1132/2020

Helsingissä 22.12.2020

Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1734/2015) nimike, 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 6 §, 13 §:n 1 momentti ja 15 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 momentti asetuksessa 413/2019, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016−2023

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion perusteella yritysten yhteishankkeisiin myönnettävien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.


2 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tämän asetuksen mukaisia messuhankkeita tai vientiverkostohankkeita ja kumppanuusohjelmia 1 §:n 3 momentin nojalla avustettaessa on Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja päätöksiä voi tämän asetuksen mukaisia messuhankkeita tai vientiverkostohankkeita ja kumppanuusohjelmia 1 §:n 3 momentin nojalla avustettaessa tehdä myös Business Finland Oy.


6 §
Valtionavustuksen käyttökohteet

Valtionavustuksen käyttökohteina voivat olla:

1) kansainväliset messut ja näyttelyt ulkomailla sekä yritysryhmien ulkomaille suuntautuvat markkinaselvitys- ja tiedonhankintamatkat ja muut vastaavat viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät tapahtumat mukaan lukien virtuaalisina järjestetyt tapahtumat;

2) yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen liittyvä koulutus ja konsultointi;

3) yritysten yhteiset ulkomaille suunnatut tiedotus- ja viestintäkampanjat sekä yhteisesti toteutetut lehtimies-, ostaja-, asiantuntija- ja vaikuttajaryhmien vierailut Suomeen;

4) vientiverkostohankkeet, vientirenkaat ja kumppanuusohjelmat;

5) ulkopuolisten ja hakijasta riippumattomien tahojen tekemät markkinaselvitykset;

6) kaupallis-teolliset viestintä- ja markkinointihankkeet sekä eri toimialojen strategiset kärkihankkeet;

7) osallistumiset kansainvälisen maailmannäyttelyjärjestön BIE:n rekisteröimiin tai tunnustamiin maailmannäyttelyihin.

13 §
Selvitys valtionavustuksen käytöstä

Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle selvitys valtionavustuksen käytöstä rahoituksen myöntöpäätöksessä mainittuun määräaikaan mennessä. Selvityksen tulee sisältää:

1) selvitys hankkeen toteutumisesta verrattuna suunniteltuun hankkeeseen;

2) selvitys hankkeen toteutuneista menoista ja tuloista; pitkäkestoisissa hankkeissa tulot ja menot on yksilöitävä kunkin yksittäisen tapahtuman osalta erikseen;

3) tilintarkastajan lausunto, jollei päätöksessä toisin määrätä;

4) arvio hankkeen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.


15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023.Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2020.

Komission asetus (EU) 2020/972 asetuksen (EU) N:o 1407/2013 muuttamisesta voimassa-olon pidentämisen osalta sekä asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta voimassaolon pidentämisen ja tarvittavien mukautusten osalta (32020L0972); EUVL L 215, 7.7.2020, s. 3

Helsingissä 22.12.2020

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Liisa Lundelin-Nuortio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.