittämispalvelujen pohjoisen Suomen vastuualuepäällikön esittelystä. Sanotussa laissa tarkoitetut perintäpäätökset tekee kiinteistörakenteen kehittämispalvelujen tulosyksikön johtaja kiinteistörakenteen kehittämispalvelujen läntisen Suomen vastuualuepäällikön esittelystä.

Kiinteistörakenteen kehittämispalvelujen tulosyksikön kiinteistörakenteen kehittämispalvelujen läntisen Suomen vastuualuepäällikkö antaa Maanmittauslaitoksen suostumuksen panttioikeuden haltijana sekä tekee päätökset panttioikeuden haltijana uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (1423/2014) tarkoitetun lainan lakisääteistä panttioikeutta koskeviin muutoksiin ja poistamisiin esittelystä.

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) tarkoitetut Maanmittauslaitoksen päätökset tekee ja määräykset antaa lunastuksen ja arvioinnin tulosyksikön johtaja tai hänen määräämänsä esittelystä. Kaupanvahvistajista annetussa laissa (573/2009) ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetussa laissa (1197/1997) tarkoitetut Maanmittauslaitoksen ratkaisut tekee ja määräykset antaa rekisteripalvelujen tulosyksikön johtaja tai hänen määräämänsä esittelystä.

Tuotannon asianomaisen tulosyksikön asianomaisen vastuualueen vastuualuepäällikkö tekee esittelystä Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitushakemuksen hylkäämistä ja toimitusmääräyksen epäämistä koskevat päätökset, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitetut asiakirjan tai tietojen antamatta jättämistä koskevat päätökset sekä kielilaissa (423/2003) tarkoitetut asiakirjasta annettavaa maksutonta virallista käännöstä tai virallisen käännöksen antamatta jättämistä koskevat päätökset.

16 §
Puhevallan käyttö

Maanmittauslaitokseen kohdistuvan haasteen voivat pääjohtajan lisäksi ottaa yksin vastaan oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö.

Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja käyttää Maanmittauslaitoksen puhevaltaa tuomioistuimissa vireillä olevissa hallintolainkäyttö-, rikos- ja riita-asioissa, päättää riita-asioiden sopimisesta ja tällöin toiselle osapuolelle mahdollisesti suoritettavan rahakorvauksen määrästä sekä päättää Maanmittauslaitosta koskevan epäillyn rikosasian ilmoittamisesta esitutkintaviranomaiselle.

17 §
Eräiden oikeudellisten ja vastaavien asioiden ratkaisuvallasta

Yleishallinnon oikeuspalvelut esittelee keskushallinnon ratkaistavaksi toimitusmääräyksen epäämistä koskevista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 278 §:n 2 momentissa tarkoitetut purkuesitykset, saavutettavuuskanteluun ja saavutettavuusselvityspyyntöön valvontaviranomaiselle annettavat lausunnot, muut kuin pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyt hallintokantelut sekä maakaaren (540/1995) 13 luvun 6 §:ssä tarkoitetut vahingonkorvausta tai takautumisoikeutta koskevat asiat. Lisäksi yleishallinnon oikeuspalvelut vastaa oikeudellisista sopimus- ja hankintakonsultaatioista sekä laitostasoisesta sopimushallinnasta.

Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä muut kuin 1 momentissa tarkoitetut valtioon kohdistuvat vahingonkorvausta tai takautumisoikeutta koskevat asiat, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 31 kohdassa tarkoitetut asiakirjojen salassapitoa koskevat asiat, rekisterien käyttölokitietoihin kohdistuvat selvityspyynnöt ja niihin liittyvät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetut tietopyynnöt, eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetussa laissa (659/1967) ja varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetussa laissa (325/2013) tarkoitetut viranomaistiedusteluja koskevat asiat sekä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 15–22 artiklaan perustuvat rekisteröidyn pyynnöt.

Yleishallinnon talouspalvelujen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä ja antaa esittelystä lausunnot yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993), yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993), konkurssilaissa (120/2004) ja ulosottokaaressa (705/2007) tarkoitetut Maanmittauslaitokselle velkojana ja pantinhaltijana kuuluvat asiat ja lausunnot lukuun ottamatta edellä 15 §:n 2 momentissa ja 16 §:ssä tarkoitettuja asioita, suostumuksia ja lausuntoja sekä jäljempänä 18 §:ssä tarkoitettuja tuomioistuimille muutoksenhakuasioissa annettavia lausuntoja.

Tulosyksikön johtaja, osastonjohtaja tai yleishallinnossa vastuualueen vastuualuepäällikkö ratkaisee esittelystä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 10 §:ssä tarkoitetun saavutettavuuspalautteen.

