1275/2020

Helsingissä 21.12.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallisarkiston hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö Kansallisarkiston tiloissa sekä yleisten tietoverkkojen välityksellä saataville saatetun aineiston ja hakemistojen käyttö on maksutonta.

Maksutonta on myös valtioneuvoston muiden ministeriöiden kuin ulkoministeriön sekä oikeuskanslerinviraston aineistojen säilyttäminen Kansallisarkiston väliarkistossa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Kansallisarkisto perii omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) Kansallisarkiston antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) Kansallisarkiston asiakirjojen sekä Kansallisarkistossa säilytettävien muiden arkistojen asiakirjojen oikeaksi todistettavat jäljennökset ja näiden asiakirjojen perusteella laadittavat todistukset ja otteet, jollei niitä ole muualla säädetty maksuttomiksi.

Tässä pykälässä tarkoitetuista muista kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista suoritteista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta Kansallisarkisto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 4 §:ssä tarkoitetut jäljennökset ja tulosteet sekä niiden lähettäminen;

2) koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) selvitykset ja tutkimukset, ellei niiden maksuista ole erikseen muuta säädetty tai määrätty;

4) toimi- ja arkistotilojen käyttö ja vuokraaminen;

5) Kansallisarkiston hallussa tämän asetuksen voimaan tullessa olevien analogisten aineistojen osalta arkistotilojen käyttö, tiedon antaminen ja tietopalvelu valtion viranomaiselle tai sen puolesta, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle;

6) Kansallisarkistolle tämän asetuksen voimaantulon jälkeen siirtyvien analogisten aineistojen osalta arkistotilojen käyttö, tiedon antaminen ja tietopalvelu valtion viranomaiselle tai sen puolesta, jos aineisto on säilytysvaiheessa sekä arkistointivaiheen osalta, mikäli Kansallisarkisto ei ole arkistolain perusteella määrännyt asiakirjaa säilytettäväksi pysyvästi alkuperäisessä tallennusmuodossa.

7) viranomaisen aineistojen sähköinen säilyttäminen, sekä tiedon antaminen ja tietopalvelu sähköisistä aineistoista viranomaiselle tai sen puolesta, kun aineisto ei ole arkistointivaiheessa tai palvelu muutoin toteutetaan viranomaisen tehtävien hoitamiseksi;

8) muut tilauksesta tuotettavat tai yksittäiselle asiakkaalle luovutettavat suoritteet.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteina päättää Kansallisarkisto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 21.12.2020

Opetusministeri
Jussi Saramo

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Liite>

MAKSUTAULUKKO

Kansallisarkiston kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

TODISTUKSET
1. Todistus 31,50 €
Asiakirjojen perusteella laaditun todistuksen, kuten esimerkiksi sukuselvityksen, tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella.
2. Oikeaksi todistettavat jäljenteet
Ensimmäinen sivu 21,00 €
kultakin seuraavalta sivulta 3,15 €
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote asiakirjoista
Sivulta 33,60 €
Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.
4. Muut maksut
Laskutuslisä laskutettaessa. 5,25 €
Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot peritään erikseen asiakkaalta.
KAUKOLAINAT
1. Mikrofilmit
Lainaerältä kotimaassa, lainaerä voi sisältää enintään 5 mikrofilmirullaa tai 500 mikrofilmikorttia. 18,90 €
Lainaerältä, joka sisältää sekä mikrofilmirullia että mikrofilmikortteja (enintään 5 rullaa ja 500 korttia). 29,40 €
Lainaerältä ulkomaille (kerralla enintään 4 rullaa tai 300 korttia). 29,40 €
2. Asiakirjat postin kautta (arkistokotelot, sidokset, aktit)
Lähetyserät pakataan enintään 15 kg:n paketteihin
Paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta. 21,00 €
Paketilta (enintään 15 kg), kaksi suuntaa. 31,50 €
3. Asiakirjat rahtilähetyksenä
Kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.
4. Muut maksut
Toimitusmaksu laskutettaessa jokaisesta laskutuserästä. 12,08 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.