756/2020

Helsingissä 5.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta 22 päivänä elokuuta 2019 annetun lain (959/2019) 21 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Jaostojen määrän ja jäsenten määrääminen

Lautakunnan yleiskokous määrää jaostojen määrän sekä puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, muut jäsenet ja varajäsenet kuhunkin jaostoon.

2 §
Jaoston kokoonpano ja päätösvaltaisuus

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä. Jaosto on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä tai varajäsentä.

3 §
Asian ratkaiseminen

Asiat ratkaistaan yleiskokouksessa, täysistunnossa tai jaostossa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

4 §
Asiantuntijoiden käyttäminen

Täysistunto voi nimetä enintään lautakunnan toimikaudeksi kerrallaan pysyviksi asiantuntijoiksi henkilöitä, jotka edustavat asioiden ratkaisemisen kannalta merkityksellistä asiantuntemusta.

Lautakunnalla on oikeus kuulla muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja.

5 §
Hallintojaosto

Lautakunnan työjärjestyksessä mainittujen hallintoasioiden käsittelyä varten lautakunnassa on hallintojaosto.

Hallintojaostoon kuuluu lautakunnan puheenjohtaja, päätoiminen varapuheenjohtaja ja enintään neljä muuta yleiskokouksen määräämää jäsentä. Yleiskokous voi määrätä varajäseniä hallintojaostoon.

Hallintojaoston puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja ja hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja.

Hallintojaosto on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä tai varajäsentä osallistuvat kokoukseen.

6 §
Lautakunnan nimenkirjoitusoikeus

Lautakunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja lautakunnan yleiskokouksen erikseen määräämillä henkilöillä on oikeus edustaa lautakuntaa ja kirjoittaa sen nimi.

7 §
Lautakunnan talousarvio

Yleiskokouksen on vuosittain lokakuun loppuun mennessä annettava seuraavan vuoden toimintaansa koskeva talousarvioesitys Finanssivalvonnalle, jonka on Liikennevakuutuskeskukselta, Potilasvakuutuskeskukselta ja Valtiokonttorilta lausunnon pyydettyään vahvistettava lautakunnalle talousarvio marraskuun loppuun mennessä.

Finanssivalvonta vahvistaa talousarviovuoden aikana tehtävät muutokset talousarvioon.

8 §
Jäsenten palkkiot

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet saavat palkkiota niiden perusteiden mukaisesti, jotka on vahvistettu talousarviossa. Hallintojaosto määrää lautakunnan esittelijöiden ja muiden toimihenkilöiden palkkioiden ja palkkaetujen perusteet vahvistetun talousarvion puitteissa.

9 §
Tiedottaminen

Lautakunnan on pidettävä yllä ajantasaista verkkosivustoa, jolla on helposti saatavilla selkeää ja ymmärrettävää tietoa lautakunnasta ja siellä noudatettavasta menettelystä. Liikennevakuutusasioissa verkkosivustolla on oltava ainakin kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/11/EU 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Lautakunnan on liikennevakuutusasioissa pyydettäessä annettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

Lautakunnan on liikennevakuutusasioissa menettelyn alkaessa ilmoitettava osapuolille niiden oikeudesta käyttää avustajanaan tai edustajanaan lakimiestä tai muuta henkilöä sekä lausunnonpyytäjänä olevalle luonnolliselle henkilölle hänen oikeudestaan peruuttaa tekemänsä hakemuksen.

10 §
Velvollisuus ilmoittaa riidanratkaisua koskevat tiedot

Lautakunnan on kahden vuoden välein annettava oikeusministeriölle 9 §:ssä mainitun direktiivin 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 5.11.2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Hallitussihteeri
Saara Rahko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.