153/2021

Helsingissä 19.2.2021

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 12 §:n 4 momentin ja 21 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle

Kokeilualueen kunnan tulee antaa työvoimapoliittinen lausunto ilman aiheetonta viivytystä. Lausunto tulee antaa kuitenkin seitsemän kalenteripäivän kuluessa siitä, kun kokeilualueen kunnan asiakas on toimittanut kunnalle lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt, jollei asian laadusta, laajuudesta tai muusta erityisestä syystä johdu muuta.

Työ- ja elinkeinotoimistoa koskevasta määräajasta antaa työvoimapoliittinen lausunto kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen säädetään työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (1556/2016).

2 §
Työvoimapoliittisen lausunnon antamistapa

Kokeilualueen kunnan antama työvoimapoliittinen lausunto toimitetaan Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle elektronisena linjasiirtona tai tarvittaessa kirjallisesti.

3 §
Tieto työllistymistä edistävän palvelun järjestämisestä

Jos kokeilualueen kunnan asiakas osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, joka järjestetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §:n 1 tai 2 momentin mukaisen velvoitteen perusteella, palvelun järjestämisperusteesta on mainittava kokeilualueen kunnan palvelun alkaessa antamassa työvoimapoliittisessa lausunnossa.

4 §
Yhteistyöelimen kokoonpano

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 21 §:ssä tarkoitetussa yhteistyöelimessä on edustaja mainitun lain 3 §:ssä tarkoitetun kokeilualueen työ- ja elinkeinotoimistosta ja kustakin kunnasta sekä alueella toimivaltaisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Jos kokeilualueen kunta on siirtänyt järjestämisvastuunsa toiselle samaan kokeilualueeseen kuuluvalle kunnalle tai kokeilualueen kuntien perustamalle kuntayhtymälle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, yhteistyöelimessä on edustaja siitä kunnasta tai kuntayhtymästä, jolle tehtävät on siirretty. Kokeilualueen kunta voi valtuuttaa samaan kokeilualueeseen kuuluvan kunnan osallistumaan yhteistyöelimeen puolestaan.

Yhteistyöelimessä voi 1 momentissa tarkoitettujen edustajien lisäksi olla edustettuina muitakin tahoja, jos 1 momentissa tarkoitetut edustajat niin sopivat.

5 §
Yhteistyöelimessä käsiteltävät asiat

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 21 §:ssä tarkoitetussa yhteistyöelimessä käsiteltäviä yhteistyön osa-alueita ovat:

1) asiakkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saatavuuden ja työttömyysturvan suhteen;

2) asiakkaiden oikeuksien toteutuminen;

3) alueen työllisyystilanne ja asiakasmäärien kehitys;

4) toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus;

5) kokeilualueen resurssien käyttö ja riittävyys;

6) ostopalveluhankinnat alueella;

7) määrärahojen käytön alueellinen seuranta;

8) työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa tarkoitettujen palvelujen yhteensovittaminen kuntien yleisen toimialan palvelujen kanssa;

9) työvoima- ja yrityspalvelujen koordinaatio;

10) sopiminen yritys- ja työnantajapalvelujen toimintamallista;

11) asiakasprosessien sujuvuus;

12) henkilöstön työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä muut henkilöstöasiat;

13) yhteistyön sujuvuus.

Yhteistyöelimessä voidaan lisäksi käsitellä muita asioita, jos 4 §:ssä tarkoitetut edustajat niin sopivat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2023.

Helsingissä 19.2.2021

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Eeva Vartio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.