1183/2020

Helsingissä 22.12.2020

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 Luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi mitä ympäristöministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1286/ 2015) säädetään, tässä ympäristöministeriön asetuksena annettavassa työjärjestyksessä säädetään ympäristöministeriön osastoista, tulosalueista, niiden tehtävistä ja niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta, johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, henkilöstön sijoittumisesta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta ministeriössä.

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan ministeriön yhteistoimintasopimusta.

Toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, ministeriön kirjanpitoyksikkötehtävistä sekä sisäisestä valvonnasta määrätään ministeriön taloussäännössä.

Sisäisestä tarkastuksesta määrätään ministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 luku

Tulosohjaus ja -johtaminen

2 §
Tulosohjaus ja -johtaminen

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen välillä sovelletaan tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista. Toiminnan tuloksellisuutta ja tulosvastuuta painotetaan ministeriön johtamisessa ja hallinnonalan virastojen ohjauksessa.

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa apunaan ministeriön johtoryhmä. Kansliapäällikkö vastaa koko ministeriön tulosjohtamisesta. Osastojen ja tulosalueiden päälliköt vastaavat tulosjohtamisesta osastoissa ja tulosalueilla.

Kansliapäällikkö johtaa ministeriön hallinnonalan virastojen tulosohjausta. Osastot ja tulosalueet huolehtivat ministeriön hallinnonalan virastojen tulosohjauksesta kukin toimialallaan. Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue vastaa ohjauksen järjestämisestä ja yhteen sovittaa hallinnonalan ohjausta.

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä toimii ministerin tukena ministeriön ja toimialaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja toimialan ohjauksesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriötä ja toimialaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät tavoitteet, linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, kehys- ja talousarvioasiat sekä muut ministerin tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, kansliapäällikkö ja osastojen päälliköt sekä ministerin erikseen määräämät muut virkamiehet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, jollei puheenjohtaja toisin määrää.

4 §
Virkajohtoryhmä

Ministeriön virkajohtoryhmä toimii ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä. Virkajohtoryhmä käsittelee ministeriön ja toimialan toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset.

Virkajohtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, osastojen päälliköt sekä kansliapäällikön erikseen määräämät muut virkamiehet.

Virkajohtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana kansliapäällikön määräämä virkamies. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

3 luku

Ministeriön organisaatio

5 §
Osastot ja tulosalueet

Ympäristöministeriössä ovat seuraavat osastot ja tulosalueet:

1) luontoympäristöosasto,

2) rakennetun ympäristön osasto,

3) ympäristönsuojeluosasto,

4) hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue sekä

5) tieto ja viestintä -tulosalue.

Osastot ja tulosalueet vastaavat ministeriön strategioiden toteuttamisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja sisäisestä valvonnasta.

6 §
Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa asioista, jotka koskevat luonnonsuojelua, maisemanhoitoa, luonnon virkistyskäyttöä, pinta- ja pohjavesien sekä merien suojelua, maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä muun luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelua, biotaloutta, biotekniikan ympäristöhaittojen ehkäisemistä, ympäristövaikutusten arviointia, ympäristön seurannan yhteensovittamista sekä alueellisen yhteistyön ympäristönsuojeluhankkeita. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä, ympäristön seurantaa, tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan sekä toimialan tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista.

7 §
Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohjauksesta ja kehittämisestä sekä erityisesti asioista, jotka koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, alueiden käytön suunnittelua, maapolitiikkaa, yhdyskuntatekniikkaa, yhdyskuntien ja rakentamisen laatua, toimivuutta ja taloudellisuutta, elinympäristön ja asumisen laatua, rakennuskannan ylläpitoa, korjausrakentamista, kulttuuriympäristön hoitoa, rakennussuojelua, rakennusvalvontaa, yhdyskuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta, meluntorjuntaa, asuntojen tuotannon, korjauksen ja hankinnan tukemista, asumiskustannuksia ja asuntorahoitusta. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä, ympäristön seurantaa, tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan sekä toimialan tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista. Lisäksi osasto vastaa A-Kruunu Oy:n omistajaohjauksesta.

