1/2021

Helsingissä 22.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan koirien (Canis lupus familiaris) tunnistamiseen ja rekisteröintiin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) koiran haltijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka omistaa koiran tai jonka hallinnassa koira on. Koiran haltijana voi olla myös useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yhteisvastuullisesti;

2) mikrosirulla elektronista tunnistetta, jossa on radiotaajuustunnistus;

3) mikrosirun asettamiseen pätevällä henkilöllä henkilöä, jolla on eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettu pätevyys mikrosirun asettamiseen koiralle.

3 §
Tunnistamisen ja rekisteriin ilmoittamisen määräaika

Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin:

– viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä; tai

– jos se luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kuukauden ikää, ennen sen luovuttamista uudelle haltijalle.

Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla ja koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos luovutus tapahtuu ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa.

4 §
Tunnistusmerkitseminen

Koiran haltijan vastuulla on eläimen tunnistusmerkitseminen mikrosirulla, johon sisältyy koiran yksilöivä tunnistuskoodi. Mikrosiru asetetaan ensisijaisesti lapaluiden väliin tai toissijaisesti kaulan tai niskan alueelle.

Mikrosirun asettaa eläinlääkäri tai mikrosirun asettamiseen pätevä henkilö. Mikrosirun asettajan tulee pitää luetteloa kaikista asettamistaan siruista ja niiden asettamispäivämääristä, sekä myöntämistään tunnistustodistuksista.

Mikrosirua koskevista vaatimuksista säädetään lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013.

5 §
Tunnistustodistus

Kun koira on merkitty mikrosirulla, mikrosirun asettaja antaa koiran haltijalle tunnistustodistuksen.

Tunnistustodistuksessa on seuraavat tiedot:

1) koiran haltijan yhteystiedot (haltijan nimi, henkilötunnus, lähiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero);

2) koiraan asetetun mikrosirun tunnistuskoodi;

3) koiran syntymäaika tai syntymäajan puuttuessa arvio syntymäajasta;

4) koiran rotu tai rodun puuttuessa sanallinen kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä, sukupuoli ja väri;

5) koiran nimi sellaisena kuin koiran haltija on sen ilmoittanut;

6) koiran syntymämaa, jos muu kuin Suomi;

7) mikrosirun asettajan nimi ja osoite;

8) mikrosirun asettamispäivämäärä.

6 §
Rekisteröinti

Koiran haltijan on ilmoitettava tunnistustodistuksen tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Ilmoitus rekisteriin tehdään antamalla tiedot:

1) internet-palvelussa, joka vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen; tai

2) Ruokaviraston vahvistamalla lomakkeella (postitse tai sähköisesti).

Ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten tehdään Ruokavirastolle tai sen valtuuttamalle taholle.

7 §
Tietojen muutoksista ilmoittaminen

Rekisteriin ilmoitettujen tietojen muutoksesta koiran haltijan on kuukauden kuluessa ilmoitettava tiedot rekisteriin. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä alle kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutoksesta. Koiran haltijan vaihdoksesta on sekä uuden että entisen haltijan tehtävä ilmoitus mainitussa määräajassa.

Kun koira kuolee, lopetetaan tai katoaa, on koiran haltijan ilmoitettava asiasta tieto rekisteriin viimeistään kuukauden kuluessa tapahtumasta.

8 §
Luettelo mikrosirun asettamiseen pätevistä henkilöistä

Ruokavirasto tai Ruokaviraston valtuuttama taho pitää luetteloa koirien mikrosirun asettamiseen pätevistä henkilöistä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Helsingissä 22.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Anssi Welling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.