928/2020

Helsingissä 3.12.2020

Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:n 4 momentin ja Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain (455/2020) voimaantulosäännöksen 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 455/2020:

1 §
Evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirto

Kevalle siirretään evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavat summat arvion perusteella kuukausittain.

Kirkon eläkerahasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki siirtävät Kevalle eläkemenon maksuun tarvittavat varat etukäteen siten, että varat ovat katteen veloituspäivänä Kevan käytettävissä. Varat siirretään kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukauden ensimmäinen erä maksetaan ennen eläkkeiden yleistä maksupäivää. Kuukauden toinen erä maksetaan ennen kuin ennakonpidätykset edellisen kuukauden aikana maksetuista eläkkeistä on tilitettävä veroviranomaisille. Kuukauden ensimmäisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden maksuun yleisenä maksupäivänä. Kuukauden toisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden ennakonpidätykseen ja sellaisten erien maksamiseen, joita ei makseta eläkkeiden yleisenä maksupäivänä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan esityksestä ennen kutakin vuotta seuraavana vuonna kussakin varojen siirrossa maksettavat summat ja niiden maksupäivät. Ennen vahvistamista valtiovarainministeriö pyytää Kirkon eläkerahastolta, Kansaneläkelaitokselta ja Suomen Pankilta lausunnot. Tilinpäätösten valmistuttua valtiovarainministeriö vahvistaa edellisen vuoden toteutuneiden eläkemenojen perusteella maksettavan tai hyvitettävän korjauserän suuruuden ja maksu tai hyvitys suoritetaan huhtikuun ensimmäisen maksuerän yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan heinäkuun 1 päivän ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

2 §
Evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin maksama kustannusten korvaus

Kevalle suoritettavan korvauksen määrä lasketaan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti. Evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkejärjestelmän toimeenpanosta Kevalle aiheutuvat kustannukset, jotka ovat suoraan osoitettavissa Kirkon eläkerahaston, Kansaneläkelaitoksen tai Suomen Pankin kustannuksiksi, korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Kaikkien Kevan hoitamien eläkejärjestelmien aiheuttamista yhteisistä kustannuksista Kirkon eläkerahasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki korvaavat aiheuttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella, jonka niiden kustannukset kunakin vuonna muodostavat Kevan kustannuksista. Eläkelaitosten yhteiset kustannukset jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksutoimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisältyvät evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkejärjestelmän aiheuttamat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) eläketoiminnossa Kirkon eläkerahaston, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin korvausprosentti on sama kuin evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkejärjestelmistä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden osuus on Kevan hoitamista eläkejärjestelmistä vuoden aikana yhteensä alkaneista eläkkeistä;

2) eläkkeiden maksutoiminnossa Kirkon eläkerahaston, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin korvausprosentti on sama kuin näiden maksussa olevien eläkkeiden lukumäärän osuus on Kevan hoitamien eläkejärjestelmien yhteensä maksussa olevien eläkkeiden lukumäärästä vuoden lopussa;

3) tukitoiminnoissa Kirkon eläkerahaston, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin korvausprosentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun lasketaan Kevan eläketoiminnon ja eläkkeiden maksutoiminnon henkilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko Kevan henkilöstömäärästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan 1 kohdassa tarkoitetulla luvulla.

Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan saaman korvauksen määrän ja maksupäivät kullekin vuodelle tehtävän ennakkoarvion perusteella. Keva esittää valtiovarainministeriölle laskelman korvauksen suuruudesta. Kuukausittain maksetaan yksi kahdestoista osa kyseiselle vuodelle arvioidusta korvauksesta. Korvaus maksetaan siten, että se on kunakin kuukautena Kevan käytettävissä varsinaista palkanmaksupäivää edeltävänä katteen veloituspäivänä.

Viimeistään korvausten maksamista seuraavan vuoden maaliskuussa todetaan Kevalle aiheutuneet todelliset kustannukset. Valtiovarainministeriö vahvistaa liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrän ja se laskutetaan tai hyvitetään maaliskuun viimeistä päivää seuraavan Kevalle maksettavan hoitokulun yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan heinäkuun 1 päivän ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

Ennen 2 ja 3 momentissa tarkoitettua vahvistamista valtiovarainministeriö pyytää Kirkon eläkerahastolta, Kansaneläkelaitokselta ja Suomen Pankilta lausunnot.

3 §
Kevalle maksettavat korvaukset Suomen Pankin eläketurvan toimeenpanoa koskevan siirtymäkauden kustannuksista

Suomen Pankki suorittaa Kevalle erillisen valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavan korvauksen niistä kustannuksista, jotka Kevalle aiheutuu ennen vuotta 2021 Suomen Pankin eläketurvan toimeenpanotehtävien siirtämisestä. Tämä korvaus maksetaan viimeistään huhtikuussa 2021, ja sille lasketaan syyskuun 1 päivän 2020 ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus. Kevan on esitettävä laskelmat syntyneistä kustannuksista. Valtiovarainministeriö vahvistaa korvausten suuruudet ja maksupäivät saatuaan lausunnon Suomen Pankilta.

4 §
Viivästyskorko

Jos Kirkon eläkerahaston, Kansaneläkelaitoksen tai Suomen Pankin tässä asetuksessa tarkoitettu maksu viivästyy, on näiden suoritettava Kevalle viivästyneestä erästä korkoa, jonka suuruus määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Sitä sovelletaan kuitenkin jo 3 päivästä joulukuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle annettu valtioneuvoston asetus (183/2017).

Suomen Pankki siirtää Kevalle joulukuun 2020 lopussa summat, jotka tarvitaan 4 päivänä tammikuuta 2021 Suomen Pankin eläkkeiden maksuun, sekä tilittää tammikuussa 2021 veroviranomaiselle joulukuussa 2020 maksettavien eläkkeiden ennakonpidätykset. Joulukuussa 2020 maksettavien eläkkeiden jälkeiseltä ajalta eläkkeiden ennakonpidätykset veroviranomaiselle tilittää Keva. Edellä tässä momentissa säädetty tulee ottaa huomioon vahvistettaessa 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja kussakin varojen siirrossa maksettavia summia.

Helsingissä 3.12.2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Lainsäädäntöneuvos
Marja Isomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.