8 §
Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa asioista, jotka koskevat ilmansuojelua, ilmastonmuutoksen hillintää, jätteitä, kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemistä, maaperän pilaantumista, ympäristövahinkojen ehkäisemistä, jälkihoitoa, korjaamista ja korvaamista, materiaali- ja luonnonvaratehokkuutta, kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä ympäristötaloutta ja ympäristöteknologiaa. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä ympäristön seurantaa, tiedonhallintaa ja tietojärjestelmiä koskevista asioista toimialallaan sekä toimialan tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä asioista.

9 §
Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue

Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue vastaa asioista, jotka koskevat hallinnon kehittämistä, hallinnonalan ohjausta, toiminnan ja talouden suunnittelua ja ohjausta sekä henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja ohjausta. Tulosalue vastaa myös hallinnonalan ohjauksen yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja ohjauksen yhtenäisyydestä yhteistyössä kansliapäällikön sekä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Tulosalue vastaa asioista, jotka koskevat ministeriön monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita koskevien Euroopan unionin ulkosuhteiden, alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovittamista. Lisäksi se hoitaa ympäristöministeriön toimialalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista sekä täytäntöönpanoa yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Tulosalue vastaa myös Euroopan unionin ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön valmistelun yhteensovittamisesta yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Ministeriön osastot ja tulosalueiden hoitavat kansainvälistä yhteistyötä toimialallaan ja toimivat aloitteellisesti yhteistyön kehittämiseksi.

Tulosalue vastaa myös niistä hallinto- ja palvelutehtävistä, jotka eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan, sekä asioista jotka eivät kuulu ministeriön muille osastoille tai tulosalueille.

10 §
Tieto ja viestintä -tulosalue

Tieto ja viestintä -tulosalue vastaa ministeriön brändin eheydestä sekä viestinnästä yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

Tulosalue vastaa asioista, jotka koskevat ministeriön tietohallintoa, tiedonhallinnan suunnittelua ja näihin liittyvää yhteistyötä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka kuuluvat ministeriön muille osastoille tai tulosalueille tai valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan. Tulosalue vastaa myös ministeriön ja hallinnonalan tiedonhallinnan ja tietohallinnon yhteensovittamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

11 §
Hallinnolliset määräykset

Osaston ja tulosalueen hallinnollisissa määräyksissä määrätään tarkemmin osaston tai tulosalueen yksiköistä, toiminnan järjestämisestä, johtoryhmästä, henkilöstön tehtävistä ja sijaisuuksista. Osaston tai tulosalueen päällikkö antaa edellä mainitut hallinnolliset määräykset.

4 luku

Virkamiesten tehtävät

12 §
Valtiosihteerin tehtävät

Valtiosihteeri hoitaa valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:n 2 momentissa mainittuja tehtäviä.

Ministeri antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset valtiosihteerin tehtävistä.

13 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikkö hoitaa valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:ssä mainittuja tehtäviä. Lisäksi kansliapäällikkö johtaa ministeriön toimintaa ja strategista suunnittelua, sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta sekä osallistuu ministerin apuna laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta ja ministeriön tulosjohtamista

14 §
Lainsäädäntöjohtajan tehtävät

Lainsäädäntöjohtaja vastaa ministeriön lainsäädännön valmistelun, kehittämisen ja toimeenpanon yhteen sovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa sekä avustaa ministeriön johtoa lainsäädäntötarpeen arvioinnissa, säädöshankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

15 §
Tutkimusjohtajan tehtävät

Tutkimusjohtaja vastaa ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan, yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa sekä avustaa ministeriön johtoa tutkimus- ja selvitystarpeiden arvioinnissa, hankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

16 §
Kehittämisjohtajan tehtävät

Kehittämisjohtaja vastaa hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta ja yhteensovittamisesta yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa sekä avustaa johtoa strategisessa suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanon seurannassa

17 §
Osaston tai tulosalueiden päällikön tehtävät

Osaston tai tulosalueen päällikkö johtaa osaston tai tulosalueen toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja lainsäädännön valmistelun laadusta ja ohjauksesta sekä huolehtii osaston tai tulosalueen toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän huolehtii osaston tai tulosalueen henkilöstön kehittämisestä ja siitä, että osastolle tai tulosalueelle kuuluvien tehtävien suorittamiselle on riittävät edellytykset ja että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. Päällikkö seuraa ja arvioi kehitystä osaston tai tulosalueen toimialalla sekä tekee uudistusehdotuksia.

