Säädökset alkuperäisinä: 2020

1100/2020
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta
1099/2020
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1098/2020
Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1097/2020
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
1096/2020
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1095/2020
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta
1094/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista vuosina 2021 ja 2022
1093/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus asetus perus- ja kasvulohkoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1092/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2021 ja 2022
1091/2020
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1090/2020
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2021 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1089/2020
Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1088/2020
Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta puolustushallinnossa annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1087/2020
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1086/2020
Laki rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta
1085/2020
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
1084/2020
Laki Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1083/2020
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1082/2020
Laki esittävän taiteen edistämisestä
1081/2020
Laki tuloverolain 115 §:n muuttamisesta
1080/2020
Laki maatilatalouden tuloverolain 8 §:n muuttamisesta
1079/2020
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta
1078/2020
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025
1077/2020
Laki tuloverolain muuttamisesta
1076/2020
Laki maatilatalouden tuloverolain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1075/2020
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
1074/2020
Laki tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta
1073/2020
Laki verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta
1072/2020
Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1071/2020
Laki tuloverolain muuttamisesta
1070/2020
Laki kuntarakennelain muuttamisesta
1069/2020
Laki saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1068/2020
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
1067/2020
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
1066/2020
Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1065/2020
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1064/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1063/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista
1062/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1061/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta
1060/2020
Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta
1059/2020
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
1058/2020
Laki valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi
1057/2020
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
1056/2020
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1055/2020
Laki koulutuksen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1054/2020
Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
1053/2020
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1052/2020
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
1051/2020
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.