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 33 ja 34 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen tekee asianomaisen tulosyksikön johtaja tai osastonjohtaja taikka yleishallinnossa asianomainen vastuualuepäällikkö esittelystä.

18 §
Hankintapäätösten ja sopimusten tekeminen sekä lausuntojen antaminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) nojalla tehtävät hankintapäätökset, hankintapäätöksen oikaisuvaatimusta koskevat päätökset ja Maanmittauslaitoksen taloussäännössä määrätyn pienhankintarajan määräiset tai sen ylittävät, mutta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) säädettyjen kansallisten kynnysarvojen alle jäävät hankintapäätökset tekee ja hankintasopimukset allekirjoittaa asianomaisen toimintayksikön johtaja tai hänen määräämänsä esittelystä. Maanmittauslaitoksen taloussäännössä määrätyn pienhankintarajan alittavia vähäisiä pienhankintoja koskevien tilausten ja ostojen tekemisestä päättää asianomaisen toimintayksikön johtaja tai hänen määräämänsä. Hankinnoista, tavaraa tai palvelua koskevasta tilauksesta, sopimuksesta tai muusta sitoumuksesta menon maksamiseen määrätään lisäksi Maanmittauslaitoksen taloussäännössä.

Maanmittauslaitosta koskevat laitostasoiset yhteistyösopimukset tekee ja allekirjoittaa pääjohtaja tai hänen määräämänsä. Muut sopimukset allekirjoittaa asianomaisen toimintayksikön johtaja tai hänen määräämänsä. Kaikki tässä momentissa tarkoitetut sopimukset allekirjoitetaan Maanmittauslaitokseen palvelussuhteessa olevan esittelystä. Myös ratkaisija voi toimia esittelijänä, jos kysymyksessä olevan sopimuksen osalta on nimenomaisesti näin erikseen määrätty.

Maanmittauslaitosta koskevat laitostasoiset lausunnot allekirjoittaa pääjohtaja tai hänen määräämänsä. Oikeudellisten asioiden johtamisesta vastaava keskushallinnon johtaja tai oikeuspalvelujen vastuualuepäällikkö allekirjoittaa tuomioistuimille muutoksenhakuasioissa ja hallintolainkäyttöasioissa annettavat lausunnot. Muut lausunnot allekirjoittaa asianomainen toimintayksikön johtaja tai hänen määräämänsä. Kaikki tässä momentissa tarkoitetut lausunnot allekirjoitetaan Maanmittauslaitokseen palvelussuhteessa olevan esittelystä.

19 §
Asian käsittely sekä käsittelyjärjestys tietyissä tapauksissa

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) nojalla tehtävät kiinteistötietojärjestelmän käyttölupaa koskevat päätökset, kaupanvahvistajista annetussa laissa (573/2009) tarkoitetut kaupanvahvistajan määräämistä koskevat päätökset ja kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamista koskevat päätökset sekä muut hallintopäätökset ratkaistaan esittelystä asianomaisessa toimintayksikössä, ellei toisin säädetä tai määrätä.

Asia, joka koskee keskushallinnon tai useamman toimintayksikön tehtäviä, käsitellään keskushallinnossa tai siinä yksikössä, jonka tehtäviin asia pääasiallisesti kuuluu. Jos on epäselvää, mihin asian ratkaiseminen kuuluu, asian käsittelyjärjestyksen ratkaisee pääjohtaja.

Toimintayksikön johtaja ratkaisee kaikki muut kuin edellä tarkoitetut yksikkönsä vastuutehtäviin kuuluvat asiat, jollei hän ole siirtänyt päätösvaltaa tulosyksikköön tai osastoon kuuluvalle virkamiehelle, eikä pääjohtaja ole määrännyt muuta asian ratkaisemisesta. Toimintayksikön johtaja voi ottaa ratkaistavakseen minkä tahansa yksikköönsä kuuluvan hallinnollisen asian, jollei pääjohtaja ole määrännyt muuta asian ratkaisemisesta.

RATKAISUVALLAN KÄYTTÄMINEN ERÄISSÄ HENKILÖSTÖÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
20 §
Nimittäminen virkaan sekä työsopimuksen tekeminen

Pääjohtaja nimittää ylijohtajan, tietohallintojohtajan, hallintojohtajan, henkilöt keskushallinnon virkoihin, paikkatietokeskuksen osastonjohtajan ja tutkimusprofessorin. Toimintayksikön johtaja nimittää muut välittömät alaisensa. Muuhun toimintayksikön virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen tekee kirjallisen nimityspäätöksen tulosyksikön johtaja, osastonjohtaja tai yleishallintoyksikössä hallintojohtaja ilman esittelyä.