Osastojen päällikköinä toimivat ylijohtajat. Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikkönä toimii hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja ja tieto ja viestintä -tulosalueen päällikkönä tieto- ja viestintäjohtaja.

18 §
Yksikön päällikön tehtävät

Yksikön päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeri määrää osaston tai tulosalueen päällikön tai kansliapäällikön esityksestä yksikön päällikön enintään neljän vuoden määräajaksi tehtävään ilmoittautuneiden henkilöiden joukosta. Osaston tai tulosalueen päällikön on ennen esityksen tekemistä neuvoteltava asiasta kansliapäällikön kanssa. Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

19 §
Kehityskeskustelut

Virkamies ja hänen esimiehensä käyvät vuosittain kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissa arvioidaan edelliselle vuodelle sovittujen tavoitteiden toteutumista ja virkamiehen suoriutumista tehtävissään, käsitellään tehtävänkuva ja sovitaan kuluvan vuoden tavoitteista sekä virkamiehen koulutus- ja kehittymistarpeista.

5 luku

Asioiden ratkaiseminen

20 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa tässä työjärjestyksessä säädetä ministeriön virkamiehille. Jos asia, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, ratkaisee asian ministeri.

21 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvan lausunnon antamista muulle viranomaiselle,

2) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvia hallintokanteluita,

3) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista,

4) valtion virkamieslain (750/1994) mukaisia ministeriössä tehtäviä virkasopimuksia,

5) ministeriön tulossopimusta,

6) harkinnanvaraisia virkaehtosopimuslainsäädäntöön, virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkioita,

7) kansliapäällikön alaisuudessa olevien virkamiesten sivutoimilupia ja -ilmoituksia,

8) virkavapauden myöntämistä ministeriön hallinnonalan viraston virkaan, jos virkavapauden myöntäminen kuuluu ympäristöministeriölle,

9) useamman kuin yhden osaston tai tulosalueen toimialaa koskevien määrärahojen käyttämistä sekä hallinnonalan yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelman vahvistamista, kun määräraha kuuluu useamman osaston tai tulosalueen toimialaan,

10) lahjoitusvarojen vastaanottamista sekä sponsorointitulojen hankkimista ja vastaanottamista,

11) ministeriössä todetun väärinkäytöksen ilmoittamista valtiontalouden tarkastusvirastolle ja rikosilmoituksen tekemistä,

12) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukaista tiedonhallintamallia sekä

13) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä.

22 §
Osaston tai tulosalueen päällikön ratkaisuvalta

Osaston tai tulosalueen päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvassa asiassa,

2) osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvia hallintokanteluita,

3) osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvien ohjeiden antamista,

4) osaston tai tulosalueen virkamiesten sivutoimilupia ja -ilmoituksia,

5) työaikapankkimääräyksen antamista osaston tai tulosalueen henkilöstölle,

6) osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvien toimielinten valvontaa,

7) osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvien määrärahojen käyttösuunnitelman vahvistamista,

8) käyttösuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen käyttämistä yli 50 000 euron menoeriin ja käyttösuunnitelmaan kuulumattomien määrärahojen käyttämistä osaston tai tulosalueen toimialalla sekä

9) osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluvien valtionavustusten myöntämistä.

23 §
Luontoympäristöosaston päällikön ratkaisuvalta

Luontoympäristöosaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 10 §:n 3 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen päätösten antamista,

2) alueen ostamista valtiolle tai ympäristöministeriön hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamista luonnonsuojelutarkoituksessa sekä korvausten maksamista luonnonsuojelulain (1096/1996) 24, 25, 29 ja 47 §:n sekä metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 21 §:n mukaisista päätöksistä tai sopimuksista, ellei tämän työjärjestyksen 31 §:n 1 ja 2 kohdasta muuta johdu,

3) luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamista.

