1173/2020

Helsingissä 16.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (433/2015) 2–4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1157/2018, seuraavasti:

2 §
Maksuttomia päästöoikeuksia koskevan hakemuksen sisältö

Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettua hakemusta varten ilma-aluksen käyttäjän on laskettava tonnikilometrit kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteen IV B osassa säädetyn mukaisesti. Hakemukseen on sisällytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasujen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2018/2066 liitteen X 3 jaksossa mainitut tiedot.

3 §
Päästöoikeuksien hakeminen erityisvarannosta

Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa on:

1) osoitettava, että ainakin toinen lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 9 §:ssä säädetyistä edellytyksistä päästöoikeuksien saamiseksi täyttyy; ja

2) jos tonnikilometritiedoissa on tapahtunut keskimäärin yli 18 prosentin vuotuinen kasvu, ilmoitettava:

a) ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien prosenttimääräinen kasvu tarkkailuvuoden alusta kyseisen kauden toisen kalenterivuoden loppuun;

b) ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien absoluuttinen kasvu tarkkailuvuoden alusta kyseisen kauden toisen kalenterivuoden loppuun; ja

c) sellainen ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien absoluuttinen kasvu tarkkailuvuoden alusta kyseisen kauden toisen kalenterivuoden loppuun, joka ylittää 18 prosentin vuotuisen kasvuvauhdin.

Liikenne- ja viestintäviraston on toimitettava vastaanottamansa hakemukset Euroopan komissiolle sen päästökauppakauden, jota hakemus koskee, kolmannen vuoden loppuun mennessä.

4 §
Päästöoikeuksien jakaminen erityisvarannosta

Liikenne- ja viestintävirasto jakaa vertailuluvun perusteella erityisvarannosta jaettavat maksuttomat päästöoikeudet hakemuksen tehneille ilma-alusten käyttäjille.

Liikenne- ja viestintävirasto laskee lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 9 §:n 1 momentin 1 kohdan edellytyksen täyttäville ilma-aluksen käyttäjille päästöoikeudet kertomalla näiden hakemuksissaan ilmoittamat tonnikilometritiedot vertailuluvulla.

Lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan edellytyksen täyttäville ilma-aluksen käyttäjille Liikenne- ja viestintävirasto laskee myönnettävien päästöoikeuksien määrän kertomalla vertailuluvulla sen absoluuttisen tonnikilometrien kasvun, joka ylittää tonnikilo-metreillä mitattuna 18 prosentin vuotuisen kasvun.

Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa ilma-aluksen käyttäjille vuosittain jaettavat päästöoikeudet jakamalla 2 ja 3 momentissa tarkoitetut päästöoikeuksien määrät niiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä, jotka ovat jäljellä kyseisestä päästökauppajaksosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 16.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Hallitusneuvos
Janne Mänttäri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.