1124/2020

Helsingissä 22.12.2020

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat muukalaispassia, pakolaisen matkustusasiakirjaa tai viisumia.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa vastaava maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa vastaavan kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

2) kansalaisuusilmoitusta;

3) ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa ja yrittämistä varten;

4) uutta määräaikaista oleskelulupaa;

5) pysyvää oleskelulupaa;

6) tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan unionin sisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta;

7) kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa;

8) tulkkausta; sekä

9) peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta perittävä maksu.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

2) muuta kuin 2 §:ssä tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;

3) uutta määräaikaista oleskelulupaa, kun hakija on alaikäinen tai opiskelija;

4) oleskelulupakorttia;

5)  hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

6) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi;

7) Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY, jäljempänä vapaan liikkuvuuden direktiivi, tarkoitettua Euroopan unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä;

8) vapaan liikkuvuuden direktiivissä (2004/38/EY) tarkoitettua todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta;

9) vapaan liikkuvuuden direktiivissä (2004/38/EY) tarkoitettua Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia tai pysyvää oleskelukorttia;

10) pyynnöstä annettavaa todistusta;

11) oleskelulupakorttia, joka myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen osoitukseksi erosopimuksen (EUVL 12.11.2019, 2019/C 384 I/01) mukaisesta oleskeluoikeudesta; sekä

12) oleskelulupakorttia, joka myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle ja hänen perheenjäsenelleen osoitukseksi erosopimuksen (EUVL 12.11.2019, 2019/C 384 I/01) mukaisesta pysyvästä oleskeluoikeudesta.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto jättää sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä käsittelymaksun kokonaan perimättä, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) pakolaiskiintiössä Suomeen otettavan ulkomaalaisen määräaikaista oleskelulupaa;

2) kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta tai uutta määräaikaista oleskelulupaa kansainvälisen tai tilapäisen suojelun perusteella;

3) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri ja uutta määräaikaista oleskelulupaa samalla perusteella;

4) oleskelulupaa, joka myönnetään ulkomaalaiselle ulkomaalaislain 52 d §:n perusteella;

5) uutta määräaikaista oleskelulupaa sillä perusteella, että ulkomaalaisen henkilökohtainen tilanne on erityisen vaikea puolison häneen tai hänen lapseensa perhesiteen voimassaolon aikana kohdistaman tai hyväksymän väkivallan tai hyväksikäytön vuoksi;

6) jatkuvaa oleskelulupaa ulkomaalaiselle, joka on ulkomaalaislain 52 e §:n mukaisesti todistajansuojeluohjelmasta annetun lain (88/2015) mukaisessa todistajansuojeluohjelmassa;

7) ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle myönnettävää oleskelulupaa;

8) kansalaisuuslain (359/2003) 2 §:n 10 kohdan mukaisen kanssahakijan kansalaisuusilmoitusta tai hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

9) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939–1945 käytyihin Suomen sotiin;

10) kansalaisuusilmoitusta, jonka hakija osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta;

11) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä (2014/66/EU) tarkoitettua yrityksen sisällä Euroopan unionissa tapahtuvaa lyhytaikaista liikkumista koskevaa ilmoitusta (ICT); sekä

12) oleskelulupakorttia, joka myönnetään erosopimuksen (EUVL 12.11.2019, 2019/C 384 I/01) nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiselle tai hänen perheenjäsenelleen olemassa olevan pysyvän oleskeluoikeuden osoittavan todistuksen tai oleskelukortin sijaan.

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Maahanmuuttovirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset;

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, jos nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

10) säilöön otetulle ulkomaalaiselle säilöönottoyksikössä myytävät hyödykkeet.

6 §
Julkisuuslakiin perustuvat maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Maahanmuuttovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

7 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmään. Ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmään tehdään merkintä myös, jos maksua ei peritä.

Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä tai jos hakijan voidaan todeta selvästi erehtyneen oikean hakemuksen ja siten hakemusmaksun valinnassa.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 22.12.2020

Sisäministeri
Maria Ohisalo

Johtava asiantuntija
Kirta Sandström

Liite

MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Suorite Maksu
MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISTEN SUORITTEIDEN MAKSUT
Asia, joka koskee
– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, myöntäminen 52 €
– muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa, hylkäävä päätös 52 €
– viisumia 80 €
– viisumia, alennettu maksu 40 €
– viisumia, voimassaoloajan jatkaminen 30 €
OMAKUSTANNUSARVOA VASTAAVAT MAKSUT
Asia, joka koskee
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi 590 €
– hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi, sähköinen hakemus 460 €
– kansalaisuusilmoitusta 200 €
– kansalaisuusilmoitusta, sähköinen hakemus 150 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen 100 €
– kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 80 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten 690 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, sähköinen hakemus 490 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten, ei työvoiman saatavuusharkintaa 610 €
– ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten,
ei työvoiman saatavuusharkintaa, sähköinen hakemus 410 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten 690 €
– ensimmäistä oleskelulupaa yrittämistä varten, sähköinen hakemus 490 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa 480 €
– kasvuyrittäjän ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 330 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), sähköinen hakemus 260 €
– pysyvää oleskelulupaa 190 €
– pysyvää oleskelulupaa, hakija alaikäinen 150 €
– kausityötodistusta 175 €
– kausityötodistusta, sähköinen hakemus 75 €
– Tutkijan, tutkijan perheenjäsenen ja opiskelijan Euroopan Unionin
sisällä liikkumista koskevaa ilmoitusta 100 €
– kadotetun tilalle annettavaa muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa 140 €
– tulkkausmaksua 180 €
– peruuttamattomasta ja käyttämättömästä ajanvarauksesta perittävä maksu 50 €

OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT MAKSUT

Asia, joka koskee
– kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 100 €
– ensimmäistä oleskelulupaa 520 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, sähköinen hakemus 470 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 270 €
– ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen, sähköinen hakemus 240 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten 450 €
– ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten, sähköinen hakemus 350 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija tai alaikäinen 250 €
– uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija tai alaikäinen,
sähköinen hakemus 180 €
– oleskelulupakortin uusimista 80 €
– Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä
erosopimuksen mukaisesta oleskeluoikeudesta myönnettävää oleskelulupakorttia 49 €
– Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä erosopimuksen
mukaisesta pysyvästä oleskeluoikeudesta myönnettävää oleskelulupakorttia 49 €
– kadotetun tilalle annettavaa oleskelulupakorttia 120 €
– hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä 100 €
– hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi 100 €
– Euroopan unionin kansalaisen tai rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröintiä 49 €
– todistusta EU-kansalaisen pysyvästä oleskeluoikeudesta 49 €
– Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia
tai pysyvää oleskelukorttia 49 €
– oleskelukortin uusimista 49 €
– pyynnöstä annettavaa todistusta 50 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.