96/2021

Helsingissä 21.1.2021

Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 106 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1207/2020:

1 §
Ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä muualla säädetään tiedonantovelvollisuuksista, teleyrityksen kuluttajalle ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 106 b §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot ovat:

1) tarvittaessa edullisempien ehtojen saamiseksi edellytetty palvelun vähimmäiskäyttö tai vähimmäiskesto;

2) tarvittaessa palveluntarjoajan vaihtamiseen liittyvät maksut sekä korvaus- ja hyvitysmenettelyt vaihtoon liittyvissä viivästys- ja väärinkäyttötapauksissa;

3) ennakkoon maksettuja palveluja käytettäessä tiedot kuluttajan oikeudesta saada pyynnöstä takaisin käyttämättä jäänyt saldo;

4) tarvittaessa sopimuksen ennenaikaisen irtisanomisen johdosta perittävät maksut, maksu kuluttajalle jäävästä päätelaitteesta sekä tiedot päätelaitteen käytön eston poistamisesta;

5) tarvittaessa korvaus- ja hyvitysmenettelyt, jos palvelun laadussa on virhe tai jos palveluntarjoaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuteen liittyvässä vaaratilanteessa tai turvallisuuteen liittyvän uhan tai haavoittuvuuden ilmetessä;

6) palveluntarjoajan toimet tietoturvan vaarantuessa tai tietoturvauhkien tai -haavoittuvuuksien ilmetessä;

7) muiden kuin internetyhteyspalvelujen osalta varmistetut erityiset laatumuuttujat.

2 §
Ennen henkilöiden välistä sähköisen viestinnän palvelua tai internetyhteyspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Teleyrityksen kuluttajalle ennen henkilöiden välistä sähköisen viestinnän palvelua tai internetyhteyspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ovat 1 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi:

1) tarvittaessa palvelun laadun vähimmäistasot eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 104 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuntaviivat huomioon ottaen;

2) tarvittaessa teleyrityksen toimittamien päätelaitteiden käytölle asetetut ehdot;

3) sopimukseen sisältyvät erityiset hinnastot ja palvelut sekä tarvittaessa laskutuskauteen sisältyvät viestintämäärät ja lisäviestintäyksikköjen hinta;

4) tarvittaessa mahdollisuus siirtää edellisellä laskutuskaudella käyttämättä jäänyt viestintämäärä seuraavalle laskutuskaudelle, jos hinnasto perustuu ennalta määrättyyn viestintämäärään;

5) toiminnot, joilla kuluttaja voi seurata palvelun käyttöä ja siitä kertyviä maksuja;

6) lisämaksullisten palvelujen ja numeroiden hinnat;

7) sopimuspakettien yksittäisten osien hinnat, jos niitä tarjotaan myös erikseen;

8) menetelmät, joiden avulla kuluttaja saa ajantasaiset hintatiedot;

9) tiedot asiakastuesta sekä sitä koskevista mahdollisista maksuista;

10) ennen sopimuksen tekemistä vaadittavat henkilötiedot sekä tieto siitä, mitä henkilötietoja kerätään palvelua käytettäessä;

11) yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot vammaisille soveltuvista tuotteista ja palveluista;

12) tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

Internetyhteyspalvelujen tarjoajien tiedonantovelvollisuudesta säädetään 1 momentin ja 1 §:n lisäksi avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2120 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot.

3 §
Ennen numeroihin perustuvaa henkilöiden välistä sähköisen viestinnän palvelua koskevan sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Teleyrityksen kuluttajalle ennen numeroihin perustuvaa henkilöiden välistä sähköisen viestinnän palvelua koskevan sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ovat 1 ja 2§:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi:

1) hätäpalvelujen ja soittajan sijaintitietojen saatavuutta koskevat rajoitukset;

2) kuluttajan oikeus päättää, merkitäänkö hänen henkilötietonsa yhteystietopalveluun.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 21.1.2021

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Viestintäneuvos
Sini Wirén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.