753/2020

Helsingissä 5.11.2020

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 6 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liite 6 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL N:o L 327, 22.12.2000, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/118/EY (32006L0118); EUVL N:o L 372, 27.12.2006, s. 19

Helsingissä 5.11.2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Erja Werdi

Liite 6

a) Vesienhoidon perustoimenpiteet

Vesienhoidon perustoimenpiteet sisältyvät seuraaviin säädöksiin:

i) sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008)

ii) luonnonsuojelulaki (1096/1996)

iii) metsälaki (1093/1996)

iv) sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015)

v) laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

vi) valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

vii) laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)

viii) valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

ix) valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)

x) laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)

xi) valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

xii) ympäristönsuojelulaki (527/2014)

xii) valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

xiv) vesilaki (587/2011)

xv) vesihuoltolaki (119/2001)

xvi) maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

xvii) terveydensuojelulaki (763/1994)

xviii) merensuojelulaki (1415/1994).

b) Vesienhoidon täydentävät toimenpiteet

Vesienhoidon täydentäviä toimenpiteitä voivat olla:

i) lainsäädännölliset keinot

ii) hallinnolliset keinot

iii) taloudelliset tai verotukselliset keinot

iv) ympäristösopimukset

v) hyvää ympäristökäytäntöä koskevat ohjeet

vi) kosteikkojen palauttaminen ja ennallistaminen

vii) rakennushankkeet

viii) ympäristön kunnostushankkeet

ix) koulutushankkeet

x) tutkimus-, kehitys- ja esittelyhankkeet ja

xi) muut asiaan kuuluvat toimenpiteet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.