694/2020

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2020

Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2021

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kuntalain (410/2015) 121 a §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1368/2019:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella annetaan tarkemmat säännökset sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista toimitettaessa tilikautta 2021 koskevia kuntalain (410/2015) 121 a §:ssä tarkoitettuja taloustietoja valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun kuntien taloustietovarantoon.

2 §
Taloustietojen toimittamisessa noudatettavat koodistot

Kunnan on taloustietojen toimittamisessa soveltuvin osin noudatettava standardoidun talousraportoinnin koodistoja sellaisina, kuin ne on julkaistu 25 päivänä syyskuuta 2020 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Koodistot-verkkopalvelussa internet-osoitteessa koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists.

3 §
Sovellettava tekninen kuvaus

Kunnan on taloustietojen toimittamisessa soveltuvin osin noudatettava standardoidun talousraportoinnin teknisissä kuvauksissa esitettyjä vaatimuksia sellaisina, kuin ne on julkaistu 27 päivänä huhtikuuta 2020 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Avoin data -verkkopalvelussa internet-osoitteessa www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/66ecaff7-e4e3-4331-a24c-d5c6a15e2cc7.

4 §
Sovellettavat raportointikokonaisuudet

Tämän asetuksen mukaisesti toimitettava tietosisältö on jaettu 2 momentissa tarkoitettuihin raportointikokonaisuuksiin. Raportointikokonaisuudella tarkoitetaan tilikautta koskevien taloustietojen osakokonaisuutta, jonka kunta on velvollinen toimittamaan.

Kunnan on toimitettava kuntien taloustietovarantoon seuraaviin raportointikokonaisuuksiin kuuluvat tiedot siltä osin, kuin ne on määritelty pakollisiksi raportointikokonaisuuksia koskevissa määrityksissä:

1) Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt;

2) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma;

3) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste; 

4) Kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit);

5) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio;

6) Kuntakonsernien talousraportointi;

7) Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma;

8) Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi;

9) Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta;

10) Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot;

11) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi;

12) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio.

Raportointikokonaisuuksia ja niiden pakollisuuden määrityksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne on julkaistu 22 päivänä syyskuuta 2020 Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Avoin data -verkkopalvelussa internet-osoitteessa www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/efddd241-37dc-4a1b-8e41-666dee8e03c4.

Tietojen toimittamisessa noudatettavista määräajoista säädetään kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (524/2020) 3 §:ssä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Neuvotteleva virkamies
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.