134/2021

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2021

Ruokaviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi

Asian vireilletulo

Janakkalassa sijaitsevan lintujen pitopaikan linnuissa on todettu Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa 10.2.2021 korkeapatogeenista H5N8-tyypin lintuinfluenssaa.

Luonnonvaraisissa fasaaneissa esiintyneen korkeapatogeenisen H5N8-tyypin lintuinfluenssan vuoksi Ruokavirasto on 22.1.2021 perustanut rajoitusvyöhykkeen samalle alueelle, jolla edellä mainittu pitopaikka sijaitsee.

Kuuleminen

Tämä päätös on tehty ilman asianosaisten kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla, koska kuuleminen voisi vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen ja kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen voisi aiheuttaa huomattavaa riskiä eläintaudin leviämisestä.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös

Ruokavirasto perustaa eläintautilain (441/2013) 33 §:n nojalla rajoitusvyöhykkeen taudin esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle.

Rajoitusvyöhyke on jaettu suojavyöhykkeeseen ja valvontavyöhykkeeseen. Suojavyöhykkeen raja sijaitsee kolmen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Valvontavyöhykkeen raja sijaitsee kymmenen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Suojavyöhyke sisältyy valvontavyöhykkeeseen.

Rajoitusvyöhykkeen, suojavyöhykkeen sekä valvontavyöhykkeen tarkka sijainti ja rajat ilmenevät tämän päätöksen oheen liitetystä kartasta (Liite 1).

Edellä mainittu Ruokaviraston luonnonvaraisissa fasaaneissa esiintyneen lintuinfluenssan vuoksi 22.1.2021 antama päätös (513/04.01.02.00.00/2021) rajoitusvyöhykkeen perustamisesta jää toistaiseksi sellaisenaan voimaan.

Eläintaudin leviämisen estämiseksi Ruokavirasto päättää seuraavista toimenpiteistä:

Suojavyöhykettä koskevat toimenpiteet
Suojavyöhykkeellä sijaitsevien pitopaikkojen tarkastaminen

– Kunnaneläinlääkärin tulee käydä kaikissa suojavyöhykkeellä sijaitsevissa eläinten pitopaikoissa, joissa siipikarjaa pidetään kaupallista lihan tai munantuotantoa varten. Käynnin yhteydessä on tarkastettava linnut ja niitä koskeva kirjanpito sekä tarvittaessa otettava näytteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta.

– Kunnaneläinlääkärin tulee tarkastaa muut kuin edellä mainitut siipikarjan pitopaikat ennen suojavyöhykkeen lakkauttamista.

– Kunnaneläinlääkärin tulee pitää luetteloa tekemistään tarkastuskäynneistä ja niiden tuloksista.

Suojavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on suljettava kaikki linnut sisätiloihin.

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, että pitopaikoissa käyvien henkilöiden ajoneuvot pestään ja desinfioidaan tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.

– Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtaa jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin että eläinsuojassa käytettävien jalkineiden ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa, sekä heidän on pestävä ja desinfioitava kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on varattava pitopaikan sisäänkäynnin ja uloskäynnin yhteydessä mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin.

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on pidettävä luetteloa pitopaikassa käyvistä henkilöistä, lukuun ottamatta sellaisia henkilöitä, jotka vierailevat teurastamossa tai rajatarkastusasemalla taikka sellaisessa pitopaikassa kuten eläintarhassa tai villieläinpuistossa, jossa he eivät pääse suoraan kosketukseen lintujen tai niiden oleskelupaikkojen kanssa.

Siipikarjaa ja muita vankeudessa pidettäviä lintuja sekä niiden munia ja raatoja koskeva siirtokielto

Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

– siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen sekä niiden raatojen ja munien kuljettaminen suojavyöhykkeellä, lukuun ottamatta maanteitse tai rautateitse pysähtymättä ja lastia purkamatta tapahtuvaa kauttakuljetusta, raatojen kuljettamista suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta suoraan hävitettäväksi tai käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti sekä valvontaviranomaisen eläintautitutkimuksia varten ottamien näytteiden kuljettamista;

– siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen päästäminen suojavyöhykkeellä pitopaikan ulkopuolelle; sekä

– suojavyöhykkeellä pidettävien riistanistutukseen tarkoitettujen lintujen laskeminen luontoon.