24 §
Rakennetun ympäristön osaston päällikön ratkaisuvalta

Rakennetun ympäristön osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 20 §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä kunnalle kaavoittajaa koskevasta velvoitteesta,

2) maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 3 momentissa tarkoitettua maakuntakaavaa koskevan rakentamisrajoituksen jatkamista,

3) maankäyttö- ja rakennuslain 70 §:n 3 momentissa tarkoitetun kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä sekä

4) maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1 momentissa tarkoitettua suunnitteluvelvoitetta koskevaa määräystä.

25 §
Ympäristönsuojeluosaston päällikön ratkaisuvalta

Ympäristönsuojeluosaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ympäristönsuojelulain (527/2014) 218 §:ssä tarkoitettujen poikkeusten myöntämistä valtioneuvoston asetuksen noudattamisesta.

2) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 1 ja 3 momentissa, 5 §:ssä, 7:ssä, 9–11 §:ssä, 13–14 §:ssä, 15 §:n 3 momentissa, 16 §:ssä, 18 §:ssä, 23 §:ssä ja 27 §:ssä tarkoitettujen päätösten antamista.

26 §
Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan ratkaisuvalta

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimusten hyväksymistä,

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelmia ja käyttämistä, lukuun ottamatta 28 ja 29 §:n mukaisesti osoitettuja määrärahoja,

3) lisätalousarviosta aiheutuvia sekä tilijaottelun lisäjaotteluita, jotka kuuluvat ministeriön ratkaisuvaltaan,

4) luottokorttien käyttöä ministeriössä,

5) ministeriön palkkaluetteloiden hyväksymistä,

6) poistosuunnitelman hyväksymistä,

7) toimenpiteitä taloudenhoidossa havaitun väärinkäytöksen tai määräysten vastaisuuden johdosta,

8) kansliapäällikköä koskevia 34 §:n 1 momentissa tarkoitettuja henkilöstöä koskevia asioita sekä

9) päätöksiä asiakirjojen salassapidosta.

27 §
Tieto- ja viestintäjohtajan ratkaisuvalta

Tieto- ja viestintäjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön viestintään ja tietohallintoon osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelmia ja käyttämistä.

28 §
Tutkimusjohtajan ratkaisuvalta

Tutkimusjohtaja ratkaisee käyttösuunnitelmassa tai muutoin ministeriön yhteiseen käyttöön osoitettujen tutkimus- ja kehittämismäärärahojen käyttämistä koskevat asiat.

29 §
Yksikön päällikön ratkaisuvalta

Yksikön päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, yksikköön kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) käyttösuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen käyttämistä enintään 50 000 euron menoeriin asti lukuun ottamatta 23 §:n 9 kohdassa säädettyjä asioita,

2) lausunnon antamista asiassa, jolla ei ole toiminnan kannalta periaatteellista merkitystä.

30 §
Luontoympäristöosaston virkamiesten ratkaisuvalta

Luonnon monimuotoisuus -yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) alueen ostamista valtiolle tai ympäristöministeriön hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttamista luonnonsuojelutarkoituksessa, jos kauppahinta tai omaisuuden käypä arvo on enintään 200 000 euroa,

2) luonnonsuojelulain 24, 25, 29 ja 47 §:n sekä metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 21 §:n mukaisista päätöksistä tai sopimuksista maksettavaa korvausta, jos korvaus on enintään 200 000 euroa,

3) luonnonsuojelualueiden hoitoa ja käyttöä koskevien suunnitelmien vahvistamista,

4) luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä,

5) poikkeusten myöntämistä luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöksistä ja määräyksistä sekä

6) ympäristöministeriön hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden hoitoa ja käyttöä koskevia sopimuksia.