Toimivalta työsopimuksissa määräytyy edellä 1 momentissa säädetysti sillä poikkeuksella, että tuotannon, tietohallinnon tai yleishallinnon vastuualuepäällikkö allekirjoittaa välittömän alaisensa työsopimuksen Maanmittauslaitoksen puolesta kuultuaan ensin omaa esimiestään, joka hyväksyy työsopimuksen valtiohallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmässä.

21 §
Ylimmän johdon palvelussuhteen ehdot

Pääjohtaja päättää ilman esittelyä keskushallinnon virkamiesten ja toimintayksiköiden johtajien palkkauksesta, muista palvelussuhteen ehdoista ja palvelussuhteeseen liittyvistä etuuksista sekä valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun virkasopimuksen tekemisestä virkamiehen kanssa.

22 §
Sivutoimilupa ja sivutoimen vastaanottamisen tai pitämisen kieltäminen

Jos sivutoimi edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, keskushallinnon virkamiehelle ja toimintayksikön johtajalle sivutoimiluvan myöntää ja luvan peruuttaa pääjohtaja ilman esittelyä. Jos sivutoimi edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, toimintayksikön johtaja myöntää sivutoimiluvan välittömille alaisille ja peruuttaa luvan ilman esittelyä. Tulosyksikön johtaja, osastonjohtaja ja hallintojohtaja myöntää sivutoimiluvan asianomaisen yksikön virkamiehille ja peruuttaa luvan ilman esittelyä.

23 §
Terveydentilaselvitykseen määrääminen virkamieslain 19 §:n tai työterveyshuoltolain 3 luvun 13 §:n perusteella

Pääjohtaja päättää keskushallinnon johtajan tai virkamiehen ja toimintayksikön johtajan määräämisestä terveydentilaselvitykseen ilman esittelyä. Toimintayksikön johtaja päättää välittömän alaisensa määräämisestä terveydentilaselvitykseen ilman esittelyä. Tuotannon tulosyksikön johtaja päättää tulosyksikön henkilöstön määräämisestä terveydentilaselvitykseen esittelystä. Paikkatietokeskuksen ja tietohallinnon osastonjohtaja päättää osastolla työskentelevien määräämisestä terveydentilaselvitykseen esittelystä. Yleishallinnon hallintojohtaja päättää toimintayksikössään työskentelevien määräämisestä terveydentilaselvitykseen esittelystä.

24 §
Kirjallinen varoitus

Kirjallisen varoituksen antaa pääjohtaja keskushallinnon johtajalle ja virkamiehelle sekä toimintayksikön johtajalle ilman esittelyä. Toimintayksikön johtaja antaa välittömälle alaiselleen kirjallisen varoituksen ilman esittelyä. Tuotannon tulosyksikön johtaja antaa tulosyksikön henkilöstölle kirjallisen varoituksen esittelystä. Paikkatietokeskuksen ja tietohallinnon osastonjohtaja antaa kirjallisen varoituksen osastolla työskenteleville esittelystä. Yleishallinnon hallintojohtaja antaa kirjallisen varoituksen toimintayksikössään työskenteleville esittelystä.

25 §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöasioissa

Henkilöstöä koskevissa ratkaisuissa esimiehet noudattavat Maanmittauslaitoksen henkilöstöjohtamisen periaatteita ja linjauksia henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseksi.

Maanmittauslaitoksen henkilöstöasioista, kuten palkkauksesta, virkavapauksista, nimitysratkaisuista ja poissaolojen käsittelystä, huolehditaan valtiohallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmässä.

Virkamiehen esimies päättää ilman esittelyä vuosilomista, sairauslomista, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaista sekä muista ei-harkinnanvaraisista poissaoloista valtiohallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmässä.

Toisen tehtävän hoitamista varten myönnettäviä virkavapauksia, muita harkinnanvaraisia poissaoloja ja muita vastaavia palvelussuhteisiin liittyviä valtiohallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmässä käsiteltäviä asioita koskien ratkaisuvalta määräytyy siten, että virkamiehen esimies toimii esittelijänä ja asian ratkaisee esimiehen esimies.

26 §
Työntekijät

Mitä edellä on sanottu virkamiehistä, sovelletaan soveltuvin osin myös työntekijöihin.

VOIMAANTULO
27 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja sillä kumotaan joulukuun 18 päivänä 2019 annettu ja tammikuun 1 päivänä 2020 voimaan tullut Maanmittauslaitoksen työjärjestys (1290/2019).

Helsingissä helmikuun 22 päivänä 2021

Pääjohtaja
Arvo Kokkonen

Maanmittausneuvos
Markku Markkula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.