1008/2020

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2020

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1241/2019) 2 §:n 11, 15, 16 ja 27 kohta, 4 §:n 11, 13 ja 14 kohta, 7 §, 8 §:n 1 ja 3 momentti ja 10 §, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 28 kohta seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


11) päätös päästökauppalain (311/2011), uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010), biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) sekä päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain (138/2017) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;


15) päätös päästöjen tarkkailusuunnitelman tai vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevassa asiassa;

16) päätös päästökaupan todentamista koskevassa asiassa;


27) päätös päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen tuen myöntämisestä;

28) päästöoikeuksien ilmaisjaon tuotantotasoraportin käsittely.

4 §
Hakemusmaksut

Energiaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:


11) päätös päästökauppalain, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain, biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain sekä päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa:

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;


13) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmää koskevassa asiassa:

a) päätös toiminnanharjoittajan laajan kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 8 000 euroa;

b) päätös tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 4 000 euroa;

c) päätös toiminnanharjoittajan suppean kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä 4 000 euroa;

d) päätös tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 2 000 euroa;

e) päätös toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän voimassaolon jatkamisesta 550 euroa;

f) päätös kestävyysjärjestelmän hyväksymisestä annetun päätöksen siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

14) päätös biopolttoaineiden, bionesteiden tai biopolttoöljyn raaka-aineita koskevasta ennakkotiedosta 5 000 euroa;


7 §
Päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia ja päästöjen todentamista koskevat hakemusmaksut

Energiaviraston päästökauppalain mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 1 900 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 000 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 900 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa;

3) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 600 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 2 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa;

4) päästökauppakaudelle 2013–2020 päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 4 700 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 3 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa;

5) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 500 euroa;

6) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 400 euroa;

7) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa, 1 400 euroa;

8) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa, 1 500 euroa;

9) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa, 2 100 euroa;

10) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelmasta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa, 4 200 euroa;

11) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös vakiomuotoisesta ja yksinkertaistetusta päästöjen tarkkailusuunnitelmasta 700 euroa;

12) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamisesta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa, 1 000 euroa;

13) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamisesta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa, 1 100 euroa;

14) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamisesta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa, 1 700 euroa;

15) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamisesta, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa, 3 000 euroa;

16) vuoden 2020 jälkeiselle päästökauppakaudelle päätös vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamisesta 500 euroa;

17) päätös päästöluvan ja päästöjen tarkkailusuunnitelman tarkistamisesta toiminnanharjoittajan vaihtumisen johdosta 500 euroa;

18) päätös todentajan laitoskäynnin poisjättämisestä 250 euroa;

19) päätös päästöjen tarkkailumenetelmien parantamisesta 500 euroa;

20) päätös päästöjen alempien määrittämistasojen käytöstä 500 euroa;

21) päätös laitoksen päästöistä 950 euroa;

22) päätös virtuaalisesta laitoskäynnistä 250 euroa.

Edellä 1 momentin 5 ja 7–11 kohdassa tarkoitettu maksu peritään myös, jos voimassa oleva päästölupa erotetaan päästökauppalain 8 §:n nojalla päästölupaa sekä päästöjen tarkkailusuunnitelmaa tai vakiomuotoista ja yksinkertaistettua päästöjen tarkkailusuunnitelmaa koskeviksi päätöksiksi. Edellä 1 momentin 7–11 kohdassa tarkoitettu maksu peritään myös, jos kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjen tarkkailusta annettujen säännösten muuttuminen edellyttää laitoksen päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamista tai vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman muuttamista. Edellä 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettu maksu peritään laitoskohtaisesti, kuitenkin enintään neljän laitoksen osalta samaa toiminnanharjoittajan vaihtumista koskien.

8 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiaviraston suorittamasta kasvihuonekaasujen ja lentoliikenteen päästöoikeuksien päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään tilinhaltijoilta ja päästökaupparekisteriin rekisteröidyiltä todentajilta maksuja seuraavasti:

1) ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 13/2005) mukaiseen rekisteriin avattavan henkilön päästöoikeustilin avausta koskeva päätös 750 euroa;

2) kaupankäyntitilin avausta koskeva päätös 750 euroa;

3) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä rekisteröidyltä todentajalta maksua 350 euroa vuodessa;

4) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 25 000 mutta enintään 50 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä kaupankäyntitilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa sekä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaiseen rekisteriin avatun henkilön päästöoikeustilin tai entisen toiminnanharjoittajan tilin käyttömaksua 550 euroa vuodessa;

5) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 50 000 mutta enintään 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua sekä ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin käyttömaksua 1 600 euroa vuodessa;

6) laitoksen, jonka hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa, päästöoikeustilin käyttömaksua 3 600 euroa vuodessa.


Käyttömaksu peritään täysimääräisenä myös silloin, kun tili on ollut auki vain osan aikaa vuodesta.


10 §
Vuoden 2020 jälkeisille päästökauppakausille maksutta myönnettäviä päästöoikeuksia koskevien päätösten maksut

Energiaviraston käsittelyistä ja päätöksistä, jotka koskevat päästökaupan vakiintuneelle laitokselle tai uudelle osallistujalle maksutta myönnettäviä päästöoikeuksia, peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista 2 200 euroa;

2) päätös maksutta myönnettävistä päästöoikeuksista annetun päätöksen muuttamisesta 1 200 euroa;

3) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä 1 500 euroa;

4) päätös päästöoikeuksien ilmaisjaon tarkkailumenetelmäsuunnitelman hyväksymisestä annetun päätöksen muuttamisesta 600 euroa;

5) päätös virtuaalisesta laitoskäynnistä 250 euroa;

6) päätös todentajan laitoskäynnin poisjättämisestä 250 euroa;

7) tuotantotasoraportin käsittelymaksu 200 euroa;

8) arvio tuotantotasoraportilla ilmoitettavista arvoista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1842  3 artiklan 4 kohdan edellyttämissä tilanteissa 950 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2020

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Neuvotteleva virkamies
Markku Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.