1087/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen (1337/2011) 4 ja 14 §, 17 §:n 6 kohta, 18 ja 19 §, 41 §:n 5 kohta, 51 § sekä 58 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § asetuksessa 1039/2012, 14 § asetuksessa 363/2017, 17 §:n 6 kohta, 18 § ja 41 §:n 5 kohta asetuksessa 741/2019, 19 § asetuksessa 101/2020 ja 58 §:n 3 momentti asetuksessa 1129/2016, seuraavasti:

4 §
Hallinnonalan tulosohjaus

Hallinnonalan virastojen ohjauksessa noudatetaan tulosohjausta. Puolustusvoimien tulosohjausta johtaa ministeri.

Puolustusvoimien tulostavoitteista sovitaan sen ja ministeriön välisessä tulossopimuksessa. Ministeri ja puolustusvoimain komentaja allekirjoittavat ministeriön ja Puolustusvoimien välisen tulossopimuksen.

14 §
Osastojen kokoonpano

Puolustuspoliittisessa osastossa on kansallisen puolustuksen yksikkö, puolustusyhteistyöyksikkö ja tutkimus- ja analyysiyksikkö.

Hallintopoliittisessa osastossa on konserniohjausyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, talousyksikkö ja turvallisuusyksikkö.

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, kiinteistö- ja ympäristöyksikkö, materiaaliyksikkö ja tietohallintoyksikkö.

17 §
Puolustuspoliittinen osasto

Osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:


6) puolustuskyvyn kehittämistä ja käyttöä sekä avaruustoimintaa;


18 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisen osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) hallitusohjelman valmistelun tukemista sekä hallitusohjelman toimeenpanon ohjausta ja seurantaa;

2) hallinnonalan organisaation ja rakenteiden kokonaiskehittämisen ohjausta;

3) hallinnonalan toimintasuunnitelman yhteensovittamista;

4) ministeriön kirjanpitoyksikön riskienhallinnan yhteensovittamista;

5) hallinnonalan toiminnan, tuloksellisuuden ja talouden seurantaa, arviointia ja raportointia;

6) hallinnonalan tulosohjausta;

7) kansliapäällikkökokouksessa sekä eduskunnan valiokuntakuulemisissa käsiteltävien asioiden valmistelun seurannan ja raportoinnin yhteensovittamista ministeriössä;

8) säädöspolitiikkaa ja säädösten valmistelua sekä muiden toimintayksiköiden tukemista säädösvalmistelussa;

9) ministeriön ja hallinnonalan toiminnan lainmukaisuuden valvontaa;

10) ministerin, virkamiesten sekä toimintayksiköiden avustamista oikeudellisissa asioissa;

11) taloussuunnittelua, kehysehdotusta sekä talousarvion valmistelua ja toimeenpanoa;

12) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia asioita, jos taloussäännössä ei toisin määrätä;

13) hallinnonalan turvallisuutta ja tietoturvallisuutta, jos asiat eivät tämän työjärjestyksen mukaan kuulu muulle toimintayksikölle;

14) kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetulle määrätylle turvallisuusviranomaiselle kuuluvia tehtäviä;

15) sisäistä tarkastusta;

16) hallinnonalan avaruustoiminnan yhteensovittamista ja avaruustoiminnasta annetussa laissa (63/2018) tarkoitetun Puolustusvoimien avaruustoiminnan yleistä ohjausta ja valvontaa.

Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön ylimmän johdon apuna prosessien sekä ohjaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittamisessa sekä ylimmän johdon kokousten valmistelussa.

Edellä 1 momentin 8–10 ja 13–16 kohdassa tarkoitetut asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

19 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisen osaston tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa, henkilöstövoimavarojen ohjausta sekä muuten laaja-alaisesti hallinnonalan henkilöstöä;

2) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamista;

3) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksia ja heille suoritettavia korvauksia;

4) asevelvollisuuslain (1438/2007) 8 luvussa tarkoitettua maanpuolustusvelvollisuuteen perustumatonta palvelusta;

5) virka- ja työehtosopimustoimintaa sekä hallinnonalan neuvotteluviranomaisen toimintaa;

6) vuosien 1939–1945 sotien veteraaneja ja sotavainajia;

7) materiaalipolitiikkaa ja sen hankeohjausta, puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamista, vienninedistämistä, maanpuolustusta tukevaa huoltovarmuutta, ulkomaisia yritysostoja, hankintoja ja kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä sekä avaruustoimintaan liittyvää materiaalipoliittista ohjausta;

8) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

9) yhteistoimintaa puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa;

10) strategisten hankkeiden valmistelua, ohjausta, yhteensovittamista ja ulkoista tarkastusta;

11) tietoyhteiskuntaa, taajuushallintaa ja digitalisaatioteknologiaa sekä tietohallintoa, tietoverkkoja ja teknistä tietoturvallisuutta niiltä osin, kuin ne eivät kuulu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

12) tiedonhallintaa siltä osin kuin se ei kuulu valtioneuvoston ohjesäännön 12 §:n nojalla valtioneuvoston kanslian toimialaan;

13)  alueiden ja tilojen käyttöä ja ylläpitoa sekä kiinteistöinvestointeja;

14) kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, energianhallintaa ja hallinnonalan päästövelvoitteiden saavuttamista;

15)  Puolustuskiinteistöjä;

16) eräiden kiinteistöhankintojen luvanvaraisuudesta annetussa laissa (470/2019) tarkoitettuja lupa-asioita, valtion etuosto-oikeutta ja kiinteän omaisuuden tai erityisen oikeuden lunastusta;

17) controller-toimintoa.

Controller toimii ministeriön ja hallinnonalan virastojen ylimmän johdon päätöksenteon tukena.

Edellä 1 momentin 5, 6 ja 17 kohdassa tarkoitetut asiat ovat suoraan resurssipoliittisen osaston osastopäällikön alaisuudessa.

41 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


5) turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä ja avaruustoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun Puolustusvoimien avaruustoiminnan yleistä ohjausta ja valvontaa, jos asia on merkittävä;


51 §
Turvallisuusyksikön johtajan ratkaisuvalta

Turvallisuusyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 43 §:ssä säädetään, kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä, hallinnonalan turvallisuutta ja avaruustoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun Puolustusvoimien avaruustoiminnan yleistä ohjausta ja valvontaa koskevat asiat, lukuun ottamatta 41 §:n 5 kohdassa ja 52 §:ssä tarkoitettuja asioita.

58 §
Palkkaus ja muut henkilöstöasiat

Henkilöstöyksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä:

1) Puolustusvoimien virkamiehelle, joka on nimitetty puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 38 §:n nojalla;

2) Puolustusvoimien virkamiehelle, jonka on nimittänyt valtioneuvosto tai ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitusneuvos
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.