1168/2020

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 16.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen, jäljempänä Tietolupaviranomainen, maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, josta Tietolupaviranomainen perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n 1 momentin mukainen korvaus tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista.

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä peritään 115 euroa työtunnilta.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tietolupaviranomainen perii keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuvan kiinteän maksun ovat:

1) sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (552/2019) 49 §:n mukainen tietolupa, josta Tietolupaviranomainen perii seuraavan maksun:

– tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai Eta-maassa 1 000 euroa;

– tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on muussa kuin EU- tai Eta-maassa 3 000 euroa ja

– tietoluvan muutos luvanhakijalle 350 euroa.

2) sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 49 §:n mukainen tietopyyntöä koskeva päätös, josta Tietolupaviranomainen perii seuraavan maksun:

– 1 000 euroa.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Tietolupaviranomainen perii valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat

– opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös luvanhakijalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai Eta-maassa 250 euroa.

4 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettu muu suorite, jonka Tietolupaviranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, on sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n 1 momentin mukainen tietoturvallisen käyttöympäristön käyttö.

5 §
Maksun periminen eräissä tilanteissa

Jos Tietolupaviranomaiselle toimitettu hakemus peruutetaan ennen kuin asiaa on käsitelty, tämän asetuksen mukaisia maksuja ei peritä. Käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus.

6 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 16.12.2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Joni Komulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.