959/2020

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (530/2017) 4 §:n 3 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 ja 6 kohta, 5 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 15 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään uusi 4 momentti, 21 §:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 21 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valtion virkamiehelle sekä hänen mukana seuraavalle perheenjäsenelleen ulkomaan virkamatkan aikana tai lähetettynä ulkomailla oleskellessa aiheutunut vahinko korvataan tämän lain mukaisesti. Mitä tässä laissa säädetään virkamiehestä, koskee myös tasavallan presidenttiä ja valtioneuvoston jäsentä, valtioon työsopimussuhteessa olevaa, valtion viranomaisessa harjoittelua suorittavaa sekä valtion viranomaisen toimeksiannolla ulkomaan matkalle lähtevää muuta henkilöä.


2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei 11 §:ää lukuun ottamatta sovelleta henkilövahinkoon, josta virkamiehellä, mukana seuraavalla perheenjäsenellä tai kutsutulla henkilöllä on oikeus korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) tai opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain (460/2015) nojalla.


Tämän lain nojalla ei korvata valtiolle aiheutunutta vahinkoa.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


2) korkean turvallisuusriskin alueella aluetta, jonne matkustamista ulkoministeriö suosittelee kokonaan välttämään tai josta se suosittelee poistumaan, sekä Etelämannerta ja pohjoista napajäätikköä;


6) mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa ja lasta, joka asuu kohdepaikalla samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään kuusi kuukautta ja joka ei poistu kohdepaikalta kolmea kuukautta pidemmäksi ajaksi;


5 §
Riskialttiissa toiminnossa aiheutunut vahinko

Riskialttiissa urheilulajissa tai toiminnossa taikka kilpa- tai ammattiurheilussa aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Kilpaurheiluna ei kuitenkaan pidetä alle 18-vuotiaan osallistumista koulun tai urheiluseuran järjestämään toimintaan.


6 §
Matkasairaus

Matkasairautena pidetään sairautta, joka lääketieteellisen tietämyksen mukaan on saanut alkunsa matkan tai ulkomailla oleskelun aikana. Hammassairautta ei kuitenkaan pidetä matkasairautena.

Matkasairaudeksi katsotaan myös henkilöllä ennen matkaa tai ulkomailla oleskelua olleen sairauden, vamman tai vian odottamaton paheneminen matkan tai ulkomailla oleskelun aikana.

7 §
Matkatapaturma

Matkatapaturma on matkalla tai ulkomailla oleskelun aikana sattunut ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa virkamiehelle tai mukana seuraavalle perheenjäsenelle vamman tai sairauden.


12 §
Terveydenhuolto

Virkamiehellä sekä mukana seuraavalla perheenjäsenellä on oikeus saada korvaus hänelle kohdemaassa aiheutuvista kohtuullisista terveydenhuollon kustannuksista silloin, kun ulkomaanmatkan tai ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta.


Erityisestä syystä voidaan korvata myös kohdemaan ulkopuolella aiheutuva kohtuullinen terveydenhuollon kustannus. Hoidon tarpeessa olevalla on tällöin oikeus saada korvaus hoitoon hakeutumisesta aiheutuvista kohtuullisista matkakustannuksista.

13 §
Matkatavaravahinko

Matkatavaralle matkan tai ulkomailla oleskelun aikana äkillisesti ja odottamattomasti aiheutuneesta vahingosta maksetaan korvausta enintään 3 000 euroa vahinkoa kohden. Korvauksesta vähennetään, mitä hakijalla on oikeus saada kuljetusyhtiöltä tai sen vakuutuksesta. Eläimelle aiheutunut vahinko korvataan vain, jos kysymyksessä ovat virkamiehen työtehtävän hoitamiseksi välttämättömän eläimen eläinlääkärikustannukset tai uuden eläimen hankintakustannukset, kuitenkin enintään 2 000 euroa.


14 §
Matkavastuuvahingot

Korvausta ei kuitenkaan suoriteta vahingosta, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, aluksen tai moottorikäyttöisen veneen tai vesiskootterin käyttämisestä eikä 5 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta. Korvausta ei myöskään suoriteta vahingosta, joka aiheutuu vahingonaiheuttajan kanssa samassa taloudessa asuvan omaisuudelle tai omaisuudelle, jonka vahingonaiheuttaja omistaa yhdessä vahingonkärsijän kanssa. Korvausta ei myöskään suoriteta vahingosta, joka aiheutuu vahingonaiheuttajan asuntonaan käyttämälle huoneistolle tai kiinteistölle taikka siihen kuuluvalle irtaimistolle.


15 §
Oikeudenkäyntikulut

Rikosasian käsittelystä ja 14 §:ssä korvattavaksi säädetyn vahingon korvausvastuun selvittämisestä virkamiehelle tai mukana seuraavalle perheenjäsenelle aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset selvittely- ja oikeudenkäyntikulut korvataan. Virkamiehen oikeudenkäyntikulut korvataan myös, jos korvausvastuun tai muun vastuun selvittäminen liittyy hänen virkatehtäviensä hoitamiseen.

21 §
Valtiokonttorin oikeus osoittaa hoitopaikka

Jos hoito voidaan järjestää tarkoituksenmukaisimmin Suomessa tai muualla kohdemaan ulkopuolella, korvaus maksetaan vain niistä kohdemaassa syntyneistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet aikana, jona hoidon järjestämistä kohdemaassa on ollut pidettävä perusteltuna. Arvioitaessa, koska hoidon järjestämistä kohdemaassa on ollut pidettävä perusteltuna, otetaan huomioon vamman tai sairauden laatu ja hoidosta aiheutuneet kokonaiskustannukset.

Kiireettömän hoidon tarpeessa olevan on ennen hoidon aloittamista pyydettävä Valtiokonttorilta ennakkoratkaisu kustannusten korvattavuudesta, jos oletetut kustannukset hoidosta ovat huomattavat.

21 a §
Suomessa annettava hoito

Ilman erityistä syytä Suomessa annettavasta hoidosta korvataan määrä, jonka korvaukseen oikeutettu olisi joutunut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan enintään maksamaan vastaavasta hoidosta julkisessa terveydenhuollossa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Korvausasiaan, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 147/2020
HaVM 18/2020
EV 139/2020

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.