834/2020

Helsingissä 26.11.2020

Valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (794/2020) 5, 6 ja 7 §:n nojalla

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan aerosolien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin, tuote- ja rakennevaatimuksiin, analyyseihin, testaamiseen, lopputarkastusmenetelmiin sekä aerosolien merkintöihin, joista säädetään Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivissä 75/324/ETY ja sen aerosolien merkintöjä, sisällön määrää, testausta ja teknisiä vaatimuksia koskevissa muutoksissa 94/1/EY, 2008/47/EY, 2013/10/EU ja (EU) 2016/2037, jäljempänä aerosolidirektiivi.

2 §
Kokorajoitukset ja turvallisuusvaatimukset

Ilman tyhjennyslaitetta olevan aerosolipäällyksen tilavuus päällyksen pohjasta yläreunaan mitattuna saa olla enintään:

1) 1 000 ml, kun aerosolin päällys on valmistettu metallista;

2) 220 ml, kun aerosolin päällys on valmistettu lasista, joka on suojattu muovipinnoituksella tai muulla tavalla, tai muovista, josta ei rikkoutuessa muodostu sirpaleita;

3) 150 ml, kun aerosolin päällys on valmistettu suojaamattomasta lasista tai muovista, josta voi rikkoutuessa muodostua sirpaleita.

Aerosolin rakenteen on lisäksi täytettävä aerosolidirektiivin liitteessä säädetyt vaatimukset.

3 §
Analyysit ja testausmenetelmät

Aerosoli on analysoitava ja sen vaatimustenmukaisuus testattava ja osoitettava aerosolidirektiivin liitteessä säädetyillä menetelmillä ja kokeilla.

Aerosolin lopputarkastuksessa voidaan käyttää muuta testausmenetelmää, kuin vesihaudemenetelmää, jos se täyttää aerosolidirektiivin liitteessä säädetyt vaatimukset.

4 §
Merkinnät

Aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen merkintöjen on lisäksi täytettävä aerosolidirektiivin liitteessä säädetyt vaatimukset.

Jos aerosoli sisältää aerosolidirektiivin liitteen kohdassa 1.8 tarkoitettuja syttyviä aineosia, mutta aerosolin sisältöä ei pidetä liitteen kohdan 1.9 mukaisesti syttyvänä tai erittäin helposti syttyvänä, aerosolin sisältämän syttyvän aineen määrä on ilmoitettava merkinnöissä seuraavassa muodossa:

"Sisällöstä X p-% on palavaa ainetta."

"X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen."

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Neuvoston direktiivi 1975/324/ETY (31975L0324); EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40
sellaisena, kuin se on muutettuna seuraavilla:
komission direktiivi 1994/1/EY (31194L0001); EYVL L 23, 28.1.1994, s. 28;
neuvoston asetus (EY) N:o 807/2003 (32003R0807); EYVL L 122, 16.5.2003, s.36;
komission direktiivi 2008/47/EY (32008L0047); EUVL L 96, 9.4.2008, s. 15;
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 219/2009 (32009R0219); EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109;
komission direktiivi 2013/10/EU (32013L0010); EUVL L 77, 20.3.2013, s. 20;
komission direktiivi (EU) 2016/2037 (32016L2037); EUVL L 314, 22.11.2016, s. 11

Helsingissä 26.11.2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Sirpa Sillstén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.