927/2020

Helsingissä 2.12.2020

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (848/2017) 4 §:n 3 momentti, 13 §:n taulukko 4, 15 §:n taulukko 5, 16 §:n taulukko 6, 23 §:n taulukko 7, 24 §:n 1 momentin kohdat 1 ja 6 sekä 5 momentti, 25 §, 26 §:n taulukko 8, 33 §:n taulukko 11 ja 2 momentti, 41 §:n 1 momentin kohta 1 ja 43 § sekä

lisätään 24 §:n 1 momenttiin uusi kohta 8 ja 26 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

4 §
Rakennusten paloluokitus

Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen osasta toiseen on estetty palomuurilla. Kuitenkin, kun rakennusta muutetaan tai laajennetaan ja muutos tai laajennus toteutetaan P0-paloluokassa, palomuuria eri paloluokkia olevin rakennuksen osien välillä ei edellytetä, kun olemassa oleva osa ja P0-paloluokassa toteutettu muutos tai laajennus tarkastellaan palonkehityksen ja kantavien rakenteiden kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa kokonaisuutena oletettuun palonkehitykseen perustuvalla menettelyllä.

13 §
Oletettuun palonkehitykseen perustuva kantavien rakenteiden mitoitus

Taulukko 4. Mitoituksen perusteet, kun olennaisten kantavien rakenteiden mitoitus perustuu oletettuun palonkehitykseen

Rakennus Rajoitukset Olennaisten kantavien rakenteiden kestävyys palossa Mitoituspalokuormantiheys MJ/m2
1-kerroksinen, yleensä Korkeus enintään 9 m 30 minuuttia ilman jäähtymisvaihetta Qfi,k 1) 2)
1-kerroksinen, yleensä Korkeus yli 9 m 60 minuuttia ilman jäähtymisvaihetta Qfi,k 1) 2)
1-kerroksinen, 60 minuuttia ilman jäähtymisvaihetta Qfi,k 1) 2)
– majoitustila Yli 50 paikkaa
– hoitolaitos Yli 25 paikkaa
– kokoontumis- ja liiketila Yli 250 henkilöä
2-kerroksinen, yleensä Korkeus enintään 9 m 30 minuuttia ilman jäähtymisvaihetta Qfi,k, vähintään 600 MJ/m2 2)
2-kerroksinen, yleensä Korkeus yli 9 m 60 minuuttia ilman jäähtymisvaihetta Qfi,k, vähintään 600 MJ/m2 2)
2-kerroksinen, Palo- ja jäähtymisvaihe Qfi,k, vähintään 600 MJ/m2 2)
– majoitustila Yli 50 paikkaa
– hoitolaitos Yli 25 paikkaa
– kokoontumis- ja liiketila Yli 250 henkilöä
Yli 2-kerroksinen Korkeus enintään 28 m Palo- ja jäähtymisvaihe Qfi,k, vähintään 600 MJ/m2 2)
Yli 2-kerroksinen Korkeus yli 28 m Palo- ja jäähtymisvaihe 2,0*Qfi,k, vähintään 900 MJ/m2
Qfi,k on tilastollisesti tai laskennallisesti määritetty kokonaispalokuorman tiheyden ominaisarvo (80 % fraktiili).
Tarkastelu tehdään täysin kehittyneelle palolle. Jos voidaan osoittaa, että lieskahtamista ei tapahdu, mitoitus voidaan tehdä paikalliselle palolle. Lieskahtamisen katsotaan tapahtuneen, kun kuuman savukerroksen keskilämpötila saavuttaa 500 celsiusastetta tai kun säteily savukerroksesta lattiaan on yli 20 kilowattia neliömetrille.
Kellarikerrokset mitoitetaan palo- ja jäähtymisvaiheen rasituksille.
1) Ylin kellarikerros, vähintään 600 MJ/m2.
2) Ylimmän kellarikerroksen alapuolella sijaitsevat kellarikerrokset, 2,0*Qfi,k, vähintään 900 MJ/m2.
15 §
Palo-osaston koko ja palo-osastojen jako osiin

Taulukko 5. Käyttötarkoituksen mukaisen palo-osaston enimmäisala (neliömetriä) ja palo-osastojen jako osiin

