1093/2020

Helsingissä 17.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus asetus perus- ja kasvulohkoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan perus- ja kasvulohkoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (344/2015) 3 ja 7 § seuraavasti:

3 §
Peruslohko

Peruslohko voi olla samanaikaisesti vain yhden viljelijän hallinnassa. Peruslohko voi kuitenkin olla usean viljelijän tai henkilön hallinnassa, jos on kyse yhteislaitumista, yhteiskäyttölohkoista tai kasvinvuorotteluun perustuvasta kasvulohkojen säännöllisestä vuosittaisesta vaihdosta maatilojen välillä.

Peruslohko voidaan rajata maankäyttölajin, ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia koskevan korvauskelpoisuuden, tukikelpoisuuden, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun Natura-alueella sijaitsevan pysyvän nurmen tai muun vastaavan rajan perusteella.

Peruslohko digitoidaan peltolohkorekisteriin. Peruslohkon digitoitu pinta-ala on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014, jäljempänä hallintoasetus, 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukainen tukikelpoinen enimmäisala. Peruslohkon tukihakemukselle esitäytettyä enimmäispinta-alaa, sijaintia ja rajoja koskevien tietojen korjaamisvelvollisuudesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014, jäljempänä valvonta-asetus, 17 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa. Tukikelpoista enimmäisalaa voidaan muuttaa myös valvonnan tulosten ja peltolohkorekisterin ajantasaistuksen perusteella.

Lohkoja, joista ei haeta tukea ja jotka ovat kooltaan alle 0,05 hehtaaria, ei tarvitse ilmoittaa vuosittaisessa tukihakemuksessa, jos lohkojen kokonaispinta-ala on enintään yksi hehtaari. Tuen hakijan on kuitenkin tukihakemuksessa ilmoitettava, jos hänellä on tällaisia lohkoja hallinnassaan. 

7 §
Puisten ja pensoittuneiden alueiden vähentäminen peruslohkon alasta

Puut ja pensaikot on vähennettävä peruslohkon alasta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos kyseessä on:

1) tukiasetuksen 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu pysyvä kasvi;

2) perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu puuvartinen kasvi tai mainitun asetuksen 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu tuotantoeläinten ravinnoksi soveltuva lehtipensas tai lehtipuun taimi pysyvällä laitumella tai pysyvällä nurmella;

3) täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ssä tarkoitettu puu tai puuryhmä; tai

4) kasvulohko, jota koskee ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 36 tai 37 §:ssä tarkoitettu ympäristösopimus.

Jos peruslohkoon kuuluvassa ojassa tai viljelemättömällä pientareella on yli 1,5 metrin korkuista pensaikkoa tai puita, nämä alueet on vähennettävä peruslohkon alasta. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun pysyvän laitumen tai pysyvän nurmen, 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun puun tai puuryhmän taikka 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen, jonka mukaiseen alaan sisältyvät myös ojat ja viljelemättömät pientareet, osalta vähennystä ei tehdä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 17.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.