Muita eläimiä koskeva siirtokielto

– Muiden eläinten kuin lintujen tuominen suojavyöhykkeellä sijaitsevaan lintujen pitopaikkaan ja vieminen sieltä pois on kiellettyä. Kielto ei koske sellaisia yksinomaan ihmisten asuintiloissa pidettäviä eläimiä, jotka eivät pääse tekemisiin siipikarjan, muiden vankeudessa pidettävien lintujen, niiden häkkien, eläinsuojien tai ulkotarhojen kanssa.

Lihaa koskeva siirtokielto

– Siipikarjasta saadun lihan luovuttaminen suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta taikka teurastamosta tai sen yhteydessä olevasta laitoksesta on kiellettyä.

– Kielto ei koske teurastamosta tai laitoksesta luovutettavaa lihaa, joka

– on saatu linnuista, jotka on teurastettu vähintään 21 vuorokautta ennen arvioitua korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tuloa suojavyöhykkeellä sijaitsevaan pitopaikkaan ja on siitä lähtien pidetty täysin erillään myöhemmin saadusta lihasta;

– on peräisin suojavyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevasta pitopaikasta ja on kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn ajan pidetty täysin erillään suojavyöhykkeeltä peräisin olevasta lihasta;

– on saatu suojavyöhykkeeltä peräisin olevasta siipikarjasta ja merkitty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (15/14) liitteen 2 mukaisella terveysmerkillä ja joka lähetetään vyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevaan laitokseen käsiteltäväksi edellä mainitun asetuksen liitteen 1 mukaisesti tai on saatu suojavyöhykkeeltä peräisin olevasta siipikarjasta, merkitty asetuksen liitteen 2 mukaisella terveysmerkillä ja käytetään Suomessa.

Lannan ja käytetyn pehkun kuljetusta ja levittämistä koskeva kielto

– Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen lannan tai käytetyn pehkun kuljettaminen pois suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta ja levittäminen suojavyöhykkeellä sijaitsevassa pitopaikassa on kiellettyä.

Kuljetusvälineiden desinfiointi

– Kuljetusvälineet, joita on käytetty siipikarjan, muiden vankeudessa pidettyjen lintujen, niiden lihan, munien ja raatojen, siipikarjanrehun, lannan ja käytetyn pehkun kuljetuksiin suojavyöhykkeellä ja jotka voivat olla lintuinfluenssaviruksen saastuttamia, on pestävä ja desinfioitava ennen uutta kuljetusta ja mahdollisimman pian lastin purkamisen jälkeen.

Suojavyöhykettä koskevat poikkeusluvat

Eläintautilain 38 §:n nojalla aluehallintovirasto voi maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (15/14) 7 luvun mukaisesti myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa edellä mainituista toimenpiteistä ja kielloista, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviämisen vaaraa.

Valvontavyöhykettä koskevat toimenpiteet
Valvontavyöhykkeellä toteutettavat toimenpiteet tartunnan leviämisen estämiseksi

– Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden tulee huolehtia siitä, että pitopaikoissa käyvien henkilöiden ajoneuvot pestään ja desinfioidaan tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.

– Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtamaan jalkineet eläinsuojien sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin, että eläinsuojissa käytettävien jalkineiden ja eläinsuojien ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa, sekä heidän on pestävä ja desinfioitava kätensä eläinsuojaan tullessaan ja sieltä poistuessaan.

– Pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden tulee varata mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin.

Siipikarjan ja niiden munien kuljettamista koskeva kielto

– Siipikarjan ja niiden munien kuljettaminen valvontavyöhykkeellä, valvontavyöhykkeen ulkopuolelle sekä valvontavyöhykkeen ulkopuolelta valvontavyöhykkeelle on kiellettyä. Kielto ei koske siipikarjan ja niiden munien kuljettamista valvontavyöhykkeen halki maanteitse tai rautateitse pysähtymättä tai lastia purkamatta.

Muita eläimiä koskeva siirtokielto

– Muiden kotieläinten kuin siipikarjan tuominen valvontavyöhykkeellä sijaitsevaan siipikarjan pitopaikkaan ja vieminen sieltä pois on kiellettyä. Kielto ei koske yksinomaan ihmisten asuintiloissa pidettäviä kotieläimiä, jotka eivät pääse kosketukseen siipikarjan, muiden vankeudessa pidettävien lintujen tai siipikarjan häkkien, eläinsuojien tai ulkotarhojen kanssa.

– Muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen valvontavyöhykkeellä järjestettäviin eläinnäyttelyihin, kilpailuihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin sekä valvontavyöhykkeellä pidettävien riistanistutukseen tarkoitettujen lintujen laskeminen luontoon on kiellettyä.

