1101/2020

Helsingissä 17.12.2020

Valtioneuvoston asetus kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuden maksamisesta ja eräiden etuuksien maksupäivistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kansaneläkelain (568/2007) 64 §:n 2 momentin ja 103 §:n 3 momentin, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 23 §:n 3 momentin ja 53 §:n 2 momentin, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n 2 momentin ja 17 §:n 2 momentin, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n 3 momentin, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n 3 momentin sekä ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 3 §:n 2 momentin ja 9 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat kansaneläkelain 103 §:n 3 momentti laissa 1130/2010, vammaisetuuksista annetun lain 53 §:n 2 momentti laissa 986/2020, rintamasotilaseläkelain 15 §:n 2 momentti laissa 987/2020 ja 17 §:n 2 momentti laissa 1268/2016, takuueläkkeestä annetun lain 36 §:n 3 momentti laissa 989/2020, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 57 §:n 3 momentti laissa 990/2020 sekä ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n 2 momentti laissa 170/2008 ja 9 §:n 2 momentti laissa 988/2020:

1 §
Kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivät

Kansaneläkelain (568/2007) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kansaneläkkeiden maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä.

Kansaneläkelain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu leskeneläke ja lapseneläke sekä mainitun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu lapsikorotus maksetaan etuudensaajalle, jonka sukunimen alkukirjain on:

1) A–K, kunkin kalenterikuukauden 4 päivänä;

2) L–R, kunkin kalenterikuukauden 14 päivänä;

3) S–Ö, kunkin kalenterikuukauden 22 päivänä.

2 §
Vammaisetuuksien maksupäivä

Vammaisetuuksista annetussa laissa (570/2007) tarkoitettujen vammaisetuuksien maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä.

3 §
Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivä

Rintamasotilaseläkelaissa (119/1977) tarkoitetun rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä.

4 §
Ulkomaille maksettavan rintamalisän maksupäivät

Ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetussa laissa (988/1988) tarkoitettu rintamalisä maksetaan kahdesti vuodessa maaliskuun 22 ja syyskuun 22 päivänä.

Kansaneläkkeensaajalle 1 momentissa tarkoitettu rintamalisä maksetaan kansaneläkkeen yhteydessä.

5 §
Muut maksupäivät

Jos 1–4 §:n mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan maksaa 1–4 §:stä poiketen.

6 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakon viimeistään kolme pankkipäivää ennen kansaneläkerahastosta maksettavan etuuden säädettyä maksupäivää, lukuun ottamatta 1 §:n 2 momentissa säädettyjä etuuksia, joiden ennakko maksetaan 1 §:n 1 momentissa säädetyn maksupäivän perusteella. Ennakkona maksetaan:

1) kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion rahoitusosuuden arvioitu määrä;

2) Kansaneläkelaitoksen tekemään vuosiarvioon perustuva valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaisista perusturvaosuuteen katsottavista eläkekuluista.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitoksen tekemään vuosilaskelmaan perustuvan valtion osuuden ennakon kansaneläkerahastosta maksettavista toimintakuluista kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kymmenen pankkipäivää ennen valtion osuuden ennakon maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrä, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kunkin kuukauden maksupäivänä maksettavien etuuksien maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle tammikuun ennakon yhteydessä Kansaneläkelaitoksen tekemään vuosilaskelmaan perustuvan valtion osuuden ennakon vuotuisista kansaneläkelain 61 §:n mukaisista tutkimuksista aiheutuneista kuluista.

7 §
Valtion osuuden lopullisen määrän vahvistaminen ja maksaminen

Valtion osuutena etuuksista aiheutuvista kustannuksista vahvistetaan ja maksetaan kalenterikuukautena maksettujen kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus, joka otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä vahvistettava kansaneläkerahastosta maksettavien toimintakulujen valtion osuuden määrä. Vahvistetun valtion osuuden ja valtion maksamien ennakoiden erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden toimintakulujen ennakoissa.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden vahvistamisessa ja maksamisessa tarvittavat tiedot.

8 §
Valtion osuus kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saavuttamiseksi

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava vuosittain laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahvistetusta rahoitusomaisuuden vähimmäismäärästä kalenterivuoden päättyessä. Jos rahoitusomaisuuden vähimmäismäärä poikkeaa kansaneläkelaissa säädetystä vähimmäismäärästä, erotus on maksettava tai palautettava tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden aikana.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annettu valtioneuvoston asetus (465/2013);

2) vammaisetuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annettu valtioneuvoston asetus (453/2014);

3)valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella annettu valtioneuvoston asetus (82/2015);

4) valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella annettu valtioneuvoston asetus (81/2015);

5) rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annettu valtioneuvoston asetus (454/2014);

6) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettu asetus (241/1989).

Poiketen siitä, mitä 6 §:ssä säädetään, kansaneläkkeiden valtion osuuden ennakon määrää alennetaan vuonna 2021 tammikuusta maaliskuuhun 20 miljoonalla eurolla kuukaudessa.

Helsingissä 17.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Neuvotteleva virkamies
Hanna Tossavainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.