126/2021

Helsingissä 4.2.2021

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 10 b §, sellaisena kuin se on asetuksessa 53/2014,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 13 e §, sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentti asetuksessa 811/2018 sekä 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 13 e § asetuksessa 1150/2017, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a luku seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (714/2018), ammatillisesta koulutuksesta annetusta laissa (531/2017), tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa (1215/2020), vapaasta sivistystyötä annetusta laissa (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitettujen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista.


2 §
Rehtorin kelpoisuus

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaavaksi rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on riittävä työkokemus sekä opettajan että muissa opetusalan tehtävissä. Rehtori on tällöin kelpoinen vastamaan myös samassa oppilaitoksessa järjestettävästä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta.


3 §
Kielitaitovaatimukset

Rehtorilla tulee olla oppilaitoksen opetuskielessä tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa järjestämisluvassa määrätyssä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Jos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämisluvassa on määrätty opetuskielestä, rehtorilla tulee olla myös tässä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.


13 e §
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettua työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tämän asetuksen 16 §:ssä säädetty vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuus.

5 a luku

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

17 a §
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuus

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 3 luvussa säädetty kelpoisuus lukuun ottamatta 5 a ja 7 §:ssä säädettyä kelpoisuutta, 4 luvussa säädetty kelpoisuus taikka ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus.

Jos valmentavan koulutuksen aikana suoritetaan perusopetuslaissa, lukiolaissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja opintoja, sovelletaan, mitä tässä asetuksessa säädetään asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuudesta.

17 b §
Erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuus tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettua erityistä tukea on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tämän asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus, 11 a §:ssä tarkoitettu erityisopettajan kelpoisuus tai 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuus.

Jos tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestetään vaativaan erityiseen tukeen oikeutetulle opiskelijalle, sovelletaan, mitä 16 §:ssä säädetään vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuudesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

Helsingissä 4.2.2021

Opetusministeri
Jussi Saramo

Hallitusneuvos
Piritta Sirvio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.