Lannan kuljetusta ja levittämistä koskeva kielto

– Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen lannan sekä käytetyn pehkun kuljettaminen pois valvontavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta tai levittäminen valvontavyöhykkeellä on kiellettyä.

Kuljetusvälineiden desinfiointi

– Kuljetusvälineet, joita on käytetty siipikarjan, muiden vankeudessa pidettyjen lintujen, niiden lihan, munien ja raatojen, siipikarjanrehun, lannan ja käytetyn pehkun kuljetuksiin valvontavyöhykkeellä ja jotka voivat olla lintuinfluenssaviruksen saastuttamia, on pestävä ja desinfioitava ennen uutta kuljetusta ja mahdollisimman pian lastin purkamisen jälkeen.

Valvontavyöhykettä koskevat poikkeusluvat

Eläintautilain 38 §:n nojalla aluehallintovirasto voi maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (15/14) 9 luvun mukaisesti myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa edellä mainituista toimenpiteistä ja kielloista, jos poikkeaminen ei aiheuta taudin leviämisen vaaraa.

PERUSTELUT

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on eläintautilain 5 §:ssä tarkoitettu helposti leviävä eläintauti. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta (843/2013) korkeapatogeeninen lintuinfluenssa määritellään helposti leviäväksi eläintaudiksi.

Eläintautilain 33 §:n nojalla Ruokavirasto voi perustaa rajoitusvyöhykkeen helposti leviävän eläintaudin esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle. Rajoitusvyöhyke voidaan myös perustaa tällaista tautia koskevan virallisen eläintautiepäilyn perusteella. Eläintautilain 34 §:ssä säädetään toimenpiteistä, joihin Ruokavirasto voi ryhtyä, mikäli se on välttämätöntä eläintaudin levämisen estämiseksi tai ihmisten terveyden suojaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta (15/14) säädetään tarkemmin suojavyöhykettä ja valvontavyöhykettä koskevista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä. Yllä päätösosassa määrätyt toimenpiteet ovat sellaisia, joista on säädetty tarkemmin eläintautilain 34 §:ssä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (15/14). Toimenpiteet ovat välttämättömiä maassa todetun lintuinfluenssan vastustamiseksi sekä taudin leviämisen estämiseksi.

Rajoitusvyöhykkeen, suojavyöhykkeen ja valvontavyöhykkeen osien rajoja määritettäessä Ruokavirasto on ottanut huomioon maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset tekijät sekä valvontamahdollisuudet.

TIEDOKSIANTO

Tämän päätöksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mitä hallintolain (434/2003) 9 ja 10 luvussa säädetään hallintopäätöksen tiedoksiannosta. Tämä päätös tulee voimaan välittömästi sen antamisen jälkeen.

Päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on asianmukaisesti ja riittävällä tavalla tiedotettava päätöksestä alueen ja vyöhykkeen sijaintikunnissa. Päätöksestä tiedotetaan lisäksi erikseen niitä pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita, jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita päätös koskee.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Eläintautilaki (441/2013) 1–6, 33–37, 84 ja 116 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta (15/14) 1–2, 18, 23–29 ja 38–43 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta (843/2013) 1–3 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 7–8 ja 10 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2021

Pääjohtaja
Antti-Jussi Oikarinen

Osastonjohtaja
Terhi Laaksonen

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa ylitarkastaja Tiia Tuupanen puh. 0295 205 107 tai sähköpostitse (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi)

LIITTEET

1) Kartta rajoitusvyöhykkeestä

2) Valitusosoitus

JAKELU

Maa- ja metsätalousministeriö

Aluehallintovirastot

Janakkalan kunta

Lopen kunta

Hämeenlinnan kaupunki

Kunnaneläinlääkärit

Rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevat siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen pitopaikat

Liite 1: Kartta rajoitusvyöhykkeestä

Liite 2

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

VALITUSAIKA

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

– Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta.

– Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.

– Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

– Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

– Jos päätös on annettu asianosaisen suostumuksella tiedoksi sähköisenä viestinä sähköpostilla, katsotaan asianosaisen saaneen sen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ

Valituksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

– vaatimusten perustelut;

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valitukseen on liitettävä:

– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

– asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

VALITUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen. Oikeuslaitoksen internetsivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 260 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Muutoksenhakija on maksun suorittamisesta vapaa, jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi. (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja oikeusministeriön asetus 1383/2018)

YHTEYSTIEDOT
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Osoite: Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Puhelinvaihde: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00–16.15

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.