1181/2020

Helsingissä 16.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (432/2015) 1, 2 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1155/2018, seuraavasti:

1 §
Tarkkailusuunnitelma

Ilma-aluksen käyttäjän on viipymättä toimitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta annetun Euroopan komission asetuksen (EU) 2018/2066, jäljempänä komission tarkkailuasetus, 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun merkittävän muutoksen johdosta tarkistettu tarkkailusuunnitelma Liikenne- ja viestintävirastolle sen hyväksyntää varten.

2 §
Vähän päästöjä aiheuttava ilma-aluksen käyttäjä

Ilma-aluksen käyttäjä,

1) joka suorittaa alle 243 lentoa kolmen peräkkäisen neljän kuukauden jakson aikana,

2) jonka suorittamien lentojen vuosittaiset yhteispäästöt ovat alle 25 000 hiilidioksiditonnia, tai

3) jonka vuosittaiset päästöt, pois lukien Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetulla syrjäisimmällä alueella sijaitsevan lentopaikan ja muulla Euroopan talousalueen alueella sijaitsevan lentopaikan väliset lennot, ovat alle 3 000 hiilidioksiditonnia Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa sijaitsevien lentopaikkojen välisistä lennoista,

voi vähän päästöjä aiheuttavana ilma-aluksen käyttäjänä arvioida polttoaineen kulutusta siten kuin komission tarkkailuasetuksen 55 artiklassa säädetään.

Ilma-aluksen käyttäjän, joka arvioi polttoaineen kulutusta komission tarkkailuasetuksessa säädetyn mukaisesti ja joka ylittää raportointivuoden aikana vähän päästöjä aiheuttaville ilma-aluksen käyttäjälle asetetut raja-arvot, on ilmoitettava ylityksestä Liikenne- ja viestintävirastolle.

Liikenne- ja viestintäviraston on sallittava komission tarkkailuasetuksen mukaisesti toimitettu polttoaineen kulutuksen arviointi edellyttäen, että ilma-aluksen käyttäjä osoittaa virastoa tyydyttävällä tavalla, ettei vähän päästöjä aiheuttavalle ilma-aluksen käyttäjälle asetettuja raja-arvoja ole ylitetty viiden viimeksi kuluneen raportointikauden aikana ja ettei raja ylity seuraavasta raportointikaudesta alkaen.

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo vähän päästöjä aiheuttavan ilma-aluksen käyttäjän päästöt todennetuiksi, jos ne on määritelty direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkamiseksi ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmistelemiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2392 mukaisesti.

4 §
Todentajan lausunto

Ilma-aluksen käyttäjän on toimitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista annetun Euroopan komission asetuksen (EU) 2018/2067, jäljempänä komission todentamisasetus,  27 artiklassa tarkoitettu todentajan lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain (34/2010) noudattamisen valvontaa varten. Virasto voi vaatia todentajaa toimittamaan todentamisprosessista muita kuin lausunnossa edellytettäviä tietoja. Nämä lisätiedot voidaan toimittaa komission todentamisasetuksen 27 artiklan 5 kohdassa säädetyn mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 16.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Hallitusneuvos
Janne Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.