31 §
Rakennetun ympäristön osaston virkamiesten ratkaisuvalta

Rakennukset ja rakentaminen -yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) rakennustuoteasetuksessa (EU) N:o 305/2011 tarkoitettujen ilmoitettujen laitosten ja teknisestä arvioinnista vastaavien laitosten hyväksymistä,

2) lämmityskattiloiden hyötysuhdedirektiivin (92/42/ETY) tarkoittamien tarkastuslaitosten hyväksymistä,

3) rakennusalan tyyppihyväksyntäpäätösten antamista sekä

4) eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) mukaisten tyyppihyväksyntälaitosten valtuuttamista sekä varmennustodistuksia myöntävien hyväksyttyjen toimielinten ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentajien hyväksymistä.

32 §
Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen virkamiesten ratkaisuvalta

Talouspäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä,

2) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista sekä

3) käyttöomaisuuden poistamista ja saatavan tileistä poistoa.

33 §
Virkamiehen sijaisen ratkaisuvalta

Jos tämän työjärjestyksen mukaista ratkaisuvaltaa käyttävä virkamies on estynyt, hänelle kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää hänen sijaisensa sen mukaan kuin sijaisuuksista tässä asetuksessa säädetään tai osastojen ja tulosalueiden hallinnollisissa määräyksissä määrätään lukuun ottamatta 34 §:ssä tarkoitettuja eräitä henkilöstöä koskevia asioita.

34 §
Ratkaisuvalta eräissä henkilöstöä koskevissa asioissa

Virkamiehen lähin esimies ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla,

2) työtodistuksen antamista sekä todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä,

3) ylityömääräyksen antamista sekä työaikakorvauksia,

4) työajan hyväksymistä ja kohdentamista,

5) saldovapaiden hyväksymistä,

6) vuosilomien myöntämistä, säästämistä ja siirtämistä sekä

7) vuosilomaoikeutta ja vuosilomakorvauksia.

Virkamiehen 1 momentissa tarkoitettuna lähimpänä esimiehenä voi toimia kansliapäällikkö, osaston päällikkö, tulosalueen päällikkö ja yksikön päällikkö.

Mikäli virkamiehen lähiesimies on estynyt, hänelle 1 momentin mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa käyttää 2 momentissa tarkoitettu virkamies siten, kuin osaston tai tulosalueen hallinnollisessa määräyksessä tarkemmin määrätään.

6 luku

Nimitystoimivalta, virkavapaudet ja sijaisuudet

35 §
Nimitystoimivalta

Ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti valtioneuvosto nimittää, ylijohtajan, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan, tieto- ja viestintäjohtajan, lainsäädäntöjohtajan, tutkimusjohtajan, kehittämisjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, tietohallintojohtajan, neuvottelevan virkamiehen, henkilöstöpäällikön, talouspäällikön, viestintäpäällikön ja hallitussihteerin. Ympäristöministeriö nimittää tai ottaa muun henkilöstön.

Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan kuuluvista viroista ja tehtävistä ministeri nimittää ja ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustasoa 12 vastaava. Ympäristöministeriön nimitystoimivaltaan kuuluvaan muuhun virkaan nimittää ja tehtävään ottaa asianomaisen osaston tai tulosalueen päällikkö.

Nimittämistä tai työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset ja määräykset esitellään hallinto ja kansainvälisten asiat -tulosalueelta.

36 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Jos nimittävä viranomainen virkaan on:

1) valtioneuvosto, nimittää yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen valtioneuvosto ja enintään vuoden kestävään virkasuhteeseen ministeri,

2) ministeri, nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen kansliapäällikkö.

Muuhun määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää se, joka nimittää vastaavaan virkaan 35 §:n mukaisesti.

37 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon ministeriön virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai valtion virkaehtosopimuksen nojalla tai tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää ympäristöministeriö. Virkavapaus, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, ratkaistaan 34 §:n mukaisesti.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle yli 2 vuodeksi valtioneuvosto ja enintään 2 vuodeksi ministeriö, jossa ratkaisuvalta kuuluu kansliapäällikölle.

Ympäristöministeriön nimittämille tai ottamille virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkavapautta tai vapautuksen työstä myöntää ympäristöministeriö. Ministerin nimittämille virkamiehille virkavapauden tai vapautuksen työstä myöntää kansliapäällikkö. Muiden virkamiesten ja muun työsopimussuhteisen henkilöstön osalta virkavapauden tai vapautuksen työstä myöntää asianomaisen osaston tai tulosalueen päällikkö.

38 §
Hallinnonalan virastojen virat

Ministeriön hallinnonalan virastojen virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää ministeri, jos asiasta päättäminen kuuluu ministeriölle.

39 §
Henkilöstön sijoittuminen

Kansliapäällikkö määrää ministeriön henkilöstön sijoittumisesta osastoon, tulosalueelle tai suoraan alaisuuteensa.

7 luku

Virkamatkat

40 §
Ulkomaan virkamatkasuunnitelma

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja vahvistaa kansainväliseen yhteistyöhön varatuista määrärahoista maksettavia virkamatkoja koskevan suunnitelman (ulkomaan virkamatkasuunnitelma).

41 §
Virkamatkamääräykset

Kansliapäällikkö antaa kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräykset osaston tai tulosalueen päällikölle sekä suoraan alaisuudessaan olevalle virkamiehelle, ellei jäljempänä 3 momentista muuta johdu.

Osaston tai tulosalueen, päällikkö antaa ulkomaan virkamatkasuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen puitteissa ulkomaan virkamatkoja koskevat määräykset osaston tai tulosalueen virkamiehille.

Osaston tai tulosalueen päällikkö antaa ulkomaan virkamatkasuunnitelmassa osoitettujen määrärahojen puitteissa ulkomaan virkamatkoja koskevat määräykset ministeriön ulkopuolisille henkilöille, jos kyseessä on osaston tai tulosalueen toimialaan kuuluva virkamatka, sekä osaston tai tulosalueen käyttöön osoitetuista muista määrärahoista maksettavia ulkomaan virkamatkoja koskevat määräykset.

Yksikön päällikkö antaa kotimaan virkamatkamääräykset yksikkönsä virkamiehille vahvistetun määrärahan käyttösuunnitelman puitteissa. Osaston tai tulosalueen päällikkö antaa kotimaan virkamatkamääräykset yksiköiden päälliköille ja muille alaisuudessaan toimiville virkamiehille.

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja antaa kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräykset ministerille, valtiosihteerille, kansliapäällikölle ja erityisavustajalle.

Ulkopuolisen tahon rahoittaman virkamatkan matkamääräyksen osastojen ja tulosalueiden päälliköille tai suoraan alaisuudessaan oleville virkamiehille antaa kansliapäällikkö lukuun ottamatta hallitusten välisen kansainvälisen yhteistyön virkamatkoja. Muulle henkilöstölle vastaavan matkamääräyksen antaa osaston tai tulosalueen päällikkö.

8 luku

Asioiden valmistelu

42 §
Toimielimet

Työryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta päättää toimialallaan osaston tai tulosalueen päällikkö. Jos työryhmän valmistelutehtävä on laaja-alainen, työryhmästä päättää kansliapäällikkö. Jos toimikunnan tai työryhmän asettaminen vaatii valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn, päättää asettamisesta ministeri. Toimikunnan ja työryhmän jäseniksi ja asiantuntijoiksi voidaan kutsua henkilöitä myös ministeriön ulkopuolelta.

43 §
Virkamiehen tehtävät asioiden valmistelussa

Asioiden valmistelussa virkamiesten on keskenään pidettävä tarpeellista yhteyttä neuvotteluin, toimistaan tiedottamalla ja muilla sopivilla tavoilla.

Virkamies on työnjaosta riippumatta velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö, osaston tai tulosalueen päällikkö hänelle määrää. Ennen tehtäväksi antoa on asiasta mahdollisuuksien mukaan keskusteltava asianomaisen virkamiehen ja hänen esimiehensä kanssa.

44 §
Asioista tiedottaminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön toimialan ajankohtaisista ja vireillä olevista asioista. Samoin on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin. Valtiosihteerin ja kansliapäällikön on informoitava ministeriön johtoa toimivaltaansa kuuluvien asioiden edistymisestä.

45 §
Esittely

Ennen kuin asia esitellään ministerin tai kansliapäällikön ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat ja päätösehdotus osaston tai tulosalueen päällikön nähtäväksi tai jos niin on sovittu, selostettava asia heille. Jos asia esitellään ministerille ja asialla on periaatteellista merkitystä, myös kansliapäällikköä on vastaavasti informoitava. Jos he eivät yhdy esitykseen, heidän tulee merkitä asiakirjoihin kantansa asiassa.

Valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin ministeri on antanut luvan esittelyyn ja hyväksynyt esittelylistan. Samoin on meneteltävä jaettaessa ympäristöministeriön kannanottoja sisältäviä muistioita ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

Jos kansliapäällikkö, osaston tai tulosalueen päällikkö ottaa esiteltäväkseen asian, jota hänen alaisensa virkamies valmistelee, on tästä etukäteen neuvoteltava virkamiehen kanssa.

46 §
Ministeriön esittelijät

Esittelijöinä ministeriössä toimivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet virkamiehet ja ne virkamiehet, jotka ministeriö on nimittämispäätöksen yhteydessä tai erikseen määrännyt ministeriön esittelijäksi.

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 21 §:ssä.

9 luku

Erinäiset tehtävät ja sijaisuudet

47 §
Virastojen toimielimiin kuuluvat virkamiehet

Valtion viraston, laitoksen tai valtion liikelaitoksen tai osakeyhtiön johtokuntaan, hallitukseen tai vastaavaan kuuluva ympäristöministeriön virkamies ei osallistu tätä koskevan asian käsittelyyn eikä sitä koskevaan päätöksentekoon ministeriössä.

48 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa ministerin hänelle määräämiä tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Erityisavustajalle on pyynnöstä annettava ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille heidän tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemia tietoja.

Erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön, osastojen ja tulosalueiden johtoryhmien sekä suunnittelu- ja valmisteluelinten kokouksiin.

49 §
Valmiuspäällikkö, turvallisuuspäällikkö ja erityistilanteet

Ministeriön valmiuspäällikkönä ja turvallisuuspäällikkönä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Ministeriössä on poikkeuksellisten erityistilanteiden varalta erityistilannepäivystys, johon osallistuvat kansliapäällikön määräämät henkilöt. Päivystyksen tarkoituksena on varmistaa erityistilanteissa ministeriön toimintavalmiudet myös virka-ajan ulkopuolella.

Kukin osasto, tulosalue ja yksikkö vastaa virka-aikana omaan toimialaansa kuuluviin erityistilanteisiin liittyvistä asioista. Virka-ajan ulkopuolella erityistilanteiden vastuuhenkilö, joka on päivystysvuorossa, voi neuvoteltuaan asianomaisten osastojen tai tulosalueiden päälliköiden kanssa esittää ministeriön kannan kyseiseen erityistilanteeseen liittyvässä ministeriön toimivaltaan kuuluvassa asiassa.

50 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijaisena toimivat osastojen päälliköt virkaikäjärjestyksessä, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja, tieto- ja viestintäjohtaja, lainsäädäntöjohtaja ja ministerin erikseen määräämät virkamiehet.

Osastojen ja tulosalueiden päälliköt määräävät sijaisensa neuvoteltuaan asiasta kansliapäällikön kanssa.

Sijaisesta 34 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa henkilöstöä koskevissa asioissa määrätään 34 §:n 3 momentissa.

10 luku

Erinäiset säännökset

51 §
Vuosilomat

Ministeriön henkilöstön vuosilomajärjestys ja vuosilomat vahvistetaan sähköisesti vuosittain hyvissä ajoin ennen toukokuun 1 päivää.

Ne vuosiloman osat, jotka pidetään seuraavan vuoden tammi-syyskuussa, vahvistetaan sähköisesti ennen joulukuun 15 päivää ja kaikissa tapauksissa hyvissä ajoin ennen loman alkua.

Osastot ja tulosalueet huolehtivat oman henkilöstönsä lomien seurannasta.

52 §
Työsuhteinen henkilöstö

Mitä tässä asetuksessa on sanottu virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

53 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriön asetus (1287/2015).

Helsingissä 22.12.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.