909/2020

Helsingissä 26.11.2020

Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011) 5 § ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 829/2018, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 829/2018, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

5 §
Merivesien olennaisten piirteiden ja ominaisuuksien selvittäminen

Ympäristöministeriö vastaa merivesien olennaisten piirteiden ja ominaisuuksien selvittämisestä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Muut viranomaiset ja laitokset toimittavat pyynnöstä ympäristöministeriölle ja asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarpeelliset merivesien olennaisia piirteitä ja ominaisuuksia koskevat tiedot. Merivesien olennaisia piirteitä ja ominaisuuksia selvitettäessä on otettava huomioon meristrategiadirektiivin muutosdirektiivin liitteen III taulukossa 1 esitetyt tekijät, kattaen merivesien fyysiset ja kemialliset ominaisuudet, elinympäristöt, biologiset ominaisuudet ja hydromorfologia.

Merivesien olennaisten piirteiden ja ominaisuuksien selvittämisessä tehdään kansainvälistä yhteistyötä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 26 i §:n mukaisesti.

6 §
Meriympäristöön vaikuttavan toiminnan arviointi

Meriympäristöön vaikuttavan toiminnan arvioinnissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 26 i §:n mukaisesti.


8 §
Meriympäristön hyvä tila ja sen ominaispiirteet

Ympäristöministeriö yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen ympäristökeskuksen ja muiden viranomaisten ja laitosten kanssa määrittelee meriympäristön hyvän tilan ominaispiirteet 5–7 §:n nojalla selvitettyjen tietojen perusteella ja meristrategiadirektiivin liitettä I sekä muutosdirektiivin liitettä III käyttäen. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut viranomaiset ja laitokset toimialueillaan toimittavat ympäristöministeriölle hyvän tilan määrittämistä varten tarvittavat tiedot.Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY (32008L0056); EUVL L 164, 25.6.2008, s.19

Helsingissä 26.11.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Sara Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.