969/2020

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2020

Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kiinteistötietojärjestelmän ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita sekä avioliiton esteiden tutkintaa ja avioliittoon vihkimistä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Digi- ja väestötietoviraston suoritteista, sovelletaan Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionviraston tuottamiin vastaaviin suoritteisiin.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Digi- ja väestötietoviraston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä huolehtiminen;

2) väestökirjanpidon menetelmien kehittäminen;

3) uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetut uskonnollisten yhdyskuntien rekisteröintiin liittyvät tehtävät;

4) väestötietojärjestelmän vakiomuotoiset palvelut valtion virastoille ja laitoksille sekä tuomioistuimille ja muille lainkäyttöelimille, kunnallisille viranomaisille, eduskunnalle ja sen virastoille ja laitoksille, tasavallan presidentin kanslialle, Ahvenanmaan maakunnassa toimiville maakunnan, kunnan ja valtion viranomaisille ja lakisääteiseen tutkintoon johtavaa koulutusta järjestäville oppilaitoksille sekä Kansaneläkelaitokselle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

5) väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen toimittaminen 4 kohdassa mainituille tahoille julkisoikeudellista tietotarvetta varten Digi- ja väestötietoviraston päätöksen mukaisena vakiomuotoisena poimintapalveluna tai muutostietopalvelun perustietotoimituksena kaksi kertaa kalenterivuoden aikana Digi- ja väestötietoviraston päätöksen mukaisena ajankohtana;

6) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 12 §:ssä tarkoitetun henkilötunnuksen muuttamista koskevan hakemuksen käsittely;

7) ote väestötietojärjestelmästä tai holhousasioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

8) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä sekä muut kuin jäljempänä 3 ja 4 §:ssä mainitut holhoussuoritteet;

9) isyyslaissa (11/2015) ja äitiyslaissa (253/2018) tarkoitetut vanhemmuuden tunnustamisen vahvistamista sekä kuulemisen toimittamista koskevat asiat;

10) etu- ja sukunimilain (946/2017) 28 §:ssä tarkoitetut ilmoitus- ja hakemusasiat.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Digi- ja väestötietoviraston omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;

2) julkisesta notaarista annetun lain (420/2014), vekselilain (242/1932), shekkilain (244/1932) tai muun säädöksen perusteella annettavat julkisen notaarin suoritteet;

3) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

4) avioliittolain (234/1929) mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

5) avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain (26/2011) mukaisen omaisuuden erottelukirja taikka hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti;

6) lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

7) ulosottokaaren (705/2007) mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallennus;

8) perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (682/2015) 3 §:ssä tarkoitettu eurooppalainen perintötodistus;

9) päätös holhoustoimesta annetun lain (442/1999, jäljempänä holhoustoimilaki) 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

10) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

11) holhousviranomaisen lupa holhoustoimilain 53 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä;

12) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

13) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskeva päätös ja lain 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistamista koskeva päätös;

14) muut kuin 2 §:n 10 kohdassa tarkoitetut etu- ja sukunimilain mukaiset hakemusasiat;

15) henkilökorttilain (663/2016) 3 §:n 1 momentissa ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta, passilain (671/2006) 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille, ulkomaalaislain (301/2004) 33 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakortille ja oleskelukortille, ulkomaalaislain 133 a §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen muukalaispassille ja pakolaisen matkustusasiakirjalle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n 3 momentissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortille ja muulle tekniselle alustalle;

16) muut kuin vakiomuotoiset väestötietopalvelut 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuille tahoille julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

17) väestötietopalvelut muille kuin 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetuille julkisoikeudellisille yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

18) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

19) väestötietojärjestelmästä annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

20) tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (1161/2018) 3 §:ssä tarkoitettu monikielinen vakiolomake;

21) Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (1156/2019) tarkoitetusta holhousasioiden rekisteristä ja avioehtoasioiden rekisteristä teknisen rajapinnan välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

22) ote vihkimisoikeusrekisteristä;

23) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

24) holhousasioiden rekisteristä lakiin tai asetukseen perustuvaan käyttötarkoitukseen annettava ote;

25) avioehtoasioiden, avoliittoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste niihin liittyvästä asiakirjasta;

26) aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (779/2010) mukainen todistus edunvalvojan asemasta ja valtuuksista;

27) toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain (435/2009) mukainen todistus edunvalvojan tai huoltajan asemasta ja valtuuksista.

Julkisen notaarin suorittamasta tallelokeron avaamisesta ja sulkemisesta tai muusta toimenpiteestä aiheutuvat matkakustannukset korvataan julkiselle notaarille valtion varoista matkustussäännön mukaan, jos asiassa vastaavasti peritään matkakustannukset valtiolle.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut. Sähköisen lääkemääräyksen ja muiden valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista ja Digi- ja väestötietovirastolle maksettavasta osuudesta käyttömaksujen tuotosta varmennepalvelukustannusten kattamiseksi säädetään erikseen.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Digi- ja väestötietovirasto perii väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 72 §:n 2 momentin perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset luovuttaessa henkilötiedot evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Digi- ja väestötietovirasto perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat:

1) holhoustoimilain 12 ja 15–17 §:n mukaiset edunvalvontaa koskevat päätökset;

2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset;

3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Digi- ja väestötietoviraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2–4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut sekä 3 §:ssä mainitut sähköisen asioinnin varmennepalvelut;

2) muu julkaisutoiminta kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla maksuttomat julkaisut, jotka kuuluvat viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin;

3) muut kuin 2–4 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

4) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä;

5) Digi- ja väestötietoviraston hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

6) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 69 a §:ssä tarkoitettu ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelu;

7) tilaukseen perustuvat asiantuntijapalvelut.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista väestötietopalveluista perittävä hinta määrätään niin, että se vastaa suoritteen verotonta omakustannusarvoa, mikäli kyse on tieteellistä tutkimusta varten annettavista palveluista.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta ulkomaan kansalaisen tunnistuspalvelusta perittävä hinta määrätään niin, että se vastaa suoritteen verotonta omakustannusarvoa.

6 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta, edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti tai holhoustoimilain 15–17 §:n mukaisesta edunvalvojan tehtävää koskevasta päätöksestä ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Digi- ja väestötietovirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Isamaria Mäkiaho

Liite: VMa Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.