892/2020

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2020

Verohallinnon päätös valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista

Verohallinto on valmisteverotuslain (182/2010) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 766/2020, nojalla päättänyt:

1 §
Ilmoittajan tiedot

Rekisteröityjästä on ilmoitettava nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite.

2 §
Biopolttoöljyn valmistaja

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 11 a §:n 1 momentissa tarkoitetun biopolttoöljyn valmistajan on ilmoitettava toiminnan aloituspäivä, valmistettava tuote, tuotteen valmistuspaikan nimi ja osoite, tuotteen käyttötarkoitus, arvio biopolttoaineen enimmäisvalmistusmäärästä sekä siirretäänkö biopolttoöljyä Suomen ja toisen maan välillä.

3 §
Sähköverkonhaltija

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996) annetun lain 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetun sähköverkonhaltijan on ilmoitettava sähköverkkoluvan numero.

4 §
Sähkön tuottaja ja pientuottaja

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 5 a kohdassa tarkoitetun sähköntuottajan ja 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitetun pientuottajan on ilmoitettava voimalaitoksen nimi, sähkön tuotantotapa, nimellisteho, pääasialliset polttoaineet, osoite ja kiinteistötunnus tai kiinteistötunnukset.

5 §
Polttoturpeen käyttäjä

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun polttoturpeen käyttäjän on ilmoitettava arvio lämmityskäyttöön käytettävän polttoturpeen käyttömäärästä. Arvio esitetään megawattitunteina kalenterivuodessa. Lisäksi on ilmoitettava polttoturpeen käyttöpaikan osoite.

6 §
Mäntyöljyn käyttäjä

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun mäntyöljyn käyttäjän on ilmoitettava käyttöpaikan osoite.

7 §
Maakaasun rekisteröity käyttäjä

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 21 a §:n 2 momentissa tarkoitetun maakaasun rekisteröidyn käyttäjän on annettava kuvaus verottomasta käytöstä. Kuvauksessa tulee olla prosessikaavio tai muu erillisessä liitteessä oleva selvitys. Lisäksi on ilmoitettava maakaasun käyttöpaikan tai käyttöpaikkojen osoitteet.

8 §
Kaatopaikanpitäjä

Jäteverolain (1126/2010) 9 §:ssä tarkoitetun kaatopaikan pitäjän on ilmoitettava ympäristöluvan numero ja jätteen kaatopaikan osoite.

9 §
Virvoitusjuomien pienvalmistajat

Virvoitusjuomaverosta annetun lain (1127/2010) 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun virvoitusjuomien pienvalmistajan on vahvistettava rekisteritiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

10 §
Juomapakkausten pienvalmistajat

Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun juomapakkausten pienvalmistajan on vahvistettava rekisteritiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

11 §
Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä sähköisesti. Verohallinto voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen tekemisen paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen ilmoitus tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Paperinen ilmoitus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

12 §
Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 2021.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2020

Pääjohtaja
Markku Heikura

Johtava asiantuntija
Soili Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.