Käyttötarkoitus Rakennuksen paloluokka ja kerroslukumäärä
P1 P2 yli 2 krs. 1) P2 1–2 krs. P3
KERROKSET
Asunnot huoneistoittain huoneistoittain huoneistoittain huoneistoittain
Majoitustilat ja hoitolaitokset
– yöpymistilat 800 2) (1 200 * 2)) 800 2) 800 2) (1 200 * 2)) 400 2) (600 * 2))
– muut tilat 1 600 (3 200 *) 1 200 1 600 (2 400 *) 400 (1 200 *)
Kokoontumis- ja liiketilat sekä työpaikkatilat
– 1-kerroksinen 2 400 (24 000 *) ei mahd. 2 400 (9 600 *) 400 (1 200 *)
– 2-kerroksinen 2 400 (12 000 *) ei mahd. 2 400 (4 800 *) 400 (600 *)
– yli 2-kerroksinen, työpaikkatilat 2 400 (9 600 *) 2 400 ei mahd. ei mahd.
– yli 2-kerroksinen, myymälätilat 2 400 (6 000 *) 300 (1 200 7)) ei mahd. ei mahd.
– yli 2-kerroksinen, muut tilat 2 400 (6 000 *) 1 200 ei mahd. ei mahd.
Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 1
– 1-kerroksinen, yleensä 6 000 5) (60 000 *) ei mahd. 4 000 5) (36 000 *) 2 000 (12 000 *)
 – lämmöneristämätön rakennus 12 000 (60 000 *) ei mahd. 12 000 (36 000 *) 12 000
 – kasvihuone 12 000 6) ei mahd. 12 000 6) 12 000 6)
– 2-kerroksinen 4 000 5) (24 000 *) ei mahd. 2 000 5) (12 000 *) ei sallittu
– yli 2-kerroksinen 3 000 (9 000 *) ei sallittu ei mahd. ei mahd.
Tuotanto- ja varastotilat, palovaarallisuusluokka 2
– 1-kerroksinen 2 000 5) (12 000 *) ei mahd. 1 000 5) (6 000 *) 2 000 *
– yli 1-kerroksinen 1 000 (6 000 *) ei sallittu ei sallittu ei sallittu
Autosuojat
– rakennuksen osana 3 000 3) 5) (24 000 *) 3 000 7) 3 000 (24 000 *) 400 (3 000 *)
– erillinen autosuoja 3 000 3) 4) 5) (24 000 *) ei sallittu 3 000 3) (24 000 *) 1 000 (6 000 *)
ULLAKOT 1 600 1 600 1 600 alapuolisten osastojen mukaan
KELLARIKERROKSET
– yleensä 800 (2400 *) 800 (2 400 *) 800 (2 400 *) 400 (1 200 *)
– autosuoja 1 500 5) (10 000 *) 400 (3 000 *) 1 500 5) (10 000 *) 60
Ullakot ja yläpohjan ontelot jaetaan enintään 400 m2 osiin.
Alapohjan ontelot jaetaan 800 m2 osiin, jos tilan pinnat eivät vähäisiä osia lukuun ottamatta täytä D-s2, d2 -luokan vaatimuksia. Alapohjan ontelon jakoa osiin ei kuitenkaan edellytetä, jos alapohja täyttää EI 60 -luokan vaatimukset.
1) Rakennuksen varustamisesta automaattisella sammutuslaitteistolla on säädetty 39 §:ssä.
2) Palo-osasto on jaettava majoitushuoneittain osiin.
3) Palo-osaston enimmäisalaa voi kasvattaa enintään 50 prosentilla, jos palo-osaston ulkoseinistä vähintään 30 prosenttia on ulkotilaan pysyvästi avointa ja savunpoiston kannalta tarkoituksenmukaisesti sijoitettua aukotusta (avoin autosuoja).
4) Enintään viisikerroksisessa avoimessa autosuojassa voidaan enimmäisalaa käyttää kerrosten pinta-aloina, vaikka eri kerrosten väliset ajotiet yhtyvät. Tämä edellyttää kuitenkin, että välipohjien luokka on vähintään REI 60.
5) Palo-osaston enimmäisalaa voi kasvattaa enintään 50 prosentilla, jos tila varustetaan hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella ja tehokas sammutustyö voidaan aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa.
6) Palo osaston enimmäisalaa ei rajoiteta, jos rakennuksen pinta-alalle tasan jakautunut palokuorma on enintään 150 MJ/m2.
7) Sallittu vain rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Tilan kantavien ja osastoivien rakennusosien on täytettävä A2-s1, d0 -luokan vaatimukset.
* Kun rakennus tai tila on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla
16 §
Osastoivat ja osiin jakavat rakennusosat

Taulukko 6. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset

Rakennuksen paloluokka ja kerrosluku sekä palokuormaryhmä MJ/m2
P1 P2 yli 2 kerrosta P2 1–2 kerrosta P3
yli 1 200 600–1 200 alle 600 - - -
Kerrokset, yleensä EI 120 1) (EI 60 *) 1) EI 90 1) (EI 60 *) 1) EI 60 1) EI 60 2) EI 30 EI 30
– yli 56 metriä korkea rakennus EI 90, A2 EI 60, A2 EI 60, A2 ei mahd. EI 30 ei mahd.
– yläpohja, jos yläpohjalla on osastoivuusvaatimus EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 2) EI 30 EI 30
– tuotanto- ja varastotilat, pinta-alaosastointi EI-M 90, A1 4) EI-M 90, A1 4) EI-M 90, A1 4) ei mahd. EI-M 90 4) EI-M 60 4)
- autosuojat EI 60, A2 EI 60, A2 EI 60, A2 EI 60, A2 EI 60 EI 30
Ullakon osastoivat seinät, pinta-alaosastointi EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30
Kellarikerrokset EI 120, A2 (EI 90, A2 *) EI 90, A2 (EI 60, A2 *) EI 60, A2 EI 60, A2 EI 60, A2 EI 30, A2 3)
1) Yli 2-kerroksisen P1-paloluokan rakennuksen uloskäytävien osastoivat rakennusosat on tehtävä vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista.
2) Huom. 24 §:n 3 momentissa esitetyt vaatimukset.
3) Yhdelle asunnolle kuuluvassa kellarissa luokkavaatimus on EI 30.
4) Osastoivassa rakennusosassa olevan oven tai vastaavan rakennusosan palonkestävyysajan on oltava vähintään sama kuin sitä ympäröivältä osastoivalta rakennusosalta vaadittu palonkestävyysaika. P1-paloluokan rakennuksessa ovi tai vastaava rakennusosa on tehtävä vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista.
A1 Tarvikkeet A1 luokkaa
A2 Tarvikkeet vähintään A2-s1, d0 -luokkaa
* Kun rakennus tai tila on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla.
23 §
Sisäpuoliset pinnat

Taulukko 7. Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset

Käyttötarkoitus Pinta Rakennuksen paloluokka
P1 P2 P3
Asunnot seinät ja katot D-s2, d2 1) D-s2, d2 4) D-s2, d2 1)
Majoitustilat seinät ja katot D-s2, d2 B-s1, d0 4) 2)(C-s2, d1* 4) 2)) D-s2, d2
Hoitolaitostilat seinät ja katotlattiat B-s1, d0DFL-s1 B-s1, d0 4)DFL-s1 D-s2, d2-
Kokoontumis- ja liiketilat
– enintään 300 m2 palo-osasto: ravintolat, myymälät, koulut, liikuntahallit, teatterit, kirkot, päiväkodit ja päivähoitolaitokset seinät ja katot D-s2, d2 D-s2, d2 4) D-s2, d2
– yli 300 m2 palo-osasto: ravintolat, koulut, liikuntahallit, teatterit, kirkot, päiväkodit ja päivähoitolaitokset seinät ja katot C-s2, d1 (D-s2, d2*) C-s2, d1 4) (D-s2, d2* 4)) D-s2, d2
– yli 300 m2 palo-osasto: myymälät, näyttelyhallit ja kirjastot seinät ja katot lattiat B-s1, d0(C-s2, d1*) DFL-s1 B-s1, d0 4) (C-s2, d1* 4))DFL-s1 B-s1, d0(C-s2, d1*)-
Työpaikkatilat seinät ja katot D-s2, d2 1) B-s1, d0 4) 2) (D-s2, d2* 4)) D-s2, d2 1)
Tuotanto- ja varastotilat
– palovaarallisuusluokka 1 seinätkatotlattiat D-s2, d2D-s2, d2DFL-s1 D-s2, d2 4)B-s1, d0DFL-s1 D-s2, d2D-s2, d2-
– palovaarallisuusluokka 2 seinät ja katotlattiat B-s1, d0 A2FL-s1 B-s1, d0A2FL-s1 B-s1, d0A2FL-s1
Autokorjaamot ja -huoltamot sekä autosuojat seinät ja katotlattiat B-s1, d0 5) A2FL-s1 6) (DFL-s1 *) B-s1, d0 5)A2FL-s1 6) (DFL-s1 *) B-s1, d0 5)A2FL-s1 6) (DFL-s1 *)
Ullakot ja yläpohjan ontelot
– ullakot sekä yläpohjan ontelot, jotka on osastoitu alapuolisesta tilasta ullakon tai ontelon sisäpinnat D-s2, d2 1) D-s2, d2 1) -
– asuinrakennuksen irtaimiston säilytystä tai pyykinkuivausta varten tarkoitettu ullakko lattiat DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
– yläpohjan ontelot, joita ei ole osastoitu alapuolisesta tilasta. Vaatimus ei koske lämmöneristeen tuuletusuria. ontelon sisäpinnat B-s1, d0 1) B-s1, d0 1) -
Kellarit seinät ja katotlattiat C-s2, d1 DFL-s1 B-s1, d0 DFL-s1 D-s2, d2 DFL-s1
Teknisen huollon tilat seinät ja katotlattiat B-s1, d0 DFL-s1 B-s1, d0 4) DFL-s1 B-s1, d0 DFL-s1
Kattilahuoneet, syöttöhuoneet ja nestemäisen polttoaineen varastot seinät ja katotlattiat B-s1, d0 A2FL-s1 B-s1, d0 4) A2FL-s1 B-s1, d0 A2FL-s1
Kiinteän polttoaineen varastot seinät ja katotlattiat B-s1, d0 A2FL-s1 B-s1, d0 4) A2FL-s1 D-s2, d2-
Uloskäytävät ja palosulut seinät ja katotlattiat A2-s1, d0 3)DFL-s1 A2-s1, d0 3) DFL-s1 B-s1, d0DFL-s1
Sisäiset käytävät majoitus ja työpaikkatiloissa seinät ja katotlattiat B-s1, d0 DFL-s1 B-s1, d0 4) DFL-s1 B-s1, d0 DFL-s1
Saunat ja kylpyhuonetilat seinät ja katot D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2
Taulukon vaatimuksia sovelletaan myös putkien, ilmakanavien tai niiden eristeiden pintoihin, jollei näiden määrä ole vähäinen. Putkimaisten eristeiden osalta taulukon arvoja sovelletaan siten, että seiniä ja kattoja koskien paloon osallistumista kuvaavan luokan merkintään lisätään alaindeksi L. Savun tuottoa sekä palavaa pisarointia koskevat lisämääreet pysyvät samoina. Edellä mainitusta poiketen savun tuottoa koskevan vaatimuksen ei tarvitse täyttyä teknisen huollon tilassa, kun on huolehdittu siitä, että savu ei leviä kyseisestä tilasta vaaraa aiheuttavalla tavalla.
1) Vähäisiä osia pinnoista voidaan verhota tarvikkeilla, jotka eivät täytä vaatimusta.
2) Vähäisiä osia seinäpinnoista voidaan verhota D-s2, d2 -luokan tarvikkeilla. Koskee myös suojaverhottuja seiniä.
3) Vähäisten rakennusosien pintojen luokkavaatimus on B-s1, d0.
4) Kun suojaverhous vaaditaan, pintaluokkavaatimus määräytyy suojaverhouksen tarvikeluokkavaatimuksen mukaan.
5) Pinta-alaltaan enintään 1 000 m2 erillisen autosuojan ja rakennuksen osana olevan enintään 60 m2 autosuojan sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen luokkavaatimus on, kellarikerrosta lukuun ottamatta, D-s2, d2.
6) Pinta-alaltaan enintään 1 000 m2 erillisen avoimen autosuojan ja rakennuksen osana olevan enintään 60 m2 avoimen autosuojan maanvaraisen lattian pinnalle ei aseteta luokkavaatimusta.
* Kun tila on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla
- ei vaatimusta
24 §
Sisäpintojen suojaverhoukset

P2-paloluokan 1–2-kerroksisen rakennuksen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen on oltava varustettuja vähintään B-s1, d0 -luokan tarvikkeista tehdyllä K2 10 -luokan suojaverhouksella. Suojaverhousta ei kuitenkaan edellytetä:

1) jos rakennusosassa käytetyt lämmöneristeet ovat eristävältä osaltaan vähintään B-s1, d0 -luokkaa ja rakennusosassa käytetyt muut tarvikkeet ovat, vähäisiä rakenteen osia lukuun ottamatta, vähintään D-s2, d2 -luokkaa;


6) asunnon pinnalta, jos rakennusosassa käytetyt lämmöneristeet ovat eristävältä osaltaan vähintään D-s2, d2 -luokkaa ja rakennusosassa käytetyt muut tarvikkeet ovat, vähäisiä rakenteen osia lukuun ottamatta, vähintään D-s2, d2 -luokkaa;


8) seinältä, jos siinä käytetyt tarvikkeet ovat, vähäisiä rakenteen osia lukuun ottamatta, vähintään D-s2, d2 -luokkaa ja tarvikkeiden tiheys on vähintään 350 kilogrammaa kuutiometrille.


P1-paloluokan yli 2-kerroksisen asuinrakennuksen kerrosten, joiden kantava rakenne ei ole vähintään A2-s1, d0 -luokkaa, sisäpuolisten pintojen on oltava varustettuja vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista tehdyllä vähintään K2 30 -luokan suojaverhouksella. Edellä mainittu ei koske palo-osaston ei-kantavia sisäisiä väliseiniä.

25 §
Ulkoseinän yleiset vaatimukset

P1-paloluokan rakennuksen ulkoseinän on oltava pääosin rakennettu vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista.

Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan rakennuksen ja yli 56 metriä korkean P1-paloluokan rakennuksen lämmöneristeen ja muun täytteen on oltava vähintään A2-s1, d0 -luokkaa.

Enintään 56 metriä korkeassa P1-paloluokan rakennuksessa voidaan käyttää lämmön-eristettä, joka eristävältä osaltaan täyttää B-s1, d0 -luokan vaatimukset tai lämmöneriste on suojattu ja sijoitettu niin, että palon leviäminen eristeeseen on rajoitettu ajan, joka on rakennuksen sisäpuolelta ja aukkojen pielien osalta vähintään puolet tilan osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikavaatimuksesta.

Yli 2-kerroksisessa rakennuksessa lämmöneriste, joka ei eristävältä osaltaan täytä D-s2, d2 -luokan vaatimusta, on katkaistava enintään kahden kerroksen välein 28 metrin korkeuteen saakka ja tämän jälkeen kerroksen välein tarvikkeella, joka rajoittaa palon leviämistä lämmöneristeessä. Eristekerroksen katkaisua ei kuitenkaan edellytetä enintään 28 metriä korkean rakennuksen ulkoseinässä, jossa ei ole tuuletusväliä ja jonka lämmöneriste on suojattu ja sijoitettu niin, että palon leviäminen lämmöneristeeseen rakennuksen ulkopuolelta on rajoitettu ajan, joka on:

1) vähintään puolet tilan osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikavaatimuksesta;

2) vähintään neljäsosa tilan osastoivien rakennusosien palonkestävyysaikavaatimuksesta, kun lämmöneristeen paksuus on enintään 100 millimetriä ja kyseessä on asuinrakennuksen korjaus- ja muutostyö.

Enintään 56 metriä korkean P1-paloluokan rakennuksen kantamattoman ulkoseinän runko voi olla D-s2, d2 -luokan tarviketta.

Enintään 56 metriä korkean rakennuksen ulkoseinän toimivuus palotilanteessa voidaan osoittaa myös täyden mittakaavan kokeella.

26 §
Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen luokkavaatimukset

Luokkavaatimukset eivät koske pinta-alaltaan vähäisiä rakennusosia.


Taulukko 8. Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen luokkavaatimukset

Käyttötarkoitus ja paloluokka Ulkoseinän ulkopinta Tuuletusvälin ulkopinta Tuuletusvälin sisäpinta Ehdot luokkien käytölle
Yli 56 m korkea rakennus A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0
P1-paloluokan rakennus
Yli 28 m ja enintään 56 m korkea rakennus A2-s1, d0 A2-s1, d0 B-s1, d0 1)
Enintään 28 m korkea rakennus, yleensä B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 1)
Enintään 28 m korkea asuin- ja työpaikkarakennus, yleensä B-s2, d0 B-s2, d0 B-s1, d0 6)
- asuinrakennus, kun korjaus- ja muutostyössä on käytetty lisälämmöneristystä, joka ei täytä eristävältä osaltaan B-s1, d0 -vaatimusta ja jonka paksuus on enintään 100 mm B-s2, d0 B-s2, d0 B-s1, d0
- ulkoseinän ulkopinnan osa mikäli osaa ympäröivät rakenteet suojaavat seinäpintaa palon leviämiseltä D-s2, d2 D-s2, d2 B-s1, d0 6)
- asuinrakennus, ylin kerros D-s2, d2 D-s2, d2 A2-s1, d0 6) 4)
- yli 14 m ja enintään 28 m korkea asuin- ja työpaikkarakennus D-s2, d2 * D-s2, d2 * B-s1, d0 * 1) 2) 3) 4) 5)
- enintään 14 m korkea asuin- ja työpaikkarakennus D-s2, d2 D-s2, d2 B-s1, d0 1) 2) 3) 4)
1–2-kerroksinen ja enintään 28 m korkea tuotanto- tai varastorakennus sekä kokoontumis- ja liikerakennus D-s2, d2 D-s2, d2 B-s1, d0 3) 4) 5) 6) 7)
P2-paloluokan rakennus
Yli 2-kerroksinen ja enintään 28 m korkea rakennus, yleensä B-s2, d0 * B-s2, d0 * K2 10, A2-s1, d0 *
- asuin-, majoitus- ja työpaikkarakennus sekä kokoontumis- ja liikerakennus D-s2, d2 * D-s2, d2 * K2 10, A2-s1, d0 * 2) 3) 4) 5)
- enintään 14 m korkea asuinrakennus, jonka kellari ja kerrokset kuuluvat asuinnoittain samaan asuinhuoneistoon D-s2, d2 D-s2, d2 B-s1, d0 2) 3)
Enintään kaksikerroksinen rakennus, yleensä D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2
- hoitolaitokset B-s2, d0 (D-s2, d2 *) 3) B-s2, d0 (D-s2, d2 *) 3) B-s1, d0
P3-paloluokan rakennus D-s2, d2 D-s2, d2 ei vaatimusta
Parvekkeen seinä- ja kattopintojen luokkavaatimuksiin sovelletaan ulkoseinän ulkopinnan luokkavaatimuksia. Kuitenkin yli 2-kerroksisen rakennuksen, pois lukien asuinrakennus, jonka kerrokset kuuluvat asuinnoittain samaan huoneistoon, varatiekäyttöön suunnitellun parvekkeen pintoihin, vähäisiä pinnan osia lukuun ottamatta, sovelletaan seuraavia luokkavaatimuksia:
– kattopintojen on oltava vähintään B-s2, d0 -luokkaa;
– seinäpintojen, pois lukien ulkoseinän ja sen tuuletusvälin ulkopinta, on oltava vähintään B-s2, d0 -luokkaa; tämä luokkavaatimus ei koske parveketta, joka on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla.
Avoimen luhtikäytävän pintoihin sovelletaan uloskäytävälle asetettuja vaatimuksia seuraavin poikkeuksin:
– 2-kerroksisen rakennuksen avoimen luhtikäytävän seinäpintojen luokkavaatimuksiin sovelletaan ulkoseinän ulkopinnan luokkavaatimuksia. Huomautuksessa 4) esitettyjen vaatimusten on täytyttävä.
– Yli 2-kerroksisen P2-paloluokan rakennuksen avoimen luhtikäytävän vähintään R 60 -luokkaa olevat palkit ja pilarit voivat olla D-s2, d2 -luokkaa.
Julkisivuverhoilun kiinnitystarvikkeet voivat vähäisessä määrin olla D-s2, d2 -luokkaa enintään 28 m korkeassa rakennuksessa.
1) Jos lämmöneriste ei eristävältä osaltaan täytä B-s1, d0 -luokan vaatimuksia, ulkopinnan pintarakenteiden on suojattava eristettä palolta niin, että suojaus vastaa EI 30 -luokan rakennusosaa tai tuuletusvälin sisäpinta on varustettava K230, A2-s1, d0 -luokan suojaverhouksella.
2) Lukuun ottamatta ensimmäistä kerrosta ja varateiden ylä- ja alapuolella olevia pintoja, joiden osallistuminen paloon voi vaarantaa varatien käytön.
3) Palon leviämisen tuuletusvälissä on oltava rajoitettu kerroksittain ja palon leviäminen vaakasuunnassa osastoidun porrashuoneen ulkoseinän tuuletusväliin on oltava estetty.
4) Palon leviämistä julkisivusta ullakkoon ja yläpohjan onteloon on rajoitettava niin, että se vastaa EI 30 -luokan rakennusosaa. Rajoittamista ei kuitenkaan edellytetä, jos yläpohjan kantavan rakenteen olennaiset osat on toteutettu vähintään A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista ja yläpohja täyttää EI 60 -luokan vaatimukset.
5) Julkisivurakenteen laajojen osien putoamista palon sattuessa on rajoitettava.
6) Jos lämmöneriste ei eristävältä osaltaan täytä B-s1, d0-luokan vaatimuksia, ulkopinnan pintarakenteiden on suojattava eristettä palolta niin, että suojaus vastaa vähintään EI 15 -luokan rakennusosaa tai tuuletusvälin sisäpinta on varustettava vähintään K210, A2-s1, d0 -luokan suojaverhouksella.
7) Ulkoseinän ikkunoineen ja muine aukkoineen on täytettävä E 30 -luokan vaatimukset, tai ulkoseinään rajoittuvan palo-osaston on oltava varustettu joko tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla tai hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella.
* Rakennus tai sen osa on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla.
33 §
Uloskäytävien lukumäärä

Taulukko 11. Uloskäytävien vähimmäislukumäärä ja uloskäytävän tyyppi

Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta (m) Poistumisalueen käyttötarkoitus Uloskäytävien lukumäärä, vähintään
Osastoitu tai käynti turvalliselle paikalle 1) Palolta suojattu Palolta ja savulta suojattu
Enintään 24 2) Yleensä 2
- asunto, alle 300 m2:n työpaikkatila tai alle 300 m2:n tuotanto- tai varastotila 1 v 1 *
- asunto, alle 300 m2:n työpaikkatila tai alle 300 m2:n tuotanto- tai varastotila
Yli 24 ja enintään 38 Yleensä 2
- asunto tai alle 300 m2:n työpaikkatila 1 *
Yli 38 ja enintään 52 Yleensä 2
- asunto tai alle 300 m2:n työpaikkatila 1 *
Yli 52 Yleensä 1 * 1 *
1) Turvallisella paikalla tarkoitetaan käyntiä suoraan ulos tai muulle turvalliselle paikalle.
2) P3-paloluokan rakennuksessa sijaitsevan asunnon ensimmäisen kerroksen lattiatason ja sen yläpuolella olevan ylimmän lattiatason, johon on sijoitettu rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tai muita asumista palvelevia välttämättömiä tiloja, välinen etäisyys voi olla enintään 4,5 metriä. Kultakin erilliseltä lattiatasolta on oltava vähintään yksi tarkoitukseen sopiva varatie.
v Poistumisalueelta on oltava vähintään yksi tarkoitukseen sopiva varatie.
* Rakennus on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla.

Yhtä uloskäytävää voidaan pitää riittävänä, jos tästä ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle, myös rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevassa:

1) pienessä kokoontumis- ja liiketilassa tai majoitukseen käytettävässä pienessä huoneistossa, jonka uloskäytävänä on suoraan ulos johtava ovi;

2) enintään kymmenelle hoidettavalle tarkoitetussa hoitolaitoksessa.


41 §
Pelastus- ja sammutustyössä käytettävä hissi

Hissiä on voitava käyttää pelastus- ja sammutustyössä (palomieshissi):

1) sisäänkäyntitason yläpuolisissa tiloissa yli 8-kerroksisessa rakennuksessa, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys ylittää 38 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta;


43 §
Kiinteä sammutusvesiputkisto

Rakennus on varustettava tarkoitukseen sopivalla kiinteästi asennetulla sammutusveden siirtämiseen tarkoitetulla putkistolla:

1) sisäänkäyntitason yläpuolisissa tiloissa yli 2-kerroksisessa rakennuksessa, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys ylittää 24 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta;

2) sisäänkäyntitason alapuolisissa tiloissa, kun kellarikerroksen lattian etäisyys ylittää 14 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta.

44 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/1535/EU (32015L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1

Helsingissä 2.12.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Rakennusneuvos
Jorma